Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | BǏBƐ̌MƐ 29-30

Jakɔbu Da Asì

Jakɔbu Da Asì

29:18-28

Jakɔbu tuùn wuvɛ̌ ɖěɖee ɖò te kpɔ́n ɛ ɖò alɔwliwli tɔn gudo lɛ é ɖ’ayǐ ǎ. Hlacɛli kpo Leya kpo nɔ ɖò za li xá yeɖée wɛ. (Bǐ 29:32; 30:1, 8) Wuvɛ̌ lɛ ɖò finɛ có, Jakɔbu ka nɔ mɔ ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá emi. (Bǐ 30:29, 30, 43) Ðò nukɔnmɛ ɔ, kúnkan tɔn wá huzu akɔta Izlayɛli tɔn.—Hwli 4:11.

Ðò égbé ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ jló na wlí alɔ lɛ é na ɖí xwi xá wuvɛ̌ lɛ. (1Kɔ 7:28) É ɖò mɔ̌ có, alɔwliwli yetɔn sixu ɖó nu, bo lɛ́ hɛn awǎjijɛ gegě wá nú ye enyi ye nɔ ganjɛ Jehovah wu, bo nɔ lɛ́ zán nǔgbododó tɔn lɛ ɔ nɛ.—Nǔx 3:5, 6; Efɛ 5:33.