Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Kúnnuɖiɖe nú Nukúntíntɔ́nnɔ Lɛ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Kúnnuɖiɖe nú Nukúntíntɔ́nnɔ Lɛ

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Nukúntíntɔ́nnɔ gegě nɔ vo bo nɔ ɖɔ xó xá jonɔ lɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, é nɔ byɔ nǔwukpíkpé ɖé lɛ bonu è na ɖekúnnu nú mɛ mɔhun lɛ. Jehovah nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ nukúntíntɔ́nnɔ lɛ. (Le 19:14) Mǐ sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn, bo ba ali e nu mǐ na d’alɔ nukúntíntɔ́nnɔ lɛ ɖè ɖò gbigbɔ lixo é.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Nɔ ‘ba’ nukúntíntɔ́nnɔ lɛ. (Mt 10:11) A ka tuùn mɛɖé bɔ mɛtɔn ɖé nyí nukúntíntɔ́nnɔ à? Azɔ̌mɛxwé alǒ azɔ̌xwé e nɔ kpé nukún dó nukúntíntɔ́nnɔ lɛ wu é, abǐ xwé e gbè è nɔ kpé nukún dó mɛxomɔ lɛ wu, bɔ nukúntíntɔ́nnɔ lɛ ɖò finɛ é ɖé ka ɖò fí e ɖò agun mitɔn sín acɛ mɛ é, bo na ɖó hudo wema mǐtɔn e è sɔnǔ na nú nukúntíntɔ́nnɔ lɛ é tɔn vlafo à?

  • Nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú we. Enyi a nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú we nǔgbo nǔgbo, bo nɔ lɛ́ dó xɔ́ntɔn nukúntíntɔ́nnɔ lɛ ɔ, ye na nɔ vo. Nɔ dó gǎn bo nɔ ɖɔ xó dó nǔ e nɔ sɔ́ akpakpa mɛ lɛ ɖò xá ɔ mɛ lɛ é jí

  • Nɔ d’alɔ ye ɖò gbigbɔ lixo. Bo na dó d’alɔ mɛ ɖěɖee ma nɔ mɔ nǔ ganji ǎ lɛ é ɔ, tutoblonunu ɔ sɔnǔ nú wema tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ bɔ ye tíìn nú nukúntíntɔ́nnɔ lɛ ɖò alɔ vovo lɛ jí. Kan lee mɛ ɖokpo ɖokpo jló na kplɔ́n nǔ gbɔn é byɔ ɛ. Nukúnkpénuwutɔ́ sinsɛnzɔ́ tɔn ɖó na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ mɛ e nɔ kpé nukún dó wema lɛ wu é ɖó wema e sín hudo nukúntíntɔ́nnɔ lɛ ɖó lɛ é