Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɛ̌ Mɛ̌ E Un ka Na Ylɔ́?

Mɛ̌ Mɛ̌ E Un ka Na Ylɔ́?

Xwewu xwewu tɛgbɛ ɔ, mǐ nɔ dó gǎn taji ɖé bo nɔ ylɔ́ mɛ e ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é bonu ye na wá bló Flǐn kú Jezu tɔn tɔn xá mǐ. Gegě mɛ enɛ lɛ tɔn nɔ nyí jonɔ nú mǐ. Mǐ ɖó na lɛ́ ylɔ́ mɛ e mǐ tuùn lɛ é. Hwɛhwɛ ɔ, mɛtuùnmɛ e mǐ ylɔ́ lɛ é wɛ nɔ ɖibla wá hugǎn. (yb08 11 akpá. 3; 14 akpá. 1) Mɛ ɖětɛ lɛ mɔ̌ a ka sixu ylɔ́?

  • Hɛ̌nnumɔ towe lɛ

  • Azɔ̌watɔ́gbɛ́ alǒ wemaxɔmɛvígbɛ́ towe lɛ

  • Mɛ e ɖò xá towe mɛ lɛ é

  • Mɛbakpɔ́n towe lɛ kpo Biblu kplɔntɔ́ towe xóxó lɛ kpo gɔ́ nú dìn tɔn lɛ

Gɔ́ na ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ na ylɔ́ mɛ e awakanmɛ ko gbɔjɔ na lɛ é. Enyi mɛtuùnmɛ towe ɖé ma ka ɖò xá towe mɛ ǎ ɔ ka lo? Bo na dó mɔ ganmɛ kpo fí e è na bló ɖè ɖò xá tɔn mɛ é kpo hǔn, zǐn NǓ E KÀN MǏ LƐ É ɖò jw.org jí ɖò aga, bo zǐn “Flǐn.” Ee a na ɖò nǔ sɔ́ nú nǔwiwa xwewu xwewu tɔn enɛ wɛ é ɔ, lin tamɛ dó mɛ ɖěɖee a sixu ylɔ́ lɛ é jí, bo ylɔ́ ye.