مراجعه به متن

آیا پادشاهی خدا در دل ماست؟‏

آیا پادشاهی خدا در دل ماست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خیر،‏ پادشاهی خدا وضعیتی در دل مسیحیان نیست.‏ a کتاب مقدّس با گفتن «پادشاهی آسمان‌ها» در واقع محل آن را مشخص می‌کند.‏ (‏مَتّی ۴:‏۱۷‏)‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که «پادشاهی خدا» حکومتی واقعی است که از آسمان حکمرانی خواهد کرد.‏

 کتاب مقدّس تعلیم نمی‌دهد که پادشاهی آسمان‌ها در دل اشخاص است به این معنی که از طریق دل شخص بر او حکمرانی می‌کند.‏ اما نشان می‌دهد که «پیام پادشاهی» یا «‏خبر خوشِ پادشاهی‏» می‌تواند و باید بر دل ما تأثیر بگذارد.‏—‏مَتّی ۱۳:‏۱۹؛‏ ۲۴:‏۱۴‏.‏

این گفته که «پادشاهی خدا در میان شماست» به چه معنی است؟‏

 در برخی ترجمه‌های کتاب مقدّس آیهٔ لوقا ۱۷:‏۲۱ طوری برگردانده شده است که برخی در مورد محل استقرار پادشاهی خدا سردرگم شده‌اند.‏ برای مثال،‏ در ترجمهٔ کینگ جیمز،‏ انگلیسی آمده است «پادشاهی خدا در شماست.‏» برای درک درست این آیه باید به مضمون متن و آیات پیرامون این آیه توجه کنیم.‏

پادشاهی خدا در دل‌سخت مخالفانش که باعث مرگش شدند نبود.‏

 گفتهٔ بالا را عیسی خطاب به فَریسیان گفته است.‏ فَریسیان گروهی از رهبران مذهبی بودند که عیسی را مردود می‌شمردند و حتی در مرگ او نقش داشتند.‏ (‏مَتّی ۱۲:‏۱۴؛‏ لوقا ۱۷:‏۲۰‏)‏ آیا منطقی است که استنباط کنیم پادشاهی خدا وضعیتی در دل‌سخت آن فَریسیان بود؟‏ عیسی به آنان گفت:‏ «درونتان پر از ریاکاری و قانون‌شکنی است.‏»—‏مَتّی ۲۳:‏۲۷،‏ ۲۸‏.‏

 دیگر ترجمه‌ها گفتهٔ عیسی را در لوقا ۱۷:‏۲۱ دقیق ترجمه کرده‌اند:‏ «پادشاهی خدا در میان شماست.‏» (‏ترجمهٔ قدیم‏)‏ پادشاهی خدا «در میان» یا «با» فَریسیان بود،‏ به این معنی که عیسی که خدا او را به عنوان پادشاه برگزیده بود،‏ در مقابل آنان ایستاده بود.‏—‏لوقا ۱:‏۳۲،‏ ۳۳‏.‏

a بسیاری از گروه‌های مسیحی تعلیم می‌دهند که پادشاهی خدا در شخص یا در دل شخص است.‏ برای مثال گروه مذهبی باپتیست جنوبی در آمریکا می‌گوید که پادشاهی خدا «تسلّط و حاکمیت خدا در دل و زندگی اشخاص است.‏» مشابهاً پاپ بِنِدیکت شانزدهم در کتاب خود با عنوان «عیسای ناصری» نوشته است:‏ «پادشاهی خدا از طریق دلی شنوا می‌آید.‏»‏