نامهٔ اول پولُس به قُرِنتیان ۱۵‏:‏۱‏-‏۵۸

  • رستاخیز مسیح ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • رستاخیز شالودهٔ ایمان ‏(‏۱۲-‏۱۹‏)‏

  • رستاخیز مسیح ضمانتی است ‏(‏۲۰-‏۳۴‏)‏

  • بدن‌های زمینی،‏ بدن‌های آسمانی ‏(‏۳۵-‏۴۹‏)‏

  • فناناپذیری و فسادناپذیری ‏(‏۵۰-‏۵۷‏)‏

  • در کار خداوند بسیار فعال باشید ‏(‏۵۸‏)‏

۱۵  حال ای برادران،‏ می‌خواهم بشارتی را که به شما اعلام کردم،‏ به خاطرتان آورم؛‏ همان بشارتی که پذیرفتید و نشان داده‌اید که به آن پای‌بند هستید.‏ ۲  از طریق همان بشارت است که نجات می‌یابید،‏ البته اگر همچنان به آن پای‌بند بمانید.‏ در غیر این صورت بیهوده ایمان آورده‌اید.‏ ۳  من مهم‌ترین امور را همان طور که به خود من رسید،‏ به شما سپردم:‏ این که مسیح مطابق نوشته‌های مقدّس برای گناهان ما مرد؛‏ ۴  این که او را به خاک سپردند،‏ آری این که بر طبق نوشته‌های مقدّس در روز سوم برخیزانده شد؛‏ ۵  این که بر کیفا* و سپس بر آن دوازده نفر ظاهر گشت.‏ ۶  پس از آن،‏ یک بار بر بیش از ۵۰۰ نفر از برادران ظاهر شد که اکثر آنان هنوز در میان ما هستند،‏ گرچه برخی به خواب مرگ فرو رفته‌اند.‏ ۷  سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد از آن بر همهٔ رسولان.‏ ۸  اما آخر از همه بر من نیز ظاهر گشت؛‏ بر من که همچون نوزادی بودم که پیش از وقت زاده شده باشد.‏ ۹  زیرا من از همهٔ رسولان کوچک‌تر هستم و لایق نیستم که رسول خوانده شوم،‏ چون جماعت خدا را آزار رساندم.‏ ۱۰  اما آنچه اکنون هستم،‏ به لطف خدا هستم.‏ لطف او به من بیهوده نبوده است؛‏ زیرا من از همهٔ آنان سخت‌تر کار کردم،‏ البته نه به توان خود،‏ بلکه با قدرت لطف خدا که با من است.‏ ۱۱  پس چه من،‏ چه آنان،‏ همهٔ ما یک پیام را موعظه می‌کنیم و شما از طریق همین پیام ایمان آوردید.‏ ۱۲  حال اگر موعظه می‌شود که مسیح از مردگان برخیزانده شد،‏ چگونه است که برخی از شما می‌گویید،‏ مردگان رستاخیز نمی‌یابند؟‏ ۱۳  اگر به‌راستی مردگان رستاخیز نمی‌یابند،‏ پس مسیح نیز برخیزانده نشده است ۱۴  و اگر مسیح برخیزانده نشده است،‏ هم موعظهٔ ما بی‌فایده است و هم ایمان شما.‏ ۱۵  به علاوه،‏ شاهدان دروغین خدا شمرده می‌شویم،‏ چون در مورد خدا به‌دروغ شهادت داده‌ایم که او مسیح را برخیزاند،‏ در حالی که اگر مردگان واقعاً برنمی‌خیزند،‏ خدا نیز او را برنخیزانده است.‏ ۱۶  آری،‏ اگر مردگان برنمی‌خیزند،‏ پس مسیح نیز برخیزانده نشده است.‏ ۱۷  به علاوه،‏ اگر مسیح برخیزانده نشده،‏ ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید ۱۸  و پیروان مسیح نیز که به خواب مرگ رفته‌اند،‏ تباه شده‌اند.‏ ۱۹  اگر فقط در این زندگی به مسیح امید داشته باشیم،‏ وضعیت ما از هر کس دیگری اسفبارتر است.‏ ۲۰  اما واقعیت این است که مسیح از مردگان برخیزانده شد و در این خصوص،‏ نوبر کسانی است که به خواب مرگ رفته‌اند؛‏ ۲۱  زیرا از آنجا که مرگ از طریق یک انسان آمد،‏ رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان می‌آید.‏ ۲۲  چون همان طور که به سبب آدم همه می‌میرند،‏ از طریق مسیح نیز همه زنده خواهند شد.‏ ۲۳  اما هر یک به نوبت خود:‏ نخست مسیح زنده شد که نوبر بود.‏ سپس کسانی که از آنِ مسیح هستند،‏ در هنگام حضور* او زنده خواهند شد.‏ ۲۴  بعد از آن،‏ در انتها،‏ یعنی پس از برانداختن همهٔ حکومت‌ها،‏ قدرت‌ها و نیروها،‏ مسیح پادشاهی را به خدای خود و پدر خود تحویل خواهد داد؛‏ ۲۵  زیرا او باید تا زمانی که خدا تمام دشمنان را زیر پاهایش نهد،‏ در مقام پادشاه حکمرانی کند.‏ ۲۶  مرگ نیز که آخرین دشمن است،‏ از میان برداشته خواهد شد؛‏ ۲۷  زیرا خدا «همه چیز را تحت فرمان و زیر پاهای او* نهاد.‏» البته وقتی می‌گوید ‹همه چیز،‏› واضح است که این شامل خودِ خدا نمی‌شود که همه چیز را تحت فرمان او نهاد.‏ ۲۸  اما پس از آن که همه چیز تحت فرمان پسر درآمد،‏ پسر نیز خود را مطیع او خواهد ساخت؛‏ مطیع او که همه چیز را تحت فرمانش نهاد،‏ تا بدین سان خدا به‌تنهایی حاکم همه باشد.‏ ۲۹  اگر رستاخیزی نیست،‏ آنان که با این قصد تعمید می‌گیرند که در زمرهٔ مردگان قرار گیرند،‏ چه فایده‌ای می‌برند؟‏ اگر مردگان ابداً برنمی‌خیزند،‏ چرا ایشان با چنین قصدی تعمید می‌گیرند؟‏ ۳۰  چرا ما نیز هر ساعت* جان خود را به خطر می‌اندازیم؟‏ ۳۱  ای برادران،‏ به همان افتخاری که به شما پیروان سَرورمان مسیحْ عیسی می‌کنم،‏ سوگند که هر روز با مرگ روبرو می‌شوم.‏ ۳۲  اگر جنگ من با حیوانات وحشی در اِفِسُس،‏ همچون جنگ دیگران بود،‏* چه نفعی عایدم می‌شد؟‏ اگر مردگان برنمی‌خیزند،‏ «بیایید بخوریم و بیاشامیم؛‏ زیرا فردا خواهیم مرد.‏» ۳۳  گمراه مشوید.‏ معاشران بد،‏ رفتار* خوب را فاسد می‌سازند.‏ ۳۴  به خود آیید،‏ درست فکر کنید و گناه پیشه مکنید.‏ برخی از شما هیچ شناخت درستی از خدا ندارید.‏ من این سخنان را می‌گویم تا شرمنده شوید.‏ ۳۵  با این حال،‏ شاید کسی بگوید:‏ «مردگان چگونه برمی‌خیزند؟‏ آری،‏ با چه نوع بدنی می‌آیند؟‏» ۳۶  ای نادان!‏ آنچه می‌کاری،‏ تا وقتی نمیرد زنده نمی‌گردد.‏ ۳۷  وقتی چیزی می‌کاری،‏ خودِ گیاه* را که رشد کرده است نمی‌کاری،‏ بلکه فقط دانهٔ آن را می‌کاری؛‏ چه دانهٔ گندم باشد،‏ چه دانه‌ای دیگر.‏ ۳۸  اما خدا بدنی را که برای آن تعیین کرده است،‏ به آن می‌دهد و به هر نوع دانه،‏ بدن خاص آن را می‌بخشد.‏ ۳۹  همهٔ موجودات دارای یک نوع جسم نیستند.‏ انسان یک نوع جسم دارد و چهارپایان نوعی دیگر.‏ پرندگان و ماهیان نیز جسم خاص خود را دارند.‏ ۴۰  همچنین،‏ هم بدن‌های آسمانی وجود دارد و هم بدن‌های زمینی.‏ اما جلال بدن‌های آسمانی با جلال بدن‌های زمینی متفاوت است.‏ ۴۱  خورشید جلال خود را دارد و ماه و ستارگان نیز جلال خود را.‏ حتی جلال هر ستاره نیز با جلال ستارهٔ دیگر تفاوت دارد.‏ ۴۲  همین امر در خصوص رستاخیز مردگان نیز صدق می‌کند.‏ آنچه کاشته می‌شود،‏ فسادپذیر است و آنچه برمی‌خیزد،‏ فسادناپذیر.‏ ۴۳  آنچه کاشته می‌شود،‏ خوار است و آنچه برمی‌خیزد،‏ پرجلال.‏ آنچه کاشته می‌شود،‏ ضعیف است و آنچه برمی‌خیزد،‏ پرقدرت.‏ ۴۴  آنچه کاشته می‌شود،‏ بدنی جسمانی است و آنچه برمی‌خیزد،‏ بدنی روحانی.‏ اگر بدنِ جسمانی هست،‏ بدن روحانی نیز وجود دارد.‏ ۴۵  چنان که نوشته شده است:‏ «انسان اول،‏ آدم،‏ موجودی زنده گشت.‏» آدم آخر،‏ روح حیات‌بخش شد.‏ ۴۶  پس آنچه روحانی است نخست نمی‌آید،‏ بلکه نخست جسمانی می‌آید و بعد از آن روحانی.‏ ۴۷  انسان اول از زمین است و از خاک سرشته شد؛‏ انسان دوم از آسمان است.‏ ۴۸  انسان‌های خاکی،‏ مانند آن کسی هستند که خدا از خاک سرشت و آسمانی‌ها همچون آن کسی هستند که از آسمان آمد.‏ ۴۹  همان طور که ما شکل انسان خاکی را به خود گرفته‌ایم،‏ در آینده شکل او را نیز که از آسمان آمد،‏ به خود خواهیم گرفت.‏ ۵۰  ای برادران،‏ این را باید بگویم که جسم و خون نمی‌تواند وارث پادشاهی خدا شود و آنچه فسادپذیر است،‏ نمی‌تواند وارث آنچه فسادناپذیر است،‏ شود.‏ ۵۱  حال بگذارید رازی مقدّس را با شما در میان بگذارم:‏ همهٔ ما به خواب مرگ نخواهیم رفت،‏ اما همگی تبدیل خواهیم شد ۵۲  و این در یک لحظه و در یک چشم به هم زدن،‏ هنگامی که شیپور آخر نواخته می‌شود،‏ رخ خواهد داد.‏ وقتی شیپور به صدا درآید،‏ مردگان با بدنی فسادناپذیر برخواهند خاست و ما تبدیل خواهیم شد؛‏ ۵۳  زیرا آنچه فسادپذیر است،‏ باید فسادناپذیری را بر تن کند و آنچه فانی است،‏ باید فناناپذیری را بر تن کند.‏ ۵۴  اما زمانی که آنچه فسادپذیر است،‏ فسادناپذیری را بپوشد و آنچه فانی است،‏ فناناپذیری را بر تن کند،‏ آنگاه این نوشته به تحقق خواهد رسید که می‌گوید:‏ «مرگ تا ابد از بین رفته است.‏»‏* ۵۵  ‏«ای مرگ،‏ پیروزی تو کجاست؟‏ ای مرگ،‏ نیش تو کجاست؟‏» ۵۶  نیشی که سبب مرگ می‌شود،‏ گناه است و شریعت قدرت گناه را آشکار می‌کند.‏* ۵۷  اما خدا را شکر و سپاس باد که ما را از طریق سَرورمان عیسی مسیح پیروزمند می‌سازد!‏ ۵۸  پس ای برادران عزیز من،‏ ثابت‌قدم و استوار بوده،‏ همواره در کار خداوند* بسیار فعال باشید،‏ چون می‌دانید که زحمات شما در خدمت به خداوند* بیهوده نیست.‏

پاورقی‌ها

نام دیگر پِطرُس.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور مسیح است.‏
یا:‏ «همواره».‏
یا احتمالاً:‏ «به دلایل انسانی بود».‏
یا:‏ «عادات؛‏ اخلاق».‏
تحت‌اللفظی:‏ «بدن».‏
تحت‌اللفظی:‏ «تا ابد بلعیده شده است».‏
یا:‏ «و قدرت گناه از شریعت است».‏
یا احتمالاً:‏ «سَرور»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏
یا احتمالاً:‏ «سَرور»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏