به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

پادشاهی خدا جایگزین همهٔ حکومت‌های بشری خواهد شد و بر تمام زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ (‏دانیال ۲:‏۴۴؛‏ مکاشفه ۱۶:‏۱۴‏)‏ پس از این واقعه،‏ دست‌آوردهای این پادشاهی چنین خواهد بود:‏

  • نابودی شریران که از روی خودخواهی به ما آزار و اذیت می‌رسانند.‏ آنان «‏از زمین ریشه کن خواهند شد.‏‏»—‏امثال ۲:‏۲۲‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

  • پایان جنگ و خونریزی.‏ خدا «‏جنگها را در سراسر جهان خاتمه می‌دهد.‏‏»—‏مزمور ۴۶:‏۹‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

  • برقراری امنیت و آسایش بر زمین.‏ «‏هر کسی در تاکستان و در زیر سایهٔ درخت انجیر خود،‏ بدون ترس در صلح و امنیّت زندگی خواهد کرد.‏‏»—‏میکاه ۴:‏۴‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

  • تبدیل زمین به بهشت.‏ «‏بیابان و خشکزار شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده،‏ چون گل سرخ خواهد شکفت.‏‏»—‏اِشَعْیا ۳۵:‏۱‏.‏

  • کار رضایت‌بخش و مفید برای همه.‏ «‏برگزیدگان [خدا] سالها از دسترنج خود لذت خواهند برد.‏ محنتِ بیهوده نخواهند کشید.‏‏»—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱-‏۲۳‏.‏

  • پایان درد و بیماری‌ها.‏ «‏هیچ‌یک از ساکنان نخواهد گفت که ‹بیمارم!‏›‏‏»—‏اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴‏.‏

  • رهایی از سالخوردگی.‏ «‏آنگاه گوشت تنش چون طفل لطیف خواهد شد،‏ و به ایام جوانی خویش باز خواهد گشت.‏‏»—‏ایّوب ۳۳:‏۲۵‏.‏

  • بازگشت مردگان به زندگی.‏ «‏تمام آنانی که در قبرها هستند،‏ صدای [عیسی] را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد.‏‏»—‏یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏