مراجعه به متن

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 پادشاهی خدا جایگزین همهٔ حکومت‌های بشری خواهد شد و بر تمام زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ (‏دانیال ۲:‏۴۴؛‏ مکاشفه ۱۶:‏۱۴‏)‏ پس از این واقعه،‏ دست‌آوردهای این پادشاهی چنین خواهد بود:‏

  •   نابودی شریران که از روی خودخواهی به ما آزار و اذیت می‌رسانند.‏ آنان «از زمین ریشه کن خواهند شد.‏»—‏امثال ۲:‏۲۲‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

  •   پایان جنگ و خونریزی.‏ خدا «جنگها را در سراسر جهان خاتمه می‌دهد.‏»—‏مزمور ۴۶:‏۹‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

  •   برقراری امنیت و آسایش بر زمین.‏ «هر کسی در تاکستان و در زیر سایهٔ درخت انجیر خود،‏ بدون ترس در صلح و امنیّت زندگی خواهد کرد.‏»—‏میکاه ۴:‏۴‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

  •   تبدیل زمین به بهشت.‏ «بیابان و خشکزار شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده،‏ چون گل سرخ خواهد شکفت.‏»—‏اِشَعْیا ۳۵:‏۱‏.‏

  •   کار رضایت‌بخش و مفید برای همه.‏ «برگزیدگان [خدا] سالها از دسترنج خود لذت خواهند برد.‏ محنتِ بیهوده نخواهند کشید.‏»—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱-‏۲۳‏.‏

  •   پایان درد و بیماری‌ها.‏ «هیچ‌یک از ساکنان نخواهد گفت که ‹بیمارم!‏›»—‏اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴‏.‏

  •   رهایی از سالخوردگی.‏ «آنگاه گوشت تنش چون طفل لطیف خواهد شد،‏ و به ایام جوانی خویش باز خواهد گشت.‏»—‏ایّوب ۳۳:‏۲۵‏.‏

  •   بازگشت مردگان به زندگی.‏ «تمام آنانی که در قبرها هستند،‏ صدای [عیسی] را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد.‏»—‏یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏