به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

پادشاهی خدا

پادشاهی خدا چیست؟‏

چرا پادشاهی خدا از هر حکومت دیگری برتر است؟‏

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

وقتی پادشاهی خدا بر زمین حکمرانی کند می‌توان در انتظار چه بود؟‏

صلح و آرامش چگونه بر زمین برقرار خواهد شد؟‏

خدا در مورد برقراری صلح جهانی از طریق حکومت خود چه وعده‌ای می‌دهد؟‏