مَتّی ۶‏:‏۱‏-‏۳۴

 • موعظهٔ بالای کوه ‏(‏۱-‏۳۴‏)‏

  • درستکاری خود را به نمایش مگذارید ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • چگونگی دعا کردن ‏(‏۵-‏۱۵‏)‏

  • روزه ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

  • گنج بر زمین و در آسمان ‏(‏۱۹-‏۲۴‏)‏

  • نگران مباشید ‏(‏۲۵-‏۳۴‏)‏

   • نخست در پی پادشاهی خدا باشید ‏(‏۳۳‏)‏

۶  ‏«مراقب باشید که درستکاری شما در مقابل مردم برای این نباشد که شما را ببینند؛‏ زیرا در این صورت،‏ هیچ پاداشی نزد پدر آسمانی خود نخواهید داشت.‏ ۲  پس،‏ وقتی صدقه می‌دهی،‏* با بوق و کَرنا جار مزن؛‏ ریاکاران در کنیسه‌ها و کوچه‌ها چنین می‌کنند تا مردم ایشان را تحسین کنند.‏ به‌راستی به شما می‌گویم،‏ آنان پاداش خود را به طور کامل گرفته‌اند.‏ ۳  اما تو وقتی صدقه می‌دهی،‏ مگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می‌کند،‏ آگاه شود ۴  تا صدقهٔ تو در نهان باشد.‏ آنگاه پدر تو که امور نهان را می‌بیند،‏ به تو پاداش خواهد داد.‏ ۵  ‏«همچنین وقتی دعا می‌کنید،‏ مانند ریاکاران رفتار مکنید؛‏ زیرا آنان دوست دارند که در کنیسه‌ها و گوشهٔ خیابان‌ها بایستند و دعا کنند تا مردم ایشان را ببینند.‏ به‌راستی به شما می‌گویم،‏ آنان پاداش خود را به طور کامل گرفته‌اند.‏ ۶  اما تو برای دعا کردن به اتاقت برو،‏ در را ببند و پس از آن به پدر آسمانی خود که در نهان است،‏ دعا کن.‏ آنگاه پدر تو که امور نهان را می‌بیند،‏ به تو پاداش خواهد داد.‏ ۷  هنگام دعا یک عبارت را مرتباً تکرار مکنید،‏ آن گونه که قوم‌های دیگر می‌کنند؛‏ زیرا آنان تصوّر می‌کنند با زیاده گفتن،‏ دعایشان مستجاب می‌شود.‏ ۸  پس مانند آنان مباشید؛‏ زیرا پدر آسمانی شما حتی پیش از آن که از او بخواهید،‏ از نیازهایتان آگاه است.‏ ۹  ‏«پس،‏ شما این طور دعا کنید:‏ ‏«‹پدر ما که در آسمان‌هایی،‏ نام تو مقدّس باد.‏* ۱۰  پادشاهی تو بیاید.‏ خواست تو همان طور که در آسمان انجام می‌شود،‏ بر زمین نیز انجام شود.‏* ۱۱  نان روزانهٔ* ما را امروز به ما عطا کن.‏ ۱۲  قرض‌های* ما را ببخش،‏ همان طور که ما آنان را که به ما مقروضند،‏ بخشیده‌ایم.‏ ۱۳  همچنین ما را در وسوسه میاور،‏* بلکه ما را از آن شریر* رهایی* ده.‏›‏ ۱۴  ‏«زیرا اگر شما خطاهای دیگران را ببخشید،‏ پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید؛‏ ۱۵  اما اگر شما خطاهای دیگران را نبخشید،‏ پدر آسمانی شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.‏ ۱۶  ‏«وقتی روزه می‌گیرید،‏ دیگر چهرهٔ خود را مانند ریاکاران اندوهگین جلوه مدهید؛‏ زیرا ایشان چهرهٔ خود را ناخوشایند می‌سازند* تا به مردم نشان دهند که روزه دارند.‏ به‌راستی به شما می‌گویم،‏ آنان پاداش خود را به طور کامل گرفته‌اند.‏ ۱۷  اما تو وقتی روزه می‌گیری،‏ سر خود را روغن بزن و صورت خود را بشوی ۱۸  تا روزهٔ تو نه برای مردم،‏ بلکه تنها برای پدر آسمانی تو که در نهان است،‏ آشکار باشد.‏ آنگاه پدر تو که امور نهان را می‌بیند،‏ به تو پاداش خواهد داد.‏ ۱۹  ‏«دیگر گنج برای خود بر زمین میندوزید،‏ جایی که بید و زنگ به آن آسیب می‌رساند و دزد می‌تواند به آن دست یابد و آن را برباید.‏ ۲۰  بلکه گنج برای خود در آسمان بیندوزید،‏ جایی که بید و زنگ به آن آسیب نمی‌رساند و دزد نیز نمی‌تواند به آن دست یابد و آن را برباید؛‏ ۲۱  زیرا هر جا که گنج توست،‏ دل تو نیز آنجا خواهد بود.‏ ۲۲  ‏«چشم،‏ چراغ بدن است.‏ پس اگر چشمت متمرکز باشد،‏* تمام وجودت روشن* خواهد بود.‏ ۲۳  اما اگر چشمت پر از حسد باشد،‏* تمام وجودت تاریک خواهد بود.‏ پس اگر آنچه در تو است،‏ نور نباشد،‏ بلکه در واقع تاریکی باشد،‏ آن تاریکی چه عظیم است!‏ ۲۴  ‏«هیچ کس نمی‌تواند به دو ارباب خدمت کند؛‏ زیرا یا از یکی نفرت و دیگری را دوست خواهد داشت یا به یکی وفادار و از دیگری بیزار خواهد بود.‏ شما نمی‌توانید هم غلام خدا و هم غلام ثروت* باشید.‏ ۲۵  ‏«پس به شما می‌گویم،‏ دیگر نگران زندگی* خود مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید،‏ یا نگران بدن خود که چه بپوشید.‏ آیا ارزش زندگی* بیش از غذا و ارزش بدن بیش از لباس نیست؟‏ ۲۶  پرندگان آسمان را به دقت نظاره کنید؛‏ نه بذر می‌کارند،‏ نه برداشت می‌کنند و نه انبار می‌کنند.‏ با این حال،‏ پدر آسمانی شما به آن‌ها غذا می‌دهد.‏ آیا ارزش شما بیش از آن‌ها نیست؟‏ ۲۷  کدام یک از شما می‌تواند با نگرانی حتی لحظه‌ای* به عمر خود بیفزاید؟‏ ۲۸  همچنین چرا نگرانید که چه بپوشید؟‏ از سوسن‌های دشت بیاموزید که چگونه می‌رویند؛‏ نه زحمتی می‌کشند،‏ نه می‌ریسند.‏ ۲۹  اما من به شما می‌گویم که حتی سلیمان هم با همهٔ شکوهش،‏ همچون یکی از آن‌ها آراسته نشده بود.‏ ۳۰  حال،‏ اگر خدا،‏ گیاه صحرا را که امروز هست و فردا به تنور انداخته می‌شود،‏ چنین جامه‌ای می‌پوشاند،‏ ای کم‌ایمانان آیا بیشتر به فکر تأمین جامهٔ شما نخواهد بود؟‏ ۳۱  پس،‏ هرگز نگران مباشید و مگویید،‏ ‹چه بخوریم؟‏› یا ‹چه بنوشیم؟‏› یا ‹چه بپوشیم؟‏› ۳۲  زیرا قوم‌ها سخت در پی به دست آوردن این‌ها هستند.‏ اما پدر آسمانی شما می‌داند که شما به همهٔ این‌ها نیاز دارید.‏ ۳۳  ‏«پس،‏ همواره نخست،‏ در پی پادشاهی خدا و عدالت* او باشید و همهٔ این چیزهای دیگر برای شما مهیا خواهد شد.‏ ۳۴  از این رو،‏ هرگز نگران فردا مباشید؛‏ زیرا فردا مشکلات خود را خواهد داشت.‏ مشکلات هر روز برای آن روز کافی است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «به فقیران کمک می‌کنی»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «تقدیس شود؛‏ مقدّس شمرده شود».‏
یا:‏ «خواست تو در آسمان و همچنین بر زمین انجام شود».‏
‏«نان روزانه» یا:‏ «روزی».‏
یا:‏ «خطاهای».‏
یا:‏ «به ما کمک کن که تسلیم وسوسه نشویم».‏
منظور شیطان است.‏
یا:‏ «نجات».‏
یا:‏ «به ظاهر خود نمی‌رسند».‏
یا:‏ «دیدت واضح باشد»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «چشمت ساده باشد».‏
یا:‏ «نورانی».‏
یا:‏ «چشمت بر شرارت متمرکز باشد»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «شریر باشد».‏
یا:‏ «پول».‏
یا:‏ «جان».‏
یا:‏ «جان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «یک ذراع»؛‏ یک ذراع واحدی تقریباً معادل طول ساعد دست است.‏
‏«در پی عدالت خدا بودن» این معانی را نیز در بر دارد:‏ «در پی به جا آوردن خواست خدا بودن» و «در پی اطاعت از فرامین او بودن».‏