Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Haf 6

?Ol Dedman Bambae Oli Stap Olwe Long Beregraon?

?Ol Dedman Bambae Oli Stap Olwe Long Beregraon?

God i talem long Adam se: “Mi mi wokem yu long graon fastaem, mo bambae yu yu kam graon bakegen.”—JENESIS 3:19.

1. ?Wanem gud nius long saed blong ol dedman?

Taem Jisas i stap long wol, fren blong hem Lasaros, i ded. Lasaros i stap long vilej ya Betani, we i klosap long Jerusalem. Taem Jisas i kamtru long vilej ya, Lasaros i ded fo dei finis. Ale, Jisas i folem tufala sista blong Lasaros, Mata mo Meri, trifala i wokbaot i go long beregraon. Kwiktaem nomo, ples ya i fulap long ol man. Nao Jisas i mekem Lasaros i laef bakegen. ?Mata mo Meri tufala i harem olsem wanem? Tufala i glad bitim mak.​—Ridim Jon 11:21-24, 38-44.

Mata i save finis se ol dedman bambae oli laef bakegen. Hem i bilif se God bambae i mekem ol dedman oli laef bakegen long wol ya.​—Ridim Aesea 26:19.

2. ?Wanem i hapen long man taem hem i ded?

Taem God i mekem man, hem i tekem graon, i wokem man long hem. (Jenesis 2:7; 3:19) I no gat wan spirit no devel blong dedman we i aot long bodi blong man taem hem i ded. Man we i ded, bren blong hem i no moa wok, hem i no moa tingting. Taem Lasaros i laef bakegen, hem i no tokbaot ol samting we i hapen long hem taem hem i ded. Hemia from we ol dedman oli no moa save wan samting.​—Ridim Ol Sam 146:4; Prija 9:5.

?Olsem wanem? ?God i stap panisim ol man long helfaea afta we oli ded? Baebol i talem se ol dedman oli no save wan samting. Taswe, i klia se tijing ya blong helfaea i wan giaman tijing we i spolem nem blong God. Samting ya i no stap long tingting blong God nating.​—Ridim Jeremaea 7:31.

  3. ?Ol dedman oli save toktok long yumi?

Ol dedman oli no save toktok mo oli no save harem samting. (Ol Sam 115:17) Be i gat ol rabis enjel we oli save giaman long man se olgeta nao oli spirit blong dedman. (Jud 6) Jehova i talem se yumi no mas traem toktok wetem ol dedman.​—Ridim Dutronome 18:10, 11.

4. ?Hu bambae i laef bakegen?

Plante milian man we oli stap long beregraon, bambae oli laef bakegen long wol. Plante we oli bin mekem ol nogud samting from we oli no save Jehova, olgeta tu bambae oli laef bakegen.​—Ridim Ol Sam 37:29; Ol Wok 24:15.

Ol man we oli laef bakegen, bambae oli kasem save long God, mo oli save obei long Jisas blong soemaot se oli bilif long hem. (Revelesen 20:11-13) Olgeta we oli laef bakegen mo oli mekem ol gudfala samting, oli save laef olwe long wol.​—Ridim Jon 5:28, 29.

5. ?Laef bakegen i soemaot wanem fasin blong Jehova?

Ol dedman oli save laef bakegen from we God i sanem Pikinini blong hem i kamdaon long wol, nao hem i ded blong sevem yumi. Taswe, laef bakegen i soemaot se Jehova i lavem yumi, mo i soemaot se hem i stap givim presen long gladhat blong hem. Taem ol dedman oli laef bakegen, ?yu yu wantem luk hu?​—Ridim Jon 3:16; Rom 6:23.