Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Haf 12

?Yu Mas Mekem Wanem Blong Fren Gud Wetem God?

?Yu Mas Mekem Wanem Blong Fren Gud Wetem God?

1. ?God i stap lesin long prea blong olgeta man?

Jehova i singaot ol man long evri ples blong oli prea long hem. (Ol Sam 65:2) ?Be hem i stap lesin long prea blong olgeta man? Nogat. Sipos wan man i mekem i nogud long woman blong hem, bambae God i no lesin long prea blong hem. (1 Pita 3:7) Taem ol man Isrel bifo oli gohed long nogud fasin blong olgeta, God i no moa lesin long prea blong olgeta. I klia se God i givim nambawan janis long yumi, taem hem i letem yumi blong yumi prea long hem. Man we i tanem tingting from bigfala sin we hem i mekem, God i save harem prea blong hem tu.​—Ridim Aesea 1:15; 55:7.

2. ?Wanem stret rod blong prea?

Jehova nomo i tru God mo hem i mekem yumi. Taswe yumi mas prea long hem nomo. (Matiu 4:10; 6:9) Mo tu, ol prea blong yumi oli mas pastru long nem blong Jisas, from we hem i ded blong pemaot yumi long sin. (Jon 14:6) Jehova i no wantem we yumi lanem ol prea baehat. Mo hem i no wantem we yumi talem bakegen mo bakegen ol prea we yumi ridimaot long wan buk. Hem i wantem we yumi talemaot ol samting we i stap long hat blong yumi.​—Ridim Matiu 6:7; Filipae 4:6, 7.

Taem yumi prea long tingting blong yumi nomo, Jehova i save harem prea ya tu. (1 Samuel 1:12, 13) Hem i wantem we yumi prea long hem oltaem. Yumi save prea taem yumi girap long moning, taem yumi go slip long naet, taem yumi kakae, mo taem yumi kasem trabol.​—Ridim Ol Sam 55:22; Matiu 15:36.

3. ?From wanem ol tru Kristin oli joen wanples?

Ol man raonabaot long yumi oli no bilif long God, mo oli laf long promes blong hem se bambae i gat pis long wol. Samting ya i mekem se i no isi blong yumi fren gud wetem God. (2 Timoti 3:1, 4; 2 Pita 3:3, 13) Taswe yumi mas joen wanples wetem ol tru Kristin, nao yumi save lefleftemap tingting blong yumi.​—Ridim Hibrus 10:24, 25.

 I isi moa blong fren gud wetem God taem yumi joen wetem ol man we oli lavem hem. Sipos yu kam long ol miting blong ol Witnes blong Jehova, bilif blong narafala i save givhan long bilif blong yu.​—Ridim Rom 1:11, 12.

4. ?Yu mas mekem wanem blong yu save fren gud wetem God?

Yu save fren gud wetem God sipos yu tingting dip long ol samting we yu lanem long Tok blong hem. Yu save tingbaot ol wok blong hem, mo ol advaes blong hem, mo ol promes blong hem. Taem yumi prea mo tingting dip, yumi kasem save se God i lavem yumi mo hem i waes tumas.​—Ridim Josua 1:8; Ol Sam 1:1-3.

Sipos yu wantem fren gud wetem God, yu mas trastem hem mo yu mas bilif long hem. Bilif i olsem wan flaoa. Yu mas lukaot gud long flaoa ya, mo wasem, mo putum gudfala graon long hem blong mekem i gru gud. Long sem fasin, yu mas tingting dip oltaem long samting we yu lanem blong faenemaot from wanem i tru, nao bilif blong yu bambae i kam strong.​—Ridim Matiu 4:4; Hibrus 11:1, 6.

5. ?From wanem i gud yu kam fren blong God?

Jehova i stap tingbaot olgeta we oli lavem hem. Hem i save lukaot gud long olgeta. Olsem nao, bambae i no gat wan samting we i spolem bilif blong olgeta mo i mekem se oli no moa tingting strong long laef we i no save finis. (Ol Sam 91:1, 2, 7-10) Hem i givim woning se yumi no mas mekem ol samting we oli save spolem bodi blong yumi mo mekem yumi harem nogud. Jehova i tijim yumi blong yumi folem fasin blong laef we i beswan.​—Ridim Ol Sam 73:27, 28; Jemes 4:4, 8.