Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Haf 1

?Wanem Gud Nius Ya We i Kamaot Long God?

?Wanem Gud Nius Ya We i Kamaot Long God?

1. ?Wanem gud nius ya we i kamaot long God?

God i wantem we ol man oli harem gud blong laef long wol ya. Hem i lavem ol man, taswe hem i mekem wol ya mo olgeta samting long hem. I no longtaem, bambae hem i mekem wan samting blong ol man oli save gat wan laef we i moa gud. Bambae hem i finisim evri samting we i mekem ol man oli harem nogud.​—Ridim Jeremaea 29:11.

Ol man oli harem nogud long raf fasin, mo sik, mo ded. I no gat wan gavman blong man we i save finisim ol trabol ya. Be i gat wan gud nius. I no longtaem, God bambae i finisim ol gavman blong man, mo gavman blong hem nao bambae i rulum wol ya. Ol man we oli stap aninit long gavman ya bambae oli stap long pis mo oli no moa sik.​—Ridim Aesea 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. ?From wanem ol man oli mas save long gud nius ya?

Taem God bambae i spolem ol rabis man, long taem ya nao ol trabol bambae i finis. (Sefanaea 2:3) ?Samting ya bambae i hapen wetaem? Baebol i talemaot ol trabol we ol man oli stap kasem. Ol samting we i stap hapen long wol oli soemaot se taem ya we God bambae i spolem ol rabis man, i klosap nomo.​—Ridim 2 Timoti 3:1-5.

3. ?Yumi mas mekem wanem?

Baebol i olsem wan leta we Papa blong yumi long heven i raetem long yumi. Yumi mas stadi Baebol blong kasem save long God. Baebol i talem wanem we yumi mas mekem blong yumi save gat wan gudfala laef naoia, mo wanem we yumi mas mekem blong bambae yumi kasem laef we i no save finis. Samfala bambae oli no wantem we mifala i givhan long yu blong yu kasem save long Baebol. Be yu no mas letem olgeta oli blokem yu. I nogud yu mestem janis ya blong kasem wan gudfala laef.​—Ridim Ol Proveb 29:25; Revelesen 14:6, 7.