Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Haf 9

?Olsem Wanem Blong Mekem Famle i Glad?

?Olsem Wanem Blong Mekem Famle i Glad?

1. ?Man mo woman we i stap tugeta, tufala i mas mekem wanem blong famle i glad?

Gud nius i kamaot long Jehova, God ya we i stap harem gud oltaem. Hem i wantem we ol famle oli glad. (1 Timoti 1:11) Jehova i stamba blong fasin ya blong mared. Man mo woman we tufala i wantem se famle blong tufala i glad, tufala i mas gat pepa blong mared. Olsem nao, ol pikinini oli harem gud from we papa mama i stap gud, mo tufala i lukaot gud long olgeta.

?Wanem tingting blong God long mared? Hem i wantem se man mo woman we i mared, tufala i stap tugeta olwe. Ol Kristin oli mas folem loa blong kantri, taswe oli mas go saen blong rejistarem mared blong olgeta. (Luk 2:1, 4, 5) Jehova i wantem se man mo woman we i mared, tufala i lukaot long mared blong tufala blong i stap gud. (Hibrus 13:4) Hem i no laekem nating fasin ya blong divos. (Malakae 2:16) ?Be olsem wanem sipos wan Kristin i mekem i krangke wetem narafala man no woman? Baebol i talem se man no woman blong hem i gat raet blong divosem hem mo i save mared long narafala.​—Ridim Matiu 19:3-6, 9.

2. ?Tufala i mas mekem wanem fasin long tufala?

Jehova i mekem man mo woman, blong tufala i givgivhan long tufala. (Jenesis 2:18) Man i hed blong famle, mo hem i mas givim evri samting we famle blong hem i nidim. Hem i mas tijim famle blong hem tu long ol save blong God. From we hem i lavem woman blong hem, hem i mas rere blong lego samting we hem i wantem, blong mekem i gud long woman blong hem. Tufala i mas lavlavem tufala mo tufala i mas ona long tufala. Olgeta man mo woman oli sinman, taswe man mo woman we i mared tufala i mas lanem blong fofogivim tufala. Hemia nao wan bigfala samting we i save mekem famle i glad.​—Ridim Efesas 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pita 3:7.

3. Sipos tufala i no stap gud, ?i stret we tufala i seraot?

Sipos i gat trabol long mared, tufala i mas traehad blong mekem  ol samting blong soemaot se tufala i lavlavem tufala. (1 Korin 13:4, 5) Baebol i no talem se man mo woman we i mared i save seraot from ol smosmol trabol nomo.​—Ridim 1 Korin 7:10-13.

4. Pikinini, ?God i wantem se laef blong yu i olsem wanem?

Jehova i wantem se yu yu glad. Hem i givim ol gudfala advaes long ol yangfala. Sipos yu folem ol advaes ya, bambae yu yu glad. Hem i wantem se yu lanem plante samting long papa mama blong yu. Tufala i laef longtaem moa long yu mo tufala i gat waes. (Kolosi 3:20) Jehova i wantem tu se yu kasem glad from ol samting we yu mekem blong hem mo blong Pikinini blong hem.​—Ridim Prija 11:9 kasem 12:1; Matiu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Papa mama, ?yutufala i mas mekem wanem blong pikinini i glad?

Yutufala i mas wok had blong givim kakae, mo ples blong slip, mo klos, long pikinini blong yutufala. (1 Timoti 5:8) Be i no hemia nomo we i mekem pikinini i glad. Yutufala i mas tijim hem blong i lavem God mo i folem ol tok blong hem. (Efesas 6:4) Sipos yutufala i lavem God, pikinini bambae i luk samting ya, nao bambae i gat bigfala paoa long hem. Taem yutufala i yusum Baebol blong tijim pikinini, yutufala i save givhan long hem blong i folem stret rod.​—Ridim Dutronome 6:4-7; Ol Proveb 22:6.

Taem yutufala i talem gudfala toktok mo leftemap tingting blong pikinini, yutufala i mekem i gud long hem. Yutufala i mas tijim hem mo stretem hem tu. Hemia bambae i givhan long pikinini blong i blokem ol nogud fasin we oli save spolem glad blong hem. (Ol Proveb 22:15) Be neva yutufala i mas stretem pikinini long fasin we i nogud mo i strong tumas.​—Ridim Kolosi 3:21.

Ol Witnes blong Jehova oli wokem plante buk we oli givhan long ol papa mama blong oli tijim gud ol pikinini blong olgeta. Ol buk ya oli stanap long Baebol nomo.​—Ridim Ol Sam 19:7, 11.