Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Haf 3

?From Wanem Yumi Bilif Se Gud Nius Ya i Kamaot Long God?

?From Wanem Yumi Bilif Se Gud Nius Ya i Kamaot Long God?

1. ?Baebol i kamaot long hu?

Baebol i talemaot gud nius ya se ol man bambae oli save laef long wol ya gogo i no save finis. (Ol Sam 37:29) I gat 66 buk long Baebol. God i yusum 40 man blong oli raetemdaon ol tok blong Baebol. Samwe long 3,500 yia i pas, Moses i raetem faef buk blong Baebol, Jenesis kasem Dutronome. Bitim 1,900 yia i pas, aposol Jon i raetem las buk ya Revelesen. ?Ol man ya oli raetemdaon tingting blong hu? God i yusum tabu spirit blong givim tok long olgeta. (2 Samuel 23:2) Oli raetemdaon ol tingting blong God, i no tingting blong olgeta. Taswe, yumi save talem se Baebol i kamaot long Jehova.​—Ridim 2 Timoti 3:16; 2 Pita 1:20, 21.

2. ?From wanem yumi bilif se Baebol i kamaot long God?

Yumi bilif se Baebol i kamaot long God from we hem i talemaot klia ol samting we bambae oli kamaot yet. I no gat wan man we i save mekem olsem. (Josua 23:14) God ya we i gat olgeta paoa i save wanem bambae i hapen long ol yia we oli kam.​—Ridim Aesea 42:9; 46:10.

Wan buk we i kamaot long God, hem i mas spesel. Baebol nao i olsem. Ol man oli givimaot plante milian Baebol we oli raetem long plante handred lanwis. Nating se ol man oli raetem Baebol longtaem bifo, be ol samting we ol saentis oli stap faenemaot i laenap wetem ol save blong Baebol. Mo tu, ol 40 man ya we oli raetem Baebol oli no raetem ol tok we i agensem ol narafala tok. * Wan narafala samting se Baebol i soemaot gud we God i lavem yumi. Mo Baebol i gat paoa yet blong jenisim laef blong man, mo blong mekem i kam gud moa. Ol save ya i mekem plante milian man oli bilif se Baebol hem i Tok blong God.​—Ridim 1 Tesalonaeka 2:13.

  3. ?Baebol i tokbaot wanem?

Baebol i tokbaot gud nius ya se tingting we God i gat fastaem bambae i kamtru. Fas man we God i mekem i gat janis blong stap laef gogo i no save finis long paradaes long wol. Be hem i lusum janis ya. Baebol i talem olsem wanem paradaes ya bambae i kambak bakegen.​—Ridim Revelesen 21:4, 5.

Long Baebol i gat ol loa, mo ol stamba trutok, mo ol advaes blong lidim yumi. Mo tu, i gat stori blong ol samting we God i mekem long ol man blong hem bifo. Ol stori ya oli soemaot ol fasin blong God. Taswe, Baebol i givhan long yumi blong yumi save God. Baebol i talem wanem we yumi mas mekem blong yumi save kam fren blong God.​—Ridim Ol Sam 19:7, 11; Jemes 2:23; 4:8.

4. ?Yu mas mekem wanem blong kasem save long Baebol?

Taem Jisas i tijim ol man, hem i tekem sam vas blong Baebol, nao i eksplenem mining blong olgeta. Buk ya i wok long sem fasin, blong givhan long yu blong yu kasem save long Baebol.​—Ridim Luk 24:27, 45.

Gud nius we i kamaot long God i pulum tingting blong yumi moa, i bitim ol narafala samting. Be sam man oli no wantem harem gud nius ya. Samfala oli kam kros taem oli harem. !Yu no mas harem nogud! Sipos yu wantem kasem laef we i no save finis, yu mas save God.​—Ridim Jon 17:3.

^ par. 7 Yu save ridim Wajtaoa blong Julae 1, 2012, pej 3-9 mo Wekap! blong Jenuware-Maj 2012, pej 3-9, we ol Witnes blong Jehova oli wokem.