Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Yu Mas Mekem Wanem Blong Buk Ya i Givhan Long Yu?

?Yu Mas Mekem Wanem Blong Buk Ya i Givhan Long Yu?

Buk ya bambae i givhan long yu blong yu go stret long Tok blong God, Baebol, blong faenemaot ansa blong plante kwestin. Long en blong ol haf, i gat sam vas oli stap. Ol vas ya oli talem ansa blong ol kwestin long blak raeting.

I gud yu ridim ol vas long Baebol, mo yu tingbaot ansa we oli givim long ol kwestin. Ol Witnes blong Jehova bambae oli glad blong tokbaot ol vas ya wetem yu.​—Ridim Luk 24:32, 45.

Makem se: Ol buk we buklet ya i tokbaot olgeta, ol Witnes blong Jehova nao oli wokem.