!Gud Nius We i Kamaot Long God!

?Wanem Gud Nius Ya We i Kamaot Long God? ?From Wanem Yumi Bilif Se Gud Nius Ya i Kamaot Long God? ?Hu Ya Jisas Kraes?

?Yu Mas Mekem Wanem Blong Buk Ya i Givhan Long Yu?

Buk ya bambae i givhan long yu blong yu go stret long Tok blong God, Baebol, blong faenemaot ansa blong plante kwestin. Long en blong ol haf, i gat sam vas oli stap. Ol vas ya oli talem ansa blong ol kwestin long blak raeting.

STORI 1

?Wanem Gud Nius Ya We i Kamaot Long God?

?Wanem gud nius ya we i kamaot long God? ?From wanem ol man oli mas save gud nius ya? ?Yumi mas mekem wanem?

STORI 2

?Tru God Hem i Hu?

?Wanem nem blong God? ?Hem i stap tingbaot yumi?

STORI 3

?From Wanem Yumi Bilif Se Gud Nius Ya i Kamaot Long God?

?Baebol i kamaot long hu? ?From wanem yumi bilif se Baebol i kamaot long God? ?Baebol i tokbaot wanem? ?Yu mas mekem wanem blong kasem save long Baebol?

STORI 4

?Hu Ya Jisas Kraes?

?From wanem Jisas i ded? ?Tok ya ‘pemaot yumi’ i minim wanem? ?Jisas i mekem wanem naoia?

STORI 5

?Fastaem God i Gat Wanem Tingting Long Wol Ya?

Baebol i talem from wanem God i mekem wol, wetaem ol man oli no moa harem nogud, mo wanem bambae i hapen long wol mo ol man we oli stap long hem.

STORI 6

?Ol Dedman Bambae Oli Stap Olwe Long Beregraon?

?Wanem i hapen long yumi taem yumi ded? ?Bambae yumi luk bakegen ol famle blong yumi we oli ded?

STORI 7

?Taem Baebol i Tokbaot Kingdom Blong God, Hem i Minim Wanem?

?Hu i King long Kingdom blong God? ?Kingdom ya bambae i mekem wanem?

STORI 8

?God i Letem Fasin Nogud i Stap Blong Wanem?

?Fasin nogud i stat olsem wanem, mo from wanem God i letem rabis fasin i stap? ?Bambae wan dei ol man oli no moa harem nogud? ?From wanem God i letem man i safa? ?Yu mas mekem wanem sipos yu wantem se God i rul long yu?

STORI 9

?Olsem Wanem Blong Mekem Famle i Glad?

Jehova, God ya we i glad, i wantem se ol famle oli glad. Traem luk gudfala advaes blong ol man, woman, papa mama, mo pikinini.

STORI 10

?Olsem Wanem Blong Luksave Skul We i Tru?

?I gat wan skul nomo we i tru? Traem luk 5 samting we oli givhan long yumi blong luksave skul we i tru.

STORI 11

?Ol Loa Blong Baebol Oli Givhan Long Yumi Olsem Wanem?

Jisas i eksplenem from wanem yumi nidim blong God i lidim yumi mo wanem tufala loa we tufala i impoten tumas.

STORI 12

?Yu Mas Mekem Wanem Blong Fren Gud Wetem God?

Traem faenemaot sipos God i lesin long prea blong olgeta man, wanem stret rod blong prea, mo wanem samting moa we i save mekem se yumi fren gud wetem God.

STORI 13

?Wanem Bambae i Hapen Long Ol Skul?

?Olgeta skul oli gud? I no longtaem, bambae God i spolem ol skul we oli stap giaman long ol man mo oli mekem i strong long olgeta. Be tru skul i mekem ol man oli joen gud.

STORI 14

?God i Hivimap Wan Kampani Blong Man Blong i Mekem Wanem?

?From wanem God i jusum ol man Isrel? ?Long taem blong yumi, ol Witnes oli stat olsem wanem? Baebol i talem from wanem God i hivimap wan kampani blong ol man blong hem.

STORI 15

?Yu Mas Gohed Blong Stadi Baebol Blong Wanem?

?Save blong God bambae i givhan long yu mo ol narafala olsem wanem? ?Bambae i givhan long fasin fren blong yu wetem God?