Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Haf 4

?Hu Ya Jisas Kraes?

?Hu Ya Jisas Kraes?

?Wanem ol fasin blong Jisas we oli pulum man i kam long hem?—MATIU 11:29; MAK 10:13-16.

1. ?Fastaem Jisas i laef wea?

Jisas i no sem mak long ol narafala man. Hem i laef long heven fastaem olsem wan enjel. Biaen, hem i bon olsem wan man long wol ya. (Jon 8:23) Jisas i faswan long olgeta samting we God i mekem. Hem i givhan long God blong i mekem olgeta narafala samting. Be Jehova hem wan nomo i mekem Jisas, taswe Baebol i singaot Jisas se “stret Pikinini blong God.” (Jon 1:14) Jisas i toktok long nem blong God, taswe Baebol i singaot hem se “Tok” blong God.​—Ridim Ol Proveb 8:22, 23, 30; Kolosi 1:15, 16, Nyutesteman wetem Ol Sam long Bislama.

2. ?Jisas i kam long wol ya blong mekem wanem?

God i tekem laef blong Pikinini blong hem long heven, i putum i go long bel blong wan gel Jiu we i no save man yet, nem blong hem Meri. Taswe, stret Papa blong Jisas i no wan man blong wol ya. (Luk 1:30-35) Jisas i kamdaon long wol ya blong mekem tri samting: (1) tijim ol man blong oli savegud God, (2) soemaot rod blong mekem samting we God i wantem, nating se samtaem i no isi, (3) givim laef blong hem blong “pem rod blong plante man oli go fri.”​—Ridim Matiu 20:28.

3. ?From wanem yumi nidim wan man blong pemaot yumi?

Plante taem man we i kasem panis blong ded i save givim mane blong pemaot laef blong hem. (Eksodas 21:29, 30) Taem God i mekem fas man ya Adam, hem i no gat tingting ya se bambae Adam i kam olfala mo i ded. ?Yumi save samting ya olsem wanem? God i talem long Adam se, sipos hem i mekem sin, bambae hem i ded. Taswe, yumi save se sipos hem i no mekem sin, bambae hem i laef olwe. (Jenesis 2:16, 17; 5:5) Baebol i talem se Adam nao i mekem ded i kam long wol ya. Adam i pasem sin i go long ol pikinini blong  hem, nao oli ded from we oli sinman. From samting ya, yumi nidim wan man we i naf blong pemaot yumi long sin mo ded.​—Ridim Rom 5:12; 6:23.

?Hu man we i naf blong pemaot yumi long sin mo ded? Taem wan man i ded, hem i pemaot ol sin blong hem wan nomo. Be i no gat wan man long wol ya we i naf blong pemaot ol sin blong narafala man.​—Ridim Ol Sam 49:7-9.

4. ?Jisas i ded blong wanem?

Jisas i defren long yumi from we hem i wan stret man we i no gat sin. Taswe hem i no ded from ol sin blong hem wan, be hem i ded from ol sin blong ol narafala man. God i lavem tumas ol man, nao hem i sanem Pikinini blong hem i kam, blong hem i ded blong sevem yumi. Jisas tu i lavem yumi, taswe hem i obei long Papa blong hem, nao hem i givim laef blong hem blong pemaot yumi long sin.​—Ridim Jon 3:16; Rom 5:18, 19.

5. ?Jisas i stap mekem wanem naoia?

Taem Jisas i stap long wol, hem i mekem sikman i gud bakegen, i mekem dedman i laef bakegen, mo i givhan long ol man we oli stap long trabol. Long fasin ya, Jisas i soemaot samting we bambae hem i mekem long ol man we oli obei long hem. (Matiu 15:30, 31; Jon 5:28) Taem Jisas i ded, God i mekem hem i laef bakegen long laef ya we i blong heven. (1 Pita 3:18) Jisas i sidaon long raet saed blong God, i wet blong Jehova i putumap hem i rul olsem King antap long fulwol. (Hibrus 10:12, 13) Naoia Jisas i stap rul long heven, mo ol man blong hem long wol oli stap talemaot gud nius ya long olgeta ples.​—Ridim Daniel 7:13, 14; Matiu 24:14.

I no longtaem, bambae King ya Jisas i yusum paoa blong hem blong finisim olgeta trabol we i mekem man i harem nogud, wetem ol man we oli mekem trabol ya. Ol man we oli bilif long Jisas mo we oli obei long hem, bambae oli kasem laef long paradaes long wol.​—Ridim Ol Sam 37:9-11.