Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Haf 7

?Taem Baebol i Tokbaot Kingdom Blong God, Hem i Minim Wanem?

?Taem Baebol i Tokbaot Kingdom Blong God, Hem i Minim Wanem?

?Wanem i mekem se Jisas i wan gudfala King?—MAK 1:40-42.

1. ?Kingdom blong God, hem i wanem?

Kingdom blong God, hem i gavman blong God long heven. Kingdom ya bambae i tekem ples blong ol gavman blong man, mo bambae i mekem samting we God i wantem i kamaot long heven mo long wol. !Hemia gud nius ya! Ol man oli nidim wan gudfala gavman. I no longtaem, Kingdom blong God bambae i mekem olgeta man long wol oli joen gud.​—Ridim Daniel 2:44; Matiu 6:9, 10; 24:14.

Jehova i jusum Pikinini blong hem, Jisas, blong hem i King blong Kingdom ya.​—Ridim Revelesen 11:15.

2. ?From wanem Jisas i wan gudfala King?

Pikinini blong God hem i wan gudfala King from we hem i kaen gud, mo oltaem hem i mekem i stret. (Jon 1:14) Mo tu, hem i gat paoa blong givhan long ol man, from we hem bambae i rul antap long heven mo wol. Taem hem i laef bakegen, hem i go antap long heven, i sidaon long raetsaed blong Jehova, i wet. (Hibrus 10:12, 13) Long stret taem, God i givim paoa long hem blong i rul.​—Ridim Daniel 7:13, 14.

3. ?Hu bambae i rul wetem Jisas?

Baebol i talem se “olgeta ya we oli tabu man blong God” bambae oli rul wetem Jisas long heven. (Daniel 7:27, NW) Ol gudfala aposol blong Jisas, olgeta nao oli fas man long grup ya. Kam kasem tede, Jehova i stap jusumaot sam man mo woman we oli holemstrong long hem, blong oli kam ol tabu man blong hem. Taem oli ded, God i mekem olgeta oli laef bakegen wetem wan bodi we i blong laef long heven, olsem Jisas.​—Ridim Jon 14:1-3; 1 Korin 15:42-44.

 ?Hamas man bambae oli go long heven? Jisas i talem se oli “no plante.” (Luk 12:32) Fulnamba blong olgeta bambae i kasem 144,000. Bambae oli joen wetem Jisas blong rul long olgeta man long wol.​—Ridim Revelesen 14:1.

4. ?Wanem i hapen taem Jisas i kam King?

Jisas i kam King long yia 1914. * Smoltaem biaen, hem i sakemaot Setan wetem olgeta enjel blong hem, oli aot long heven oli kamdaon long wol. Setan i kros tumas, nao hem i mekem bigfala trabol i kamaot long wol. (Revelesen 12:7-10, 12) Afta long taem ya, trabol i kam antap bigwan. I gat faet, kakae i sot, i gat ol rabis sik, mo graon i seksek bigwan. Olgeta samting ya oli olsem “saen” blong soemaot se i no longtaem, Kingdom blong God bambae i rulum fulwol.​—Ridim Luk 21:7, 10, 11, 31.

5. ?Kingdom blong God i stap mekem wanem naoia? ?Bambae hem i mekem wanem long fiuja?

Kingdom blong God i stap lidim wok blong prij long olgeta ples long wol, blong pulum plante man oli joen long wan bigfala kampani we i gat pis mo i joen gud. Plante milian man we tingting blong olgeta i stap daon, oli wantem we Jisas i rul long olgeta. Kingdom bambae i sevem ol man ya taem i spolem ol rabis fasin blong wol. Taswe, ol man we oli wantem kasem ol blesing we Kingdom blong God bambae i givim, oli mas lanem blong obei long Jisas.​—Ridim Revelesen 7:9, 14, 16, 17.

Long taosen yia we Kingdom ya bambae i rulum wol, sloslo tingting we God i gat fastaem bambae i kamtru. Wol ya bambae i kam paradaes. Biaen, bambae Jisas i givimbak Kingdom ya long Papa blong hem. (1 Korin 15:24-26) ?Yu yu tingbaot wan man we yu wantem talemaot Kingdom blong God long hem? Ale, yu no mas wet.​—Ridim Ol Sam 37:10, 11, 29.

^ par. 12 Sipos yu wantem save moa long profet tok blong 1914, plis lukluk pej 215-218 blong buk ya ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim?