Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

HAF 2

?Tru God Hem i Hu?

?Tru God Hem i Hu?

1. ?From wanem yumi mas wosipim tru God nomo?

 God ya we i tru, hem nao i mekem olgeta samting. Hem i stap we i stap, mo bambae hem i stap oltaem, gogo i no save finis. (Ol Sam 90:⁠2) Gud nius we yumi faenem long Baebol i kamaot long hem. (1 Timoti 1:11) From we God i givim laef long yumi, yumi mas mekem wosip long hem nomo.—Ridim Revelesen 4:⁠11.

2. ?God i olsem wanem?

 I no gat man we i luk God samtaem, from we God hem i Spirit. Hem i hae moa long olgeta laef samting long wol ya. (Jon 1:18; 4:24) Taem yumi luk olgeta samting we God i mekem, yumi faenemaot ol fasin blong hem. Yu traem tingbaot ol defdefren kaen frut mo flaoa. Taem yumi luk olgeta, yumi luksave se God i lavem yumi mo hem i waes. Mo taem yumi tingbaot we heven mo wol i bigwan tumas, yumi luksave se God i gat olgeta paoa.—Ridim Rom 1:⁠20.

 Taem yumi ridim Baebol, yumi kasem save moa long ol fasin blong God. Baebol i talem wanem fasin we God i laekem mo wanem fasin we hem i no laekem. Baebol i tokbaot ol fasin we God i mekem long ol man. Hem i tokbaot ol man we oli mekem ol gudfala samting mo ol man we oli mekem ol nogud samting, mo i soemaot tingting we God i gat long olgeta.—Ridim Ol Sam 103:​7-10.

3. ?Wanem nem blong God?

 Jisas i talem se: ‘Papa blong mifala, yu yu stap long heven, mifala i wantem we nem blong yu i tabu.’ (Matiu 6:​9) Ol man oli singaot God long plante defren nem. Be tru God i gat prapa nem blong hem. Long ol defren lanwis ol man oli talem nem ya i defdefren. Long Bislama, yumi talem “Jehova.” Sam man oli talem “Yahweh.”—Ridim Eksodas 3:​2, 14, futnot.

 Ol man oli tekemaot nem ya Jehova long plante Baebol mo oli putum God, no Hae God, no Masta, long ples blong hem. Be long ol olfala hanraet blong Baebol, nem ya Jehova i stap bitim 7,000 taem. Taem Jisas i tijim ol man, hem i talemaot nem ya Jehova long olgeta.—Ridim Jon 17:⁠6.

 Wajem video ya ?Wanem Nem Blong God?

4. ?Jehova i stap tingbaot yumi?

Jehova i olsem papa ya we i lavem pikinini blong hem, nao i mekem samting blong givhan long hem

 Ol trabol we i mekem ol man oli harem nogud, i stap kam antap bigwan. ?Olsem wanem? ?Jehova i no moa tingbaot yumi? Sam man oli ting se trabol we yumi kasem i kamaot long God. Oli ting se hem nao i stap traem yumi. Be tingting ya i no stret.—Ridim Job 34:​10-12.

 God i letem yumi blong yumi jusum rod we yumi wantem folem. Long fasin ya, hem i soemaot respek long yumi. ?Olsem wanem? ?Yumi glad we God i letem yumi jus? (Josua 24:15) Sore tumas, plante man oli jus nogud, nao oli mekem ol samting we i no stret long narafala. Taswe fulap man oli harem nogud. Taem Jehova i luk we ol man oli mekem i no stret, samting ya i spolem hat blong hem.—Ridim Jenesis 6:​5, 6.

 Jehova i stap tingbaot yumi. Hem i wantem we yumi harem gud long laef blong yumi. Taswe i no longtaem, bambae hem i finisim ol trabol we i mekem yumi harem nogud, mo bambae hem i finisim ol man we oli stap mekem ol trabol ya. Be bambae yumi harem nogud blong smoltaem yet. ?From wanem? Pej 16 i eksplenem from wanem God i letem yumi harem nogud.—Ridim 2 Pita 2:9; 3:​7, 13.

5. ?Yumi mas mekem wanem blong kam klosap long God?

 Jehova i wantem we yumi kam klosap long hem. Blong mekem olsem, yumi mas prea long hem. Hem i stap tingbaot yumi wanwan. (Ol Sam 65:2; 145:18) Hem i rere blong fogivim yumi. Plante taem yumi mestem, be taem yumi traehad blong mekem hem i glad, hem i luksave. Taswe yumi save fren gud wetem God, nating se yumi sinman.—Ridim Ol Sam 103:​12-14; Jemes 4:⁠8.

 Yumi mas lavem Jehova moa, i bitim ol narafala man, from we Jehova nao i givim laef long yumi. (Mak 12:30) Yumi soemaot se yumi lavem God taem yumi traehad blong save gud hem, mo taem yumi mekem samting we hem i wantem. Olsem nao, bambae yumi kam klosap long hem.—Ridim 1 Timoti 2:4; 1 Jon 5:⁠3.