Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

О, инсанлары севирди

О, инсанлары севирди

«Бәшәр өвладлары көнлүмүн севинҹи иди» (МӘС. 8:31).

1, 2. Исанын инсанлара бөјүк мәһәббәт бәсләдијини тәсдиг едән сүбутлардан бири һансыдыр?

АЛЛАҺЫН илкин Оғлу Онун сонсуз һикмәтинин илк вә ән мүкәммәл тәзаһүрүдүр. Атасынын јанында уста кими чалышан Оғул һикмәтин тәҹәссүмү иди. Атасы «ҝөјләри һазырлајанда», «јерин тәмәлләрини гојанда» онун неҹә севиниб-шадландығыны биз тәсәввүр едә билмәрик. О, бу ҹансыз варлыглары дәјәрләндирсә дә, көнлүнүн севинҹи бәшәр өвладлары иди (Мәс. 8:22—31). Бәли, Иса ҝөјдә јашајандан бәшәр өвладларыны севир, онлара мәһәббәт бәсләјирди.

2 Даһа сонра Аллаһын илкин Оғлу Атасына вә бәшәр өвладларына олан сәдагәтдән вә бөјүк мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк өз хошу илә «өзүнү һәр шејдән мәһрум етди» вә инсан кими јер үзүнә ҝәлди. О, буну «бир чохлары уғрунда һәјатыны фидјә кими вермәк үчүн» етди (Филип. 2:5—8; Мәт. 20:28). Ҝөрүн, о, бәшәр аиләсини нә гәдәр чох севир! Иса јердә оларкән Аллаһ она мөҹүзәләр ҝөстәрмәк ҝүҹү вермишди. Вә бу мөҹүзәләр онун инсанлара севҝисинин нә гәдәр бөјүк олдуғуну ҝөстәрирди. Беләликлә, Иса һәмин о мөҹүзәләрлә јахын ҝәләҹәкдә дүнја мигјасында һансы ишләри едәҹәјини ҝөстәрмишди.

3. Бу мәгаләдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

 3 Иса һәмчинин јер үзүндә «Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни» дә инсанлара чатдырырды (Лука 4:43). Чүнки о билирди ки, бу Падшаһлыг сајәсиндә Атасынын ады мүгәддәс тутулаҹаг вә бүтүн бәшәријјәтин дәрдинә бирдәфәлик әлаҹ гылынаҹаг. Тәблиғ сәфәрләриндә Иса инсанлара олан нәҹиб гајғысынын тәзаһүрү олараг мөҹүзәләр дә ҝөстәрирди. Бәс бу, нәјә ҝөрә бизим үчүн әһәмијјәт кәсб едир? Она ҝөрә ки, бурадан чыхараҹағымыз нәтиҹә биздә ҝәләҹәјә әминлик вә үмид доғураҹаг. Ҝәлин Исанын ҝөстәрдији мөҹүзәләрдән дөрдүнә бахаг.

«ИСТӘЈИРӘМ. ТӘМИЗЛӘН»

4. Иса ҹүзамлы илә растлашанда нә баш верди?

4 Исанын хидмәтинин гызғын вахты иди. О, Ҹәлиләдә тәблиғ едирди. Орадакы шәһәрләрин бириндә Иса аҹынаҹаглы бир мәнзәрә илә гаршылашды (Марк 1:39, 40). Онун гаршысында дәһшәтли ҹүзам хәстәлијинә тутулмуш киши дурмушду. Һәким Лука онун «башдан-ајағадәк ҹүзам ичиндә» олдуғуну јазыб хәстәлијинин ағыр олдуғуну ҝөстәрмишди (Лука 5:12). «Һәмин адам Исаны ҝөрәндә онун гаршысында үзүгојлу јыхылыб јалвармаға башлады: “Аға, әҝәр истәсән, мәни тәмизләјә биләрсән”». Бу киши әмин иди ки, Исанын ону сағалтмаға ҝүҹү чатар. Амма о билмәк истәјирди ки, Иса ону сағалтмаг истәјир, ја јох. Иса үрәкдән гопан бу јалварыша неҹә ҹаваб верди? Ҝөрәсән, хәстәлијин ејбәҹәр һала салдығы бу адама бахаркән Иса нә фикирләширди? Иса да фәрисиләр кими давранмајаҹагды ки? Фәрисиләр бу хәстәлијә мүбтәла олан инсанлара гаршы дашүрәкли идиләр. Бәс сән неҹә давранардын?

5. Ҹүзамлыны сағалдаркән Исаны «истәјирәм» демәјә нә сөвг етди?

5 Төвратда тәләб олунурду ки, ҹүзам хәстәлијинә тутуланлар «мурдарам, мурдарам» дејә гышгырсынлар. Амма, ҝөрүнүр, бу киши һәмин вахт гышгырмамышды. Иса буну онун үзүнә вурмады. Әксинә, диггәтини онун вәзијјәтинә ҹәмләди (Лав. 13:43—46). Дүздүр, һәмин вахт Исанын ағлындан нәләр кечдијини билмирик, амма онун кечирдији һиссләр бизә мәлумдур. Ичиндәки шәфгәт ону инанылмаз бир һәрәкәтә сөвг етди. Иса әлини узадыб ҹүзамлыја тохунду. Гәтијјәтли, ејни заманда шәфгәтли сәслә: «Истәјирәм. Тәмизлән», — деди. Елә һәмин ан «о адамын ҹүзамы кечди» (Лука 5:13). Бәли, Јеһованын ҝүҹү сајәсиндә Мәсиһ һәм белә бир мөҹүзә ҝөстәрди, һәм дә инсанлара олан бөјүк мәһәббәтини изһар етди (Лука 5:17).

6. Исанын ҝөстәрдији мөҹүзәләрдә диггәтәлајиг мәгам нәдир вә бу мөҹүзәләр нәји ҝөстәрир?

6 Иса Мәсиһ Аллаһын ҝүҹү сајәсиндә чохлу һејрәтамиз мөҹүзәләр ҝөстәрирди. О, јалныз ҹүзамы јох, инсанларда олан һәр ҹүр хәстәлији сағалдыр, һәр ҹүр гүсуру арадан галдырырды. Мүгәддәс Китабда охујуруг: «Ҹамаат лалларын данышдығыны, корларын ҝөрдүјүнү, шикәстләрин сағалдығыны, топалларын јеридијини ҝөрәндә һејрәтә ҝәлди» (Мәт. 15:31). Хәстәләрин дәрдинә чарә гылмаг үчүн Исаја донор органлары лазым дејилди. О, хәстә органын вә ја бәдәнин хәстә һиссәсинин өзүнү сағалдырды. О, инсанлара дәрһал, бәзән исә һәтта узагдан шәфа верирди (Јәһ. 4:46—54). Бу нүмунәләр нәји ҝөстәрир? Инди ҝөјдә Падшаһ олан Мәсиһин инсанлары бирдәфәлик сағалтмаг үчүн ҝүҹү илә јанашы истәјинин дә олдуғуну. Исанын инсанларла рәфтары бизи  әмин едир ки, Мүгәддәс Китабда јазылан бу пејғәмбәрлик јени дүнјада јеринә јетәҹәк: «О, фағыр-фүгәранын һалына аҹыјаҹаг» (Зәб. 72:13). Бәли, Иса о заман өз үрәјинин истәјини һәјата кечирәҹәк, бүтүн хәстәләрә шәфа верәҹәк.

«ДУР, ХӘРӘЈИНИ ДӘ ҜӨТҮР, ҜЕТ»

7, 8. Неҹә олду ки, Иса Бејтзата һовузунда ифлиҹ киши илә растлашды?

7 Ҹәлиләдә ҹүзамлы кишини сағалдандан бир нечә ај сонра Иса Јәһудијјәјә ҝетди. Иса орада да Аллаһын Падшаһлығы һагда мүждәни тәблиғ едирди. Исанын чатдырдығы хәбәр вә инсанларла рәфтары јәгин ки, минләрлә инсанын һәјатына тәсир етмишди. О, һәгигәтән дә, јохсуллара мүждә вермәк, әсирләрә азадлығы тәблиғ етмәк, гәлбисыныгларын јарасыны сарымаг истәјирди (Әшј. 61:1, 2; Лука 4:18—21).

8 Нисан ајы ҝәлиб чатанда Иса Атасынын әмринә итаәт едиб Јерусәлимә Пасха бајрамыны кечирмәјә ҝетди. Шәһәрдә һәјат ҹанланмышды. Белә ки, бу мүгәддәс бајрамы кечирмәк үчүн шәһәрә һәр јердән адамлар ҝәлирди. Мәбәддән шималда Бејтзата адланан бир һовуз вар иди. Иса орада бир хәстә кишини ҝөрдү.

9, 10. а) Инсанлар нәјә ҝөрә Бејтзата һовузуна ҝәлирдиләр? б) Исаны һовуза нә чәкиб ҝәтирмишди вә биз бундан нә өјрәнирик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

9 Бејтзата һовузунун әтрафына һәмишә чохлу хәстә вә шикәст адамлар топлашырды. Мараглыдыр, нијә? Мәлум олмајан бәзи сәбәбләрә ҝөрә белә бир инанҹ вар иди ки, әҝәр су чалхаланан вахт хәстә һовуза ҝирәрдисә, мөҹүзәви шәкилдә шәфа тапарды. Тәсәввүр един, орада неҹә аб-һава һөкм сүрүрдү: инсанларын үзүндән кәдәр, нараһатлыг, үмидсизлик јағырды. Бәс камил, һеч бир гүсуру олмајан Исаны бура нә чәкиб ҝәтирмишди? Инсанлара олан мәрһәмәти. Бурада Иса онун јашындан да чох мүддәтдир ки, хәстә олан бир кишијә раст ҝәлди. (Јәһја 5:5—9 ајәләрини охујун.)

10 Тәсәввүр едирсиниз, Иса кишидән сағалмаг истәдијини сорушанда онун ҝөзләриндә неҹә бир чарәсизлик јаранды. Киши дәрһал ҹаваб верди ки, сағалмаг истәјир, амма ону һовуза салмаға кимсәси јохдур. Онда Иса кишијә гејри-мүмкүн олан бир шеји — галхыб хәрәјини ҝөтүрмәји вә ҝетмәји әмр етди. Киши галхыб хәрәјини ҝөтүрдү вә ҝәзмәјә башлады. Бәли, үрәји риггәтә ҝәтирән бу һадисә Исанын јени дүнјада едәҹәји мөҹүзәләрә ишарә едир. Бу мөҹүзәдән һәмчинин Исанын шәфгәтли олдуғу да ҝөрүнүр. О, көмәјә еһтијаҹы оланлары өзү ахтарыб тапырды. Исанын нүмунәси бизи тәшвиг едир ки, биз дә бу дүнјада баш верән дәһшәтли ишләрә ҝөрә аһ-налә едән инсанлары ахтарыб тапаг.

«ПАЛТАРЫМА КИМ ТОХУНДУ?»

11. Марк 5:25—34 ајәләриндән Исанын хәстәликдән әзијјәт чәкән инсанлара шәфгәтлә јанашдығы неҹә ҝөрүнүр?

11 Марк 5:25—34 ајәләрини охујун. Бир гадын он ики ил иди ки, хәҹаләт ичиндә јашајырды. Онун хәстәлији ибадәти дә дахил олмагла, һәјатынын һәр саһәсинә тәсир едирди. Гадын һәкимләрин әлиндән чох әзаб чәкмиш, бүтүн варыны-јохуну мүалиҹәјә хәрҹләмишди, амма буна бахмајараг, вәзијјәти даһа да писләшмишди. Анҹаг бир ҝүн гадын башга бир үсула әл атды. О, Исанын олдуғу јерә ҝәлди. Ҹамаатын арасына ҝириб Исанын палтарына тохунду (Лав. 15:19, 25). Иса өзүндән гүввә чыхдығыны һисс едәрәк она кимин тохундуғуну сорушду. Гадын «бәрк горхмушду вә тир-тир әсирди.  О ҝәлиб Исанын ајагларына дүшдү вә һәгигәти ачыб она данышды». Бу гадыны Јеһованын сағалтдығыны анлајан Иса мүлајимликлә она деди: «Баҹым, иманын сәни сағалтды. Саламат ҝет. Гој бу әзаблы хәстәлик сәни бир дә нараһат етмәсин».

Исанын мөҹүзәләри сүбут едир ки, о, бизим гејдимизә галыр (11, 12-ҹи абзаслара бахын)

12. а) Јухарыдакы мәлуматлара әсасән, Исаны неҹә тәсвир едәрдиниз? б) Иса бизим үчүн һансы нүмунәни гојуб?

12 Иса неҹә дә хејирхаһдыр! О, хәстәликдән әзијјәт чәкән инсанларын һалына јаныр. Шејтан бизи севилмәдијимизә, дәјәрсиз олдуғумуза инандырмаг истәјир. Һалбуки, Исанын мөҹүзәләри сүбут едир ки, о, бизим гејдимизә галыр. Бизим неҹә дә шәфгәтли Падшаһымыз вә Баш каһинимиз вар! (Ибр. 4:15). Ола билсин, бизә хроники хәстәликдән әзијјәт чәкән инсанлары баша дүшмәк асан дејил. Әҝәр өзүмүз һеч вахт бунунла үзләшмәмишиксә, бу, хүсусилә чәтин ола биләр. Амма унутмамалыјыг ки, Иса һеч вахт хәстәләнмәсә дә, хәстәләри јахшы баша дүшүрдү. Ҝәлин биз дә Исадан өрнәк алыб башгаларына гаршы баҹардығымыз гәдәр шәфгәтли олаг (1 Бут. 3:8).

«ИСА АҒЛАДЫ»

13. Илазәри дирилтмәсиндән Иса һагда нәји өјрәнирик?

13 Иса башгаларынын дәрдинә үрәкдән јанырды. Досту Илазәрин өлүмүнә ҝөрә ҹамаатын ағлашдығыны ҝөрәндә Иса бәрк гәһәрләнди вә дәриндән аһ чәкди. Һәтта бираздан Илазәри һәјата гајтараҹағыны билә-билә, о, бәрк кәдәрләнди. (Јәһја 11:33—36 ајәләрини охујун.) Иса өз һиссләрини ифадә етмәјә утанмырды. Ҹамаат Исанын Илазәри вә онун аилә үзвләрини нә гәдәр севдијини ҝөрдү. Аллаһын вердији ҝүҹлә достуну һәјата гајтаран  Иса неҹә дә бөјүк шәфгәт ҝөстәрмишди! (Јәһ. 11:43, 44).

14, 15. а) Јеһова Аллаһын бәшәријјәтин әзабларыны арадан ҝөтүрмәк истәдијини нә ҝөстәрир? б) «Хатирә сәрдабәләри» ифадәси бизә нәји дејир?

14 Мүгәддәс Китабда Иса «Аллаһын варлығынын дәгиг әкси» кими тәсвир олунур (Ибр. 1:3). Демәли, Исанын мөҹүзәләри сүбут едир ки, о да, Атасы да хәстәлијин вә өлүмүн ҝәтирдији ағры-аҹыны јох етмәк истәјир. Онларын бу истәји гәдимдә бир нечә нәфәрин дирилмәсилә һеч дә тәмин олунмајыб. Иса демишди: «Елә бир вахт ҝәләҹәк ки, гәбирләрдә [һәрфән, хатирә сәрдабәләриндә, һаш.] оланларын һамысы... дириләҹәк» (Јәһ. 5:28, 29).

15 Исанын «хатирә сәрдабәләри» сөзүнү ишләтмәси мәнтиглидир, чүнки дирилмә Аллаһын һафизәси илә бағлыдыр. Бүтүн каинатын Халиги олан Јеһова Аллаһ һәјата ҝөзләрини јуммуш доғмаларымыз һаггында һәр шеји, о ҹүмләдән онларын анаданҝәлмә вә газанылмыш ҹәһәтләрини хырдалығына кими јадында сахламаға гадирдир (Әшј. 40:26). Амма бу, садәҹә гадир олмаг мәсәләси дејил. Јеһова Аллаһ вә Онун Оғлу өләнләри јадда сахламаг истәјир. Илазәрин, еләҹә дә, Мүгәддәс Китабда һаггында данышылан башга адамларын дирилмәси ҝәләҹәкдә дүнја мигјасында олаҹаг дирилмәјә ишарә едир.

ИСАНЫН МӨҸҮЗӘЛӘРИ ВӘ СӘН

16. Ахырадәк садиглијини горујан мәсиһиләри ҝәләҹәкдә нә ҝөзләјир?

16 Әҝәр Јеһоваја ахырадәк садиг галсаг, ән бөјүк мөҹүзәләрдән биринин шаһиди олаҹағыг, јәни бөјүк мүсибәтдән сағ чыхаҹағыг. Армаҝеддон мүһарибәсинин ардынҹа даһа чох мөҹүзәләр баш верәҹәк: инсанлар сағламлыға говушаҹаг, һеч кәс ағры нәдир билмәјәҹәк (Әшј. 33:24; 35:5, 6; Вәһј 21:4). Тәсәввүр един, инсанлар ејнәји, әсаны, голтуг ағаҹыны, әлил арабасыны, гулаг апаратыны вә бу кими шејләри бирдәфәлик атаҹаг. Үмумијјәтлә, Јеһованын Армаҝеддондан сағ чыханлара мүкәммәл сағламлыг бәхш етмәсинин башга бир сәбәби дә вар. Белә ки, онларын ҝөрәси чох ишләри олаҹаг. Һәмин о гывраг адамлар Аллаһын бәшәријјәтә әнамы олан јер күрәсини башдан-ајаға ҹәннәтә чевирмәк үчүн голларыны чырмајыб ишә ҝиришәҹәкләр (Зәб. 115:16).

17, 18. а) Исанын мөҹүзәләр ҝөстәрмәкдә әсас мәгсәди нә иди? б) Јени дүнјада јашамаг үчүн нә етмәк әзминдәсән?

17 Бөјүк издиһамын үзвләри Исанын кечмишдә инсанлары сағалтмасы барәдә охујанда руһланыр, даһа бөјүк сәбирсизликлә бүтүн хәстәликләриндән шәфа тапаҹаглары вахты ҝөзләјирләр (Вәһј 7:9). Аллаһын илкин Оғлунун инсанлара шәфа вермәси онун инсанлара неҹә јанашдығыны, бәшәријјәти нә гәдәр чох севдијини ҝөстәрир (Јәһ. 10:11; 15:12, 13). Исанын шәфгәти Јеһованын ајры-ајрылыгда һәр бир хидмәтчисинә ҝөстәрдији гајғынын тәсирли таблосуну чәкир (Јәһ. 5:19).

18 Бәшәријјәт әзаб ичиндә инилдәјир, өлүмүн пәнҹәсиндә чырпыныр (Ром. 8:22). Мәһз буна ҝөрә дә биз јени дүнјаны, Аллаһын вәд етдији мүкәммәл сағламлығы һәсрәтлә ҝөзләјирик. Мәлаки 4:2 ајәси бизә үмид верир ки, гејри-камиллијин буховундан азад олуб шәфа тапанлар севинҹдән «атылыб-дүшәҹәкләр». Ҝәлин Аллаһа миннәтдарлыгдан вә Онун вәдләринә дәрин имандан ирәли ҝәләрәк, јени дүнјаја лајиг олмаг үчүн әлимиздән ҝәләни едәк. Бәли, Исанын мөҹүзәләри Миниллик һакимијјәти заманы онун бәшәријјәтә ҝәтирәҹәји әбәди фираванлыға ишарә едир. Буну билмәк неҹә дә севиндириҹидир!