Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2015

Мәсиһин өјрәтдији дуаја ујғун јашајын. II һиссә

Мәсиһин өјрәтдији дуаја ујғун јашајын. II һиссә

«Атаныз сизин нәјә еһтијаҹ дујдуғунузу... билир» (МӘТ. 6:8).

1-3. Бир баҹы Јеһованын еһтијаҹларымызы билдијинә неҹә әмин олду?

ЛАНА 2012-ҹи илин јајында Алманијада башына ҝәлән һадисәни һеч вахт унутмур. О, Јеһованын онун ики хаһишинә неҹә ҹаваб вердијини ҝөрмүшдү. Лана илк хаһишини гатарла һава лиманына узун јол ҝедәркән етмишди. Јеһовадан хаһиш етмишди ки, шаһидлик вермәси үчүн она фүрсәт јаратсын. Икинҹи хаһишини исә һава лиманында учуш вахтынын нөвбәти ҝүнә кечирилдијини биләндә етмишди. Лана пулунун чохуну хәрҹләдијини вә галмаға јери олмадығыны дуасында Аллаһа демишди.

2 Лана икинҹи хаһишини битирәр-битирмәз: «Салам, Лана. Сән бурада нә едирсән?» — дејән бир сәс ешитди. Бу, онун кечмиш мәктәб јолдашы иди. О, анасы вә нәнәси илә иди. Онлар ону Ҹәнуби Африкаја јола салмаға ҝәлмишдиләр. Онун анасы Елке Лананын вәзијјәтини биләндә ону евләринә дәвәт етди. Елке вә анасы Ланаја гонагпәрвәрлик ҝөстәрдиләр, әгидәси вә таммүддәтли хидмәти илә бағлы суаллар вердиләр.

3 Нөвбәти ҝүн јахшы сәһәр јемәјиндән сонра Лана онларын Мүгәддәс Китабла бағлы башга суалларына да ҹаваб верди вә онларла әлагә сахланылсын дејә, телефон нөмрәләрини вә үнваны  ҝөтүрдү. Лана сағ-саламат евинә гајытды. Инди о, өнҹүл хидмәтини давам етдирир. О, әминдир ки, бу һадисәдә «дуалары ешидән» Јеһованын әли вар иди (Зәб. 65:2).

4. Һансы еһтијаҹлары нәзәрдән кечирәҹәјик?

4 Биз гәфләтән һансыса проблемлә үзләшәндә чәкинмәдән дуа едиб Јеһовадан көмәк истәјирик. Јеһова да садиг бәндәләринин бу ҹүр хаһишләринә мәмнунијјәтлә ҹаваб верир (Зәб. 34:15; Мәс. 15:8). Анҹаг Мәсиһин өјрәтдији дуа үзәриндә дүшүнсәк, ҝөрәҹәјик ки, бизим даһа бөјүк еһтијаҹларымыз вар, амма, ола билсин, бәзән онлары нәзәрдән гачырырыг. Мәсәлән, ҝәлин ҝөрәк Мәсиһин өјрәтдији дуанын сон үч хаһишиндә руһани еһтијаҹларымыз неҹә әкс олунур. Еләҹә дә буҝүнлүк рузимизлә бағлы дөрдүнҹү хаһишә ујғун јашамаг үчүн даһа нә едә биләҹәјимизи нәзәрдән кечирәк. (Мәтта 6:11—13 ајәләрини охујун.)

«БУ ҜҮН БИЗӘ БУҜҮНЛҮК РУЗИМИЗИ ВЕР»

5, 6. Һеч нәдән корлуг чәкмәсәк дә, нәјә ҝөрә дуада буҝүнлүк рузимизлә бағлы хаһиш етмәк ваҹибдир?

5 Диггәт јетирин ки, бу шәхси хаһишдә буҝүнлүк «рузими» јох, «рузимизи» дејилир. Африкада рајон нәзарәтчиси кими хидмәт едән Виктор гардаш дејир: «Мән тез-тез Јеһоваја үрәкдән шүкүр едирәм ки, һәјат јолдашымла мән сабаһ нә јејәҹәјимиз, кирајә һаггыны неҹә өдәјәҹәјимизлә бағлы ҹидди нараһатчылыг кечирмирик. Баҹы-гардашлар һәр ҝүн гејдимизә галырлар. Мән дә бу баҹы-гардашларын мадди чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәләри үчүн дуа едирәм».

6 Әҝәр биз һеч нәдән корлуг чәкмириксә, онда касыб, јахуд фәлакәтлә үзләшән баҹы-гардашларымыз барәдә дүшүнә биләрик. Онлар үчүн садәҹә дуа етмәмәлијик, һәм дә дуаларымыза ујғун давранмалыјыг. Мәсәлән, корлуг чәкән диндашларымыза јардым әлимизи узада биләрик. Һәмчинин үмумдүнја тәблиғ иши үчүн мүнтәзәм шәкилдә көнүллү ианәләр едә биләрик, чүнки билирик ки, бу ианәләр ағылла хәрҹләнир (1 Јәһ. 3:17).

7. Иса нүмунә әсасында неҹә ҝөстәрди ки, сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмамалыјыг?

7 Ҝүндәлик рузимиз демәклә Иса Мәсиһ, еһтимал ки, зәрури еһтијаҹларымызы нәзәрдә тутурду. Аллаһын чөлдә битән ҝүлләри ҝејиндирдијини сөјләјәндән сонра о демишди: «Еј аз иманлылар, мәҝәр сизи ҝејиндирмәјәҹәк? Буна ҝөрә дә... “нә ҝејәҹәјик?” дејә һеч вахт нараһат олмајын». Сонда исә бу ваҹиб мәсләһәти тәкрарламышды: «Һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын» (Мәт. 6:30—34). Бу ҝөстәрир ки, биз малпәрәст олмамалыјыг, јалныз зәрури, ҝүндәлик еһтијаҹларымызы дүшүнмәлијик. Бу еһтијаҹлара ев, аиләни доландырмаг үчүн иш вә дүзҝүн мүалиҹә дахилдир. Амма тәкҹә бу кими шејләрә ҝөрә дуа етмәк дүзҝүн олмазды. Бизим руһани еһтијаҹларымыз да вар, бунлар исә даһа ваҹибдир.

8. Исанын ҝүндәлик рузидән данышмасы бизә һансы ваҹиб еһтијаҹымызы хатырлатмалыдыр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

8 Исанын ҝүндәлик рузидән данышмасы бизә руһани гидаја еһтијаҹ дујдуғумузу хатырлатмалыдыр. О демишди: «Инсан јалныз чөрәклә јашамамалыдыр, Јеһованын ағзындан чыхан һәр бир кәлмә илә јашамалыдыр» (Мәт. 4:4). Буна ҝөрә дә биз Јеһованын вахтлы-вахтында бизә руһани гида вермәси үчүн даима дуа етмәлијик.

«ҜҮНАҺЛАРЫМЫЗЫ БАҒЫШЛА»

9. Ҝүнаһларымыз һансы мәнада борҹдур?

9 Иса демишди: «Ҝүнаһларымызы [һәрфән: борҹларымызы] бағышла» (Мәт. 6:12;  Лука 11:4). «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында тәхминән алтмыш ил әввәл бу фикир чох ҝөзәл изаһ олунмушду: «Аллаһын ганунуну позанда биз Она борҹлу олуруг... Ҝүнаһымызын әвәзиндә Аллаһ бизим һәјатымызы ала биләр... Аллаһ Онунла олан бүтүн мүнасибәтләримизә сон гојуб, бизи Өз сүлһүндән мәһрум едә биләр... Биз Она мәһәббәт борҹлујуг. Бу мәһәббәт итаәткарлыгда өзүнү ҝөстәрмәлидир. Биз ҝүнаһ едәндә Аллаһа олан мәһәббәт борҹумуз өдәнилмәмиш галыр. Белә ки, ҝүнаһ мәһәббәтдән узаг һәрәкәтдир» (1 Јәһ. 5:3).

10. Јеһова ҝүнаһларымызы нәјин әсасында бағышлајыр вә бу, бизә неҹә тәсир етмәлидир?

10 Бизим һәр ҝүн бағышланмаға еһтијаҹ дујмағымыз Мәсиһин фидјә гурбанлығыны вурғулајыр. Бу, Аллаһын ҝүнаһларымызын үстүндән кечмәси үчүн јеҝанә һүгуги әсасдыр. Фидјә тәхминән 2000 ил бундан габаг өдәнилсә дә, биз буну бу ҝүн верилән әнам кими гијмәтләндирмәлијик. Һәјатымызын фидјәси елә «баһадыр» ки, гејри-камил инсанларын бизим үчүн етдији һеч бир шеј ону өдәјә билмәз. (Зәбур 49:7—9; 1 Бутрус 1:18, 19 ајәләрини охујун.) Һәгигәтән дә, биз бу бөјүк һәдијјәјә ҝөрә Јеһова Аллаһа һәмишә шүкүр етмәлијик. Һәмчинин «ҝүнаһларым» јох, «ҝүнаһларымыз» сөзү ҝөстәрир ки, баҹы-гардашларымызын да фидјәјә еһтијаҹы вар. Ајдындыр ки, Јеһова тәкҹә өзүмүзүн јох, башгаларынын да, һәтта бизә гаршы ҝүнаһ едәнләрин дә руһани рифаһыны дүшүнмәјимизи истәјир. Адәтән, бизә гаршы едилән ҝүнаһлар елә дә бөјүк олмур. Биз бу вахт ҝөстәрә биләрик ки, диндашларымызы һәгигәтән дә севирик вә Аллаһ мәрһәмәт ҝөстәриб бизи бағышладығы кими, биз дә онлары бағышламаға һазырыг (Кол. 3:13).

Аллаһын сизи бағышламасыны истәјирсинизсә, сиз дә башгаларыны бағышлајын (11-ҹи абзаса бахын)

11. Нәјә ҝөрә бағышламаг ваҹибдир?

11 Тәәссүфләр олсун ки, биз гејри-камилликдән ирәли ҝәләрәк бәзән бир-биримизә кин сахлајырыг (Лав. 19:18). Әҝәр бу барәдә башгаларына данышсаг, онлар бизим тәрәфимизи тута биләрләр вә нәтиҹәдә јығынҹагда парчаланма јарана биләр. Бу вәзијјәтин гаршысыны алмасаг, Аллаһын мәрһәмәтини вә фидјәни дәјәрләндирмәдијимизи ҝөстәрәҹәјик. Әҝәр биз башгаларыны бағышламырыгса, онда Атамыз да Оғлунун гурбанлығынын дәјәрини  даһа бизә тәтбиг етмәјәҹәк (Мәт. 18:35). Иса Мәсиһ өјрәтдији дуадан дәрһал сонра бу фикри ајдын шәкилдә демишди. (Мәтта 6:14, 15 ајәләрини охујун.) Ән нәһајәт, Аллаһын бизи бағышламасы үчүн ҹидди ҝүнаһдан гачмалыјыг. Ҝүнаһдан гачмаг истәјимиз бизи нөвбәти хаһишә јөнәлдир (1 Јәһ. 3:4, 6).

«ГОЈМА ЈОЛУМУЗУ АЗАГ»

12, 13. а) Иса вәфтиз олунандан аз сонра нә баш верди? б) Јолумузу аздыгда мәсулијјәт кимин бојнуна дүшүр? ҹ) Иса өләнәдәк садиг галмагла нәји сүбут етди?

12 Иса Мәсиһин өјрәтдији дуада нөвбәти хаһиш будур: «Гојма јолумузу азаг». Иса вәфтиз олундугдан дәрһал сонра онунла баш верән һадисә бу хаһиши баша дүшмәјә көмәк едир. Аллаһын руһу Исаны чөллүјә апармышды ки, «Иблис ону имтаһана чәксин» (Мәт. 4:1; 6:13). Әҝәр Аллаһын Өз Оғлуну јер үзүнә ҝөндәрмәсинин әсас сәбәбини дәрк едириксә, бу, бизи тәәҹҹүбләндирмәјәҹәк. Әсас сәбәб Адәмлә Һәвва Аллаһын һакимијјәтини рәдд едәркән мејдана чыхан мәсәләни һәлл етмәк иди. Галдырылан суалларын һәлли үчүн вахт тәләб олунурду. Мәсәлән, нөвбәти суаллар јаранмышды: Аллаһ инсаны гүсурлу јаратмышды? Шәририн һүҹумларына рәғмән, камил инсанын Аллаһын һакимијјәтинә табе олмасы мүмкүндүрмү? Бәшәријјәт, Шејтанын иддиа етдији кими, Аллаһын рәһбәрлији алтында олмадан даһа хошбәхт јашајаҹаг? (Јар. 3:4, 5). Бу кими суаллара ајдынлыг ҝәтирилмәси үчүн вахт тәләб олунурду. Амма бунун сајәсиндә бүтүн шүурлу варлыглар ҝөрәҹәкди ки, Јеһова Өз һакимијјәтини инсанларын хејрини дүшүнәрәк иҹра едир.

13 Јеһова мүгәддәсдир, О, һеч вахт һеч кими пислик етмәк үчүн јолдан чыхармыр. Әксинә, Иблис буна чалышыр (Мәт. 4:3). Иблис бизи јолдан чыхармаг үчүн мүхтәлиф вәзијјәтләр јарада биләр. Бунунла белә, јолуну азыб-азмамаг һәр кәсин өз әлиндәдир. (Јагуб 1:13—15 ајәләрини охујун.) Исаја ҝәлдикдә, о, Аллаһын Кәламындан јеринә дүшән ситатлар ҝәтирәрәк Иблисин һәр бир тәклифини дәрһал рәдд етди. Бунунла да Иса Аллаһын адил һакимијјәтинә садиг галды. Амма Шејтан әл чәкмәк фикриндә дејилди. Белә ки, о, «башга бир фүрсәт тапана гәдәр» ҝөзләди (Лука 4:13). Иса исә онун нөгсансызлығыны сарсытмаг истәјән Шејтанын бүтүн ҹәһдләринә усанмадан гаршы дурду. Бәли, Мәсиһ Јеһованын һакимијјәтинин һагг олдуғуну мүдафиә етди вә сүбут етди ки, камил инсан ән шиддәтли сынаг гаршысында да садиг гала биләр. Лакин Шејтан, сиз дә дахил олмагла, Исанын бүтүн давамчыларыны өз торуна салмаға чалышыр.

14. Ҝүнаһа јол вермәмәк үчүн биз нә етмәлијик?

14 Јеһованын һакимијјәти илә бағлы галдырылан мәсәлә һәлә дә ҝүндәмдәдир. Буна ҝөрә дә Јеһова Иблисә изин вериб ки, бу дүнјадан истифадә едиб бизи имтаһана чәксин. Демәли, бизи имтаһана чәкән Аллаһ дејил. Әксинә, О, бизә инаныр вә бизә көмәк етмәк истәјир. Анҹаг Јеһова ирадә азадлығымыза һөрмәт етдијиндән ҝүнаһ едиб-етмәмәк ихтијарыны өзүмүзә верир. Буна ҝөрә дә биз ики саһәдә әлимиздән ҝәләни етмәлијик: руһани ҹәһәтдән ајыг-сајыг галмалыјыг вә даим дуа етмәлијик. Бәс Јеһова дуаларымыза неҹә ҹаваб верир?

Руһани ҹәһәтдән мөһкәм галын вә хидмәтдә фәал олун (15-ҹи абзаса бахын)

15, 16. а) Өзүмүзү нәләрдән горумалыјыг? б) Ишләдијимиз ҝүнаһа ҝөрә ким мәсулијјәт дашыјыр?

15 Јеһова бизә гүдрәтли мүгәддәс руһуну верир, бу исә ҝүнаһа гаршы дурмаг үчүн бизи ҝүҹләндирир. Аллаһ һәмчинин Өз Кәламы вә јығынҹаг васитәсилә  һансы вәзијјәтләрдән гачмалы олдуғумуз барәдә хәбәрдарлыг едир. Мәсәлән, бизи вахтымызы, пулумузу вә ҝүҹүмүзү дүнјанын фани ишләринә сәрф етмәкдән чәкиндирир. Еспен вә Јани Авропанын варлы өлкәләриндән бириндә јашајыр. Узун илләр онлар өз өлкәләринин тәләбат олан бир ҝушәсиндә өнҹүл кими хидмәт едибләр. Ушаглары оланда онлар бу хидмәти сахламалы олдулар. Инди онларын ики ушағы вар. Еспен дејир: «Биз инди руһани ишләрә әввәлки гәдәр вахт ајыра билмирик. Она ҝөрә дә һеј Јеһоваја дуа едирик ки, Шејтана ујмајаг. Јеһовадан хаһиш едирик ки, руһани ҹәһәтдән мөһкәм галмаға вә хидмәтдән сојумамаға бизә көмәк етсин».

16 Мүасир дөврдә Шејтанын бәлаларындан бири дә порнографијадыр. Әҝәр биз белә ҝүнаһа јол вермишиксә, бунда Шејтаны ҝүнаһландыра билмәрик. Чүнки Шејтан вә онун дүнјасы бизи өз ирадәмизә зидд олараг нә исә етмәјә мәҹбур едә билмәз. Бәзиләри әдәбсиз шејләр барәдә дүшүнәрәк бу тәләјә дүшмүшләр. Лакин минләрлә баҹы-гардашымыз кими, биз дә бу ҝүнаһа гаршы дура биләрик (1 Кор. 10:12, 13).

«БИЗИ ШӘРИРДӘН ХИЛАС ЕТ»

17. а) Шәрирдән хилас олмаг хаһишинә ујғун неҹә јашаја биләрик? б) Гаршыда нә ҝөзләнилир?

17 «Бизи Шәрирдән хилас ет» хаһишинә ујғун јашамаг үчүн биз Шејтанын дүнјасына мәхсус олмамалы, Шејтанын дүнјасыны вә дүнјадакы шејләри севмәмәлијик (Јәһ. 15:19; 1 Јәһ. 2:15—17). Бунун үчүн даима мүбаризә апармаг лазымдыр. Вахт ҝәләҹәк Јеһова бу хаһишимизә ҹаваб олараг Шејтаны арадан ҝөтүрәҹәк вә онун шәр дүнјасыны јох едәҹәк. Онда биз раһат нәфәс алаҹағыг. Амма унутмамалыјыг ки, Шејтан јерә атыланда вахтынын аз олдуғуну билирди. Буна ҝөрә дә гәзәбдән алышыб јанырды. О вахтдан Шејтан әлиндән ҝәләни едир ки, биз Аллаһа аси чыхаг. Одур ки, бу дүшмәндән хилас олмаг үчүн даима дуа етмәлијик (Вәһј 12:12, 17).

18. Шејтан дүнјасы илә бирликдә мәһв олмамаг үчүн нә етмәлијик?

18 Һәмин вахтын ҝәлмәсини арзулајырсыныз? Онда Аллаһын Падшаһлығынын Аллаһын адыны мүгәддәс тутмасы вә ирадәсини јердә јеринә јетирмәси үчүн дуа един. Јеһовадан руһани вә мадди еһтијаҹларынызы тәмин етмәсини диләјин. Бәли, Мәсиһин өјрәтдији дуаја ујғун јашамаға әзмли олун.