Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука 4:1—44

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иблис Исаны имтаһана чәкир (1—13)

  • Иса Ҹәлиләдә тәблиғ етмәјә башлајыр (14, 15)

  • Насирәдә Исаны гәбул етмирләр (16—30)

  • Кәфәрнаһумдакы синагогда (31—37)

  • Шимонун гајынанасы вә башга адамлар сағалыр (38—41)

  • Иса тәнһа бир јердә; ҹамаат ону тапыр (42—44)

4  Иса мүгәддәс руһла долараг Иордандан чыхыб ҝетди. Аллаһын руһу ону чөллүјә апарды.+  Иса чөллүкдә гырх ҝүн галды. Бу мүддәт әрзиндә о, һеч бир шеј јемәди вә гырх ҝүн баша чатанда аҹды. Орада Иблис ону имтаһана чәкди.+  Иблис она деди: «Әҝәр сән Аллаһын оғлусанса, әмр ет ки, бу даш чөрәјә дөнсүн».  Лакин Иса она деди: «Јазылыб: “Инсан јалныз чөрәклә јашамамалыдыр”».+  Сонра Иблис Исаны јүксәк бир јерә галдырды вә бир ҝөз гырпымында дүнјанын бүтүн сәлтәнәтләрини она ҝөстәриб+  деди: «Бунлар үзәриндә һакимијјәти вә онларын ҹаһ-ҹалалыны сәнә верәҹәјәм, чүнки бу, мәнә верилиб+ вә мән ону кимә истәсәм, она да верирәм.  Әҝәр сән мәнә сәҹдә гылсан, бүтүн бунлар сәнин олаҹаг».  Иса она ҹаваб верди: «Јазылыб: “Аллаһын Јеһоваја сәҹдә гыл вә јалныз Она гуллуг ет”».+  Сонра Иблис ону Јерусәлимә ҝәтириб мәбәдин ән һүндүр јеринә гојду вә деди: «Әҝәр сән Аллаһын оғлусанса, өзүнү бурадан ашағы ат,+ 10  ахы јазылыб: “О, мәләкләринә сәни горумағы әмр едәҹәк” 11  вә “Ајағын даша дәјмәсин дејә, сәни әлләри үстүндә апараҹаглар”».+ 12  Ҹавабында Иса деди: «Јазылыб: “Аллаһын Јеһованы сынаға чәкмә”».+ 13  Беләликлә, Иблис имтаһаны гуртарыб башга бир фүрсәт тапана гәдәр ондан ајрылды.+ 14  Руһун гүдрәти илә долмуш Иса Ҹәлиләјә гајытды.+ Онун хош сорағы һәр тәрәфә јајылды. 15  Иса орадакы синагогларда вәз етмәјә* башлады вә һамынын һөрмәтини газанды. 16  О, боја-баша чатдығы Насирә шәһәринә ҝәлди.+ Адәти үзрә шәнбә ҝүнү синагога ҝирди+ вә Мүгәддәс Јазылары охумаг үчүн ајаға галхды. 17  Она Әшија пејғәмбәрин тумарыны вердиләр. Иса тумары ачыб бу јери тапды: 18  «Јеһованын руһу үзәримдәдир, чүнки О, мәни јохсуллара мүждә вермәк үчүн мәсһ етди. О, мәни әсирләрә азадлығы вә корлара ишығы тәблиғ етмәк, мәзлумлара гуртулуш вермәк,+ 19  Јеһованын илтифат илини+ тәблиғ етмәк үчүн ҝөндәрди». 20  Бундан сонра о, тумары бүрмәләјиб хидмәтчијә верди вә отурду. Синагогда оланларын ҝөзү она зилләнмишди. 21  Иса онлара деди: «Ешитдијиниз бу ајәләр бу ҝүн јеринә јетди».+ 22  Һамы ону тәрифләмәјә башлады вә ағзындан чыхан ләтиф кәлмәләрә һејран галды.+ Онлар бир-бириндән сорушурдулар: «Мәҝәр бу, Јусифин оғлу дејил?»+ 23  Иса онлара деди: «Јәгин сиз “Тәбиб, әввәлҹә өзүнү сағалт” мәсәлини мәнә аид едәҹәксиниз. “Кәфәрнаһумда+ ҝөрдүјүн ишләрин сорағы гулағымыза чатыб, онлардан өз ел-обанда да елә”, — дејәҹәксиниз». 24  Сонра әлавә етди: «Әслиндә, һеч бир пејғәмбәри өз јурдунда гәбул етмирләр.+ 25  Мисал үчүн, Илјасын вахтында Исраилдә чохлу дул гадын вар иди. О заман үч ил алты ај јағыш јағмадығындан бөјүк гытлыг олду,+ 26  амма Илјас бу гадынлардан һеч биринин јанына ҝөндәрилмәди. О, јалныз Сидон торпағындакы Сарфатда јашајан дул гадынын јанына ҝөндәрилди.+ 27  Һәмчинин Әлјәсә пејғәмбәрин вахтында Исраилдә чохлу ҹүзамлы вар иди, амма онлардан һеч бири тәмизләнмәди. Јалныз арами Неман тәмизләнди».+ 28  Синагогдакылар бу сөзләри ешидәндә бәрк гәзәбләндиләр+ 29  вә ајаға галхыб тез ону шәһәрдән кәнара чыхартдылар. Ону шәһәрин салындығы дағын сылдырымына ҝәтириб ашағы атмаг истәдиләр. 30  Иса онларын арасындан кечиб јолуна давам етди.+ 31  Сонра о, Ҹәлиләнин Кәфәрнаһум шәһәринә ҝетди вә шәнбә ҝүнләри орада вәз етмәјә башлады.+ 32  Адамлар онун неҹә вәз етдијинә һејран галырдылар,+ чүнки о, ихтијар саһиби кими данышырды. 33  Синагогда ичинә ҹин, мурдар руһ ҝирмиш бир адам вар иди. Бу адам уҹадан гышгырараг деди:+ 34  «Еј нәсрани Иса! Биздән нә истәјирсән?+ Бизи мәһв етмәјә ҝәлмисән? Сәнин ким олдуғуну јахшы билирәм, сән Аллаһын Мүгәддәсисән».+ 35  Лакин Иса она зәһмлә деди: «Сәсини кәс, ондан чых». Ҹин һамынын габағында о адамы јерә сәрди вә хәтәр јетирмәдән ондан чыхды. 36  Буну ҝөрәнләрин маты-гуту гуруду. Онлар бир-биринә дејирдиләр: «Онун сөзләриндәки һөкмә, гүдрәтә бир бах! Һәтта мурдар руһлар онун әмринә табе олуб адамлардан чыхырлар!» 37  Исанын сорағы ҝет-ҝедә о бөлҝәнин һәр тәрәфинә јајылырды. 38  Иса синагогдан чыхыб Шимонун евинә ҝәлди. Шимонун гајынанасы гыздырма ичиндә јатырды. Исадан хаһиш етдиләр ки, ону сағалтсын.+ 39  О, хәстәјә јахынлашыб онун гыздырмасыны салды вә гыздырма кечди. Гадын дәрһал ајаға галхыб онлара гуллуг етмәјә башлады. 40  Ҝүнәш батанда ҹамаат мүхтәлиф азары олан хәстәләрини онун јанына ҝәтирди. Иса әлләрини һәр биринин үзәринә гојараг онлары сағалдырды.+ 41  Бир чох адамдан ҹинләр чыхыр вә: «Сән Аллаһын Оғлусан!» — дејә гышгырырды.+ Лакин Иса онлара һөкм едәрәк данышмағы гадаған едирди,+ чүнки ҹинләр онун Мәсиһ олдуғуну билирдиләр.+ 42  Сүбһ тездән Иса чыхыб тәнһа бир јерә ҝетди.+ Ҹамаат исә ону ахтармаға башлады вә тапанда јалвар-јахар едиб ону јолундан сахламаға чалышды. 43  Лакин Иса онлара деди: «Мән Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни башга шәһәрләрә дә чатдырмалыјам, ахы Аллаһ мәни бу иш үчүн ҝөндәриб».+ 44  Беләликлә, Иса Јәһудијјәдәки синагогларда тәблиғ едирди.

Һашијәләр

Јахуд тәлим вермәјә.