Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 13:1—59

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҹүзамла бағлы ҝөстәришләр (1—46)

  • Палтарда ҹүзам ләкәси (47—59)

13  Бундан сонра Јеһова Муса илә Һаруна деди:  «Киминсә дәрисиндә шиш, гајсаг, јахуд ләкә әмәлә ҝәләрсә вә онун ҹүзама* чеврилмә горхусу јаранарса,+ һәмин адамы каһинә — Һаруна, јахуд оғулларындан биринә ҝөстәрмәк лазымдыр.+  Каһин онун дәрисиндәки азарлы јерә бахмалыдыр. Әҝәр орадакы түкләр ағарыб вә азар дәријә ишләјибсә, бу, ҹүзамдыр. Каһин азарлы јерә бахыб хәстәни мурдар елан етмәлидир.  Амма ләкә ағдырса, дәријә ишләмәјиб вә үстүндәки түкләри ағармајыбса, каһин хәстәни једди ҝүнлүјә тәҹрид етмәлидир.+  Једдинҹи ҝүн каһин јенидән азарлыја бахмалыдыр. Ҝөрсә ки, ләкә олдуғу кими галыб вә дәријә јајылмајыб, онда ону даһа једди ҝүнә тәҹрид етмәлидир.  Једдинҹи ҝүн каһин она бир дә бахсын. Ҝөрсә ки, азарлы јерин рәнҝи солуб вә азар дәријә јајылмајыб, ону пак елан етсин.+ Бу, ади гајсагдыр. Һәмин адам палтарларыны јумалыдыр. Бундан сонра о пак олаҹаг.  Лакин пак елан едилмәк үчүн өзүнү каһинә ҝөстәрәндән сонра гајсаг* дәријә јајылса, о, јенә каһинин јанына ҝетмәлидир.  Каһин она бахмалыдыр. Гајсаг дәријә јајылыбса, каһин ону мурдар елан етмәлидир. Бу, ҹүзамдыр.+  Әҝәр кимдәсә ҹүзам хәстәлији әмәлә ҝәләрсә, ону каһинә ҝөстәрмәк лазымдыр. 10  Каһин она баханда+ ҝөрсә ки, дәридә ағ шиш вар, үстүндәки түкләр ағарыб вә шишин үстүндә ачыг јара+ вар, 11  демәли, дәрисиндәки көк салмыш ҹүзамдыр. Каһин азарлыны мурдар елан етмәлидир. Ону тәҹрид етмәјә лүзум јохдур,+ чүнки о, мурдардыр. 12  Әҝәр ҹүзам бәдәнин һәр јериндә әмәлә ҝәлиб, каһинин ҝөрдүјү гәдәр, тәпәдән дырнағадәк бүтүн бәдәни бүрүјүбсә 13  вә каһин она бахыб ҝөрүрсә ки, бүтүн бәдәни ҹүзам ичиндәдир, онда азарлыны пак елан етмәлидир*. Бүтүн дәриси ағардығы үчүн о, пакдыр. 14  Лакин дәридә ачыг јара пејда оланда о, мурдар сајылаҹаг. 15  Каһин ачыг јараны ҝөрәндә ону мурдар елан едәҹәк.+ Ачыг јара мурдардыр. Бу, ҹүзамдыр.+ 16  Лакин јара јенидән ағарарса, азарлы каһинин јанына ҝәлмәлидир. 17  Каһин она бахыб+ ҝөрәндә ки, јара ағарыб, ону пак елан етмәлидир. Бу адам пакдыр. 18  Киминсә бәдәниндә чибан чыхарса, амма сағаландан сонра 19  јериндә ағ шиш вә ја гырмызымтыл ләкә әмәлә ҝәләрсә, һәмин адам өзүнү каһинә ҝөстәрмәлидир. 20  Каһин бахыб+ ҝөрсә ки, азар дәријә ишләјиб вә үстүндәки түкләр ағарыб, азарлыны мурдар елан етмәлидир. Бу, чибанын јериндә әмәлә ҝәлән ҹүзам хәстәлијидир. 21  Лакин каһин бахыб ҝөрсә ки, онун үстүндәки түкләр ағармајыб, өзү дә дәријә ишләмәјиб вә рәнҝи солғундур, онда хәстәни једди ҝүнлүк тәҹрид етсин.+ 22  Әҝәр азарын јајылдығы ајдын ҝөрүнүрсә, каһин хәстәни мурдар елан етмәлидир. Бу, ҹүзамдыр. 23  Лакин ләкә олдуғу кими галыб јајылмајыбса, бу, садәҹә чибанын јеринин илтиһабыдыр; каһин хәстәни пак елан етмәлидир.+ 24  Әҝәр кимдәсә јаныг јарасы варса вә һәмин јердә гырмызымтыл, јахуд ағ ләкә әмәлә ҝәлибсә, 25  каһин она бахмалыдыр. Ләкәнин үстүндәки түкләр ағарыб вә ләкә дәријә ишләјибсә, бу, јарада әмәлә ҝәлән ҹүзамдыр. Каһин азарлыны мурдар елан етмәлидир. Бу, ҹүзам хәстәлијидир. 26  Лакин каһин бахыб ҝөрсә ки, ләкәнин үстүндә ағ түк јохдур, ләкә дәријә ишләмәјиб вә рәнҝи солғундур, һәмин адамы једди ҝүнлүк тәҹрид етмәлидир.+ 27  Једдинҹи ҝүн она бахмалыдыр. Әҝәр ләкәнин јајылдығы ајдын ҝөрүнүрсә, каһин ону мурдар елан етмәлидир. Бу, ҹүзам хәстәлијидир. 28  Амма ләкә олдуғу кими галыб јајылмајыбса вә рәнҝи солғундурса, демәк, јара садәҹә шишиб. Каһин азарлыны пак елан етмәлидир, чүнки бу, јаранын илтиһабыдыр. 29  Һансыса кишинин вә ја гадынын башына, јахуд чәнәсинә азар дүшәрсә, 30  каһин она бахмалыдыр.+ Әҝәр ҝөрүнүрсә ки, о, дәријә ишләјиб, үстүндәки түкләр саралыб вә назилиб, каһин азарлыны мурдар елан етмәлидир. Бу, башын дәрисинә вә саггала дүшән азардыр — баш вә ја чәнә ҹүзамыдыр. 31  Анҹаг каһин ҝөрүрсә ки, азар дәријә ишләмәјиб вә үстүндә гара түкләр јохдур, азарлыны једди ҝүнлүјә тәҹрид етмәлидир.+ 32  Једдинҹи ҝүн каһин азарлы јерә бахмалыдыр. Әҝәр азар јајылмајыб вә үстүндәки түкләр саралмајыбса, дәријә ишләдији дә ҝөрүнмүрсә, 33  һәмин адам башыны вә чәнәсини гырхмалыдыр, азар дүшән јерләрә исә дәјмәмәлидир. Сонра каһин ону једди ҝүнлүјә тәҹрид етмәлидир. 34  Једдинҹи ҝүн каһин јенә дә азар дүшмүш јерә бахмалыдыр. Азар јајылмајыбса вә дәријә ишләдији ҝөрүнмүрсә, каһин азарлыны пак елан етмәлидир. О, палтарларыны јумалыдыр вә бундан сонра пак олаҹаг. 35  Анҹаг пакландыгдан сонра азар јајыларса, 36  каһин азарлыја бахмалыдыр. Азар јајылыбса, онда сары түкүн олуб-олмадығыны јохламаг лазым дејил. Бу адам мурдардыр. 37  Лакин каһин бахыб ҝөрсә ки, азар јајылмајыб вә үстүндә гара түкләр чыхыб, демәли, азар сағалыб. Бу адам пакдыр, каһин ону пак елан етмәлидир.+ 38  Әҝәр һансыса кишинин вә ја гадынын дәрисиндә ағ ләкәләр әмәлә ҝәләрсә, 39  каһин онлара бахмалыдыр.+ Дәридәки ләкәләр солғун ағ рәнҝдәдирсә, демәли, бу, ади сәпҝидир. О адам пакдыр. 40  Әҝәр кишинин башынын түкү төкүлүб даз оларса, о, пакдыр. 41  Башын өн тәрәфинин түкү төкүлүб дазлашыбса, о, пакдыр. 42  Амма тәпәсинин вә ја алнынын даз јериндә гырмызымтыл јара әмәлә ҝәләрсә, демәли, бу, тәпәдә вә ја алында әмәлә ҝәлән ҹүзамдыр. 43  Каһин она бахмалыдыр. Ҝөрсә ки, онун тәпәсиндәки, јахуд алнындакы даз јердә јаранан шиш гырмызымтылдыр вә ҹүзама охшајыр, 44  демәли, о, ҹүзамлыдыр. Белә адам мурдардыр вә ҹүзамлы олдуғуна ҝөрә каһин ону мурдар елан етмәлидир. 45  Ҹүзамлы адамын әјин-башы ҹырыг-ҹырыг, сачлары дағыныг олмалыдыр. Ағзыны* өртмәли вә “мурдарам, мурдарам” дејә гышгырмалыдыр. 46  Хәстә олдуғу бүтүн мүддәт әрзиндә о, мурдар сајылаҹаг. Мурдар олдуғу үчүн о, өзүнү һамыдан тәҹрид едиб, дүшәрҝәдән кәнарда јашамалыдыр.+ 47  Әҝәр јун вә ја кәтан палтара, 48  кәтан, јахуд јун парчанын әришинә вә ја арғаҹына, дәри вә ја дәридән һазырланан һәр һансы бир шејә ҹүзам ләкәси дүшәр 49  вә палтарда, дәридә, әриш вә арғаҹда, јахуд дәри әшјада сарыја чалан јашыл, јахуд гырмызымтыл ләкә әмәлә ҝәләрсә, бу, ҹүзамдыр. Һәмин шеји каһинә ҝөстәрмәк лазымдыр. 50  Каһин она бахмалы вә једди ҝүн ајры бир јердә сахламалыдыр.+ 51  Једдинҹи ҝүн баханда ҝөрсә ки, ләкә палтара, әришә, арғаҹа, јахуд дәријә (нә үчүн ишләдилмәсиндән асылы олмајараг) јајылыб, демәли, бу, јајылан ҹүзамдыр. Һәмин шеј мурдардыр.+ 52  Ҹүзам истәр палтара, истәр јун вә ја кәтан парчанын әришинә, јахуд арғаҹына, истәрсә дә дәридән һазырланан һәр һансы бир әшјаја дүшүбсә, каһин һәмин шеји јандырмалыдыр, чүнки бу, јајылан ҹүзамдыр. Ону јандырмаг лазымдыр. 53  Лакин каһин бахыб ҝөрсә ки, палтарда, әришдә, арғаҹда, јахуд дәридән һазырланан һәр һансы бир әшјада олан ҹүзам јајылмајыб, 54  онда ҝөстәриш вермәлидир ки, ләкә дүшән шеји јусунлар, сонра ону даһа једди ҝүн ајры бир јердә сахламалыдыр. 55  Каһин јујулмуш әшјаја бахыб ҝөрсә ки, ләкә јајылмаса да, ҝөрүнүшү олдуғу кими галыб, һәмин шеј мурдардыр. Ону јандырын, чүнки о ја ич, ја да үст тәрәфдән јејилиб. 56  Каһин әшјаја баханда ҝөрсә ки, јујуландан сонра да ләкә дүшән јерин рәнҝи солуб, онда палтардан, дәридән, әриш вә ја арғаҹдан һәмин һиссәни ҹырыб атмалыдыр. 57  Амма ләкә палтарын, әришин, арғаҹын, јахуд дәридән һазырланан шејин башга јериндә пејда оларса, демәли, о јајылыр. Ләкә дүшән әшјаны јандырмаг лазымдыр.+ 58  Лакин јујуландан сонра ләкә палтардан, әришдән, арғаҹдан, јахуд дәридән һазырланан һәр һансы бир шејдән ҝедәрсә, әшјаны бир дә јумаг лазымдыр, сонра о пак олаҹаг. 59  Бу, ҹүзам дүшән јун вә кәтан палтарын, әришин вә арғаҹын, јахуд дәридән һазырланан һәр һансы бир әшјанын пак, ја да мурдар елан едилмәсинә даир ганундур».

Һашијәләр

Ҹүзам кими тәрҹүмә олунан ибрани сөзү ҝениш мәна дашыјыр вә ҝөрүнүр, мүхтәлиф јолухуҹу дәри хәстәликләрини, һәмчинин палтарда вә евдә олан инфексијалары өзүнә дахил едир.
Јахуд инфексија.
Јахуд хәстәлијин кечиҹи олмадығыны елан етмәлидир.
Јахуд бығыны.