Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәтта 20:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Үзүмлүк вә бәрабәр мәваҹиб (1—16)

  • Иса өләҹәји һагда јенидән хәбәр верир (17—19)

  • Падшаһлыгда вәзифә тутмаг барәдә хаһиш (20—28)

    • Иса фидјә вермәк үчүн ҝәлиб (28)

  • Ики кор шәфа тапыр (29—34)

20  Сәмави Падшаһлыг сәһәр тездән дуруб үзүмлүјүндә ишләмәк үчүн адам тутмаға чыхан бир торпаг саһибинә бәнзәјир.+  О, ишчиләрлә ҝүнүнү бир динара* данышыб онлары үзүмлүјүнә ҝөндәрди.  Сәһәр саат доггуз радәләриндә* јенидән чыхды вә базар мејданында бикар дурмуш бир нечә адам ҝөрүб  онлара деди: “Сиз дә үзүмлүјә ҝедин. Һаггынызы верәҹәјәм”.  Онлар ҝетдиләр. Торпаг саһиби һәм ҝүнорта саат он ики, һәм үч радәләриндә* чыхыб ејни шеји етди.  О, ахшамүстү саат беш радәләриндә* дә чыхыб ишсиз дуран адамлары ҝөрдү вә онлара деди: “Нијә бүтүн ҝүнү бош-бикар дурмусунуз?”  Онлар ҹаваб вердиләр: “Һеч кәс бизә иш вермәјиб”. Торпаг саһиби онлара деди: “Сиз дә үзүмлүјүмә ҝедин”.  Ахшам дүшәндә үзүмлүјүн саһиби нөкәрбашыја деди: “Ишчиләри чағыр вә сонунҹудан башлајыб биринҹијә гәдәр һәр кәсә зәһмәт һаггыны вер”.+  Саат бешдән ишләјәнләр ҝәлдиләр вә һәрәси бир динар алды. 10  Ишә биринҹи башлајанлар исә елә дүшүнүрдүләр ки, даһа чох алаҹаглар. Амма онлара да бир динар верилди. 11  Онлар пулу аланда торпаг саһибинә наразылыг етдиләр: 12  “Бу ахырынҹылар ҹәми бир саат ишләјибләр. Биз исә бүтүн ҝүнү бу истидә әлләшиб-вурушмушуг. Амма сән бизи онлара тај еләдин”. 13  Торпаг саһиби онлардан биринә деди: “Гардаш, мән сәнә һагсызлыг етмирәм. Сәнинлә бир динара данышмамышыг?+ 14  Һаггыны ал, чых ҝет. Мән ахырынҹылара да бу гәдәр вермәк истәјирәм. 15  Өзүм биләрәм, өз пулумла нә едирәм. Јохса әлиачыг олдуғуму ҝөрүб пахыллығын тутур?”+ 16  Беләҹә, ахырынҹылар биринҹи, биринҹиләр дә ахырынҹы олаҹаг».+ 17  Иса Јерусәлимә галхаркән он ики шаҝирдини кәнара чәкиб деди:+ 18  «Инди Јерусәлимә ҝедирик. Инсан Оғлу бөјүк каһинләрин вә мирзәләрин әлинә вериләҹәк вә онлар инсан Оғлуну өлүмә мәһкум едәҹәкләр.+ 19  Ону башга халглардан олан адамлара тәслим едәҹәкләр, онлар да инсан Оғлуну лаға гојаҹаг, гамчылајыб дирәкдә едам едәҹәкләр.+ Амма о, үчүнҹү ҝүндә дириләҹәк».+ 20  Зәбәдинин оғланларынын анасы оғланларыны+ јанына алыб Исаја јахынлашды вә тәзим едә-едә ондан нә исә хаһиш етмәјә башлады.+ 21  Иса ондан сорушду: «Нә истәјирсән?» Гадын она деди: «Сөз вер ки, Падшаһлығында бир оғлум сәнин сағында, о бириси солунда отураҹаг».+ 22  Иса деди: «Сиз нә истәдијинизи билмирсиниз. Мәним ичәҹәјим ҹамдан* ичә биләрсиниз?»+ Онлар дедиләр: «Бәли, ичә биләрик». 23  Онда Иса деди: «Мәним ичәҹәјим ҹамдан ичәҹәксиниз,+ амма кимин сағымда, кимин солумда отураҹағыны мән һәлл етмирәм. Атам бу јерләри кимин үчүн һазырлајыбса, онлар да орада отураҹаглар».+ 24  Диҝәр он шаҝирд бу сөһбәти ешидәндә ики гардаша бәрк һирсләнди.+ 25  Амма Иса онлары јанына чағырыб деди: «Сиз јахшы билирсиниз ки, халгларын һөкмдарлары онларын үзәриндә ағалыг едир вә рәһбәрләри онлара башчылыг едирләр.+ 26  Амма сизин аранызда белә олмамалыдыр.+ Аранызда бөјүк олмаг истәјән гуллуғунузда дурмалыдыр,+ 27  биринҹи олмаг истәјән сизә нөкәрчилик етмәлидир.+ 28  Ахы инсан Оғлу да она ҝөрә ҝәлмәјиб ки, она гуллуг етсинләр,+ әксинә, о, хидмәт етмәк вә бир чохлары уғрунда һәјатыны фидјә кими вермәк үчүн ҝәлиб».+ 29  Онлар Әриһа шәһәриндән чыханда онун ардынҹа чохлу адам ҝетди. 30  Јол гырағында отурмуш ики кор Исанын о јолдан кечдијини ешидәндә уҹадан деди: «Аға, Давуд Оғлу, бизә рәһм ет!»+ 31  Анҹаг ҹамаат тәпинәрәк онлары сусдурмаға чалышырды. Онлар исә даһа бәркдән гышгырырдылар: «Аға, Давуд Оғлу, бизә рәһм ет!» 32  Иса ајаг сахлады, онлары јанына чағырыб сорушду: «Нә истәјирсиниз? Сизин үчүн нә едим?» 33  Онлар дедиләр: «Аға, ҝөзләримизи ач». 34  Исанын бу адамлара јазығы ҝәлди вә онларын ҝөзләринә тохунду.+ Корларын ҝөзләри дәрһал ачылды вә онлар Исанын ардынҹа ҝетдиләр.

Һашијәләр

Һәрфән: тәхминән үчүнҹү саатда.
Һәрфән: тәхминән һәм алтынҹы саатда, һәм доггузунҹу саатда.
Һәрфән: тәхминән он биринҹи саатда.
Ҹам Аллаһын ирадәсинин — Исанын күфр данышмагда иттиһам олунараг өлдүрүлмәсинә јол вермәсинин рәмзидир.