Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәсәлләр 8:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һикмәт данышыр (1—36)

    • Илк хилгәт — һикмәт (22)

    • Аллаһын јанында уста кими чалышырдым (30)

    • Бәшәр өвладлары көнлүмүн севинҹи иди (31)

8  Мәҝәр һикмәт чағырмыр? Мәҝәр бәсирәт һајгырмыр?+   Һүндүр јерләрдә,+ јолларын кәнарында,Јолајрыҹыларында дурур.   Шәһәр дарвазалары јанында,Гапы ҝиришләриндәУҹадан сәсләнир:+   «Еј инсанлар, сизинләјәм,Еј бәшәр өвладлары, сизә хитаб едирәм.   Сиз, еј ҹаһилләр, узагҝөрән олун,+Еј сәфеһләр, мүдрик үрәк газанын.   Динләјин, мүһүм шејләри нәгл едирәм,Ағзымдан доғру сөзләр чыхыр.   Дилим һәгигәти пәсдән сөјләр,Додагларым шәрдән икраһ ејләр.   Ағзымдан чыхан сөзләр доғрудур, Әјри, сахта сөзләр данышмарам.   Сөзләрим арифә ајдындыр,Елм саһибләри үчүн һәгигәтдир. 10  Ҝүмүшү јох, тәрбијәми сечин,Саф гызылданса елми гәбул един.+ 11  Һикмәт мәрҹандан үстүндүр,Үрәјин арзуладығы һеч бир шеј она тај ола билмәз. 12  Мән һикмәтәм, узагҝөрәнлик мәндә мәскән салыб,Елм дә, дүшүнҹә дә мәндәдир.+ 13  Јеһовадан горхмаг шәрә нифрәт етмәкдир.+ Тәкәббүрә, гүрура,+ шәр ишә, һијләҝәр дилә нифрәт едирәм.+ 14  Јахшы мәсләһәт, тәдбир мәндәдир,+Дәрракә+, гүдрәт саһиби+ мәнәм. 15  Һөкмдарлар мәним сајәмдә һөкмранлыг едир,Әјанлар әдаләтли фәрманлар верир.+ 16  Башчыларын һакимијјәт дирәји мәнәм,Әсилзадәләр сајәмдә адил һөкмләр чыхарыр. 17  Мәни севәнләри севирәм.Ахтаранлар мәни мүтләг тапаҹаг.+ 18  Сәрвәт вә шәрәф,Түкәнмәз хәзинә вә салеһлик мәнимләдир. 19  Мәним барым гызылдан, халис гызылдан үстүндүр,Бәһрәм әла ҝүмүшдән јахшыдыр.+ 20  Салеһлик јолунда јеријирәм,Һагг-әдаләт ризләринин ортасында ҝедирәм. 21  Мәни севәнләрә зәнҝин мирас верирәм,Онларын анбарларыны долдурурам. 22  Јеһова мәни хәлг етди. Онун јарадыҹылыг јолунун әзәли мәнәм,+Гәдим әсәрләринин илки мәнәм.+ 23  Та бинеји-гәдимдән, лап әзәлдән,Дүнја јаранмаздан габаг јерими тутмушам.+ 24  Мән пејда оланда һәлә әнҝин сулар јох иди,+Чағлајан булаглар мөвҹуд дејилди. 25  Дағлар уҹалмаздан,Тәпәләр вар олмаздан әввәл мән тәвәллүд тапмышам. 26  О һәлә јери, онун дүзләрини,Јерин илкин даш-кәсәјини јаратмамышды. 27  О, ҝөјләри һазырлајанда+ мән орада идим.Үфүгү суларын үзәринә чәкәндә,+ 28  Булудлары јухарыда јерләшдирәндә,Дәринликләрин гајнагларыны бина едәндә, 29  Сулары әмриндән чыхмасын дејә дәнизә фәрман верәндә,+Јерин тәмәлләрини гојандаМән вар идим. 30  Онун јанында уста кими чалышырдым,+ Һәр ҝүн көнлүнү шад едирдим,+Һүзурунда һәр заман севинирдим.+ 31  Онун хәлг етдији аләмә ҝөрә фәрәһләнирдим,Бәшәр өвладлары көнлүмүн севинҹи иди. 32  Оғулларым, инди мәни динләјин.Мәним јолларымла ҝедән бәхтијардыр! 33  Тәрбијәјә гулаг асын,+ ағыллы олун.Ону һеч вахт гулагардына вурмајын. 34  Хошбәхт о кәсдир ки, мәнә гулаг асыр,Һәр ҝүн сүбһдән гапыма ҝәлир,Кандарымда ҝөзләјир. 35  Чүнки мәни тапан һәјат тапар,+Јеһова ондан разы галар. 36  Мәни саја салмајан өзүнә пислик едир,Мәнә нифрәт едән өлүмү севир».+

Һашијәләр