Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Бутрус 3:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Арвадлар вә әрләр (1—7)

  • Дәрдә шәрик олун; сүлһә ҹан атын (8—12)

  • Салеһлик уғрунда әзаб чәкмәк (13—22)

    • Үмидинизи мүдафиә етмәјә һазыр олун (15)

    • Вәфтиз вә тәмиз виҹдан (21)

3  Сиз дә, еј гадынлар, әрләринизә табе олун+ ки, Аллаһын сөзүнә итаәт етмәјән әрләриниз  сизин исмәтли јашајышынызы вә дәрин һөрмәтинизи ҝөрүб,+ давранышынызла сөзсүз фәтһ едилсинләр.+  Гој бәзәјиниз заһири шејләр — сач дүзүмү, гызыл зинәтләр,+ дәбдәбәли либаслар јох,  Аллаһын ҝөзүндә чох гијмәтли олан сакит вә һәлим руһун+ чүрүмәјән либасыны ҝејмиш дахили варлығыныз олсун.  Гәдимдә Аллаһа үмид едән мүгәддәс гадынлар да әрләринә табе олараг өзләрини мәһз бу ҹүр бәзәмишләр.  Мәсәлән, Сара Ибраһимә «ағам» дејәрәк она итаәт едирди.+ Әҝәр сиз дә јахшылыг едир вә горхуја дүшмүрсүнүзсә,+ онун өвладларысыныз.  Еј әрләр, һәр бириниз һәјат јолдашынызла анлајышла давранын. Гадын даһа зәиф варлыг* олдуғу үчүн она һөрмәт гојун+ ки, дуаларынызын гаршысыны һеч нә кәсмәсин. Ахы сиз дә онларла бирликдә Аллаһын лүтфү илә верилән һәјат әнамынын варисисиниз.+  Нәһајәт, һамыныз һәмфикир+, бир-биринизин дәрдинә шәрик, гардашсевән, шәфгәтли+ вә тәвазөкар+ олун.  Пислијә писликлә,+ тәһгирә тәһгирлә ҹаваб вермәјин,+ әксинә, хејир-дуа илә ҹаваб верин,+ ахы сиз бунун үчүн чағырылмысыныз, беләҹә, немәт саһиби олаҹагсыныз. 10  «Һәјаты севән вә хош ҝүн ҝөрмәк истәјән гој дилини шәрдән сахласын+ вә дилинә јалан сөз ҝәтирмәсин. 11  Гој о, шәрдән чәкиниб+ јахшылыг етсин+ вә сүлһә ҹан атсын.+ 12  Чүнки Јеһованын ҝөзү салеһләрин үстүндәдир вә гулағы онларын јалварышларыны ешидир.+ Анҹаг Јеһова үзүнү шәр иш ҝөрәнләрдән дөндәрир».+ 13  Доғрудан да, әҝәр јахшылыға ҹан атырсынызса, ким сизә пислик едә биләр?+ 14  Салеһлик уғрунда әзаб чәксәниз дә, сиз хошбәхтсиниз.+ Онлары горхуја салан шејләрә ҝөрә горхмајын* вә нараһат олмајын.+ 15  Мәсиһи бир Аға кими үрәјиниздә мүгәддәс тутун, сиздән изаһат тәләб едән һәр кәсин гаршысында үмидинизи мүдафиә етмәјә һазыр олун, анҹаг буну һәлимликлә+ вә дәрин һөрмәтлә един.+ 16  Виҹданынызы тәмиз сахлајын+ ки, сизи писләјәнләр Мәсиһин давамчысы кими нүмунәви давранышынызы+ ҝөрәндә утансынлар.+ 17  Чүнки Аллаһын изни илә јахшылыг едәрәк әзаб чәкмәк+ пислик едиб әзаб чәкмәкдән јахшыдыр.+ 18  Ахы салеһ инсан олан Мәсиһ дә гејри-салеһләрин уғрунда+ ҝүнаһлардан өтрү бир дәфә өлдү+ ки, сизи Аллаһа јахынлашдырсын.+ О, ҹисмән өлдүрүлдү,+ руһ олараг дирилди.+ 19  Сонра ҝедиб зинданда олан руһани варлыглара+ тәблиғ етди*. 20  Бунлар гәдимдә, Нуһун дөврүндә ҝәми тикилиб гуртаранаҹан,+ Аллаһын сәбирлә ҝөзләдији вахт итаәтсизлик етмиш руһани варлыглардыр.+ Һәмин ҝәмидә бир нечә адам, јәни сәккиз нәфәр судан сағ-саламат чыхмышды.+ 21  Инди дә буна охшар бир шеј, вәфтиз* мөвҹуддур. Вәфтиз (бәдәнин кирдән тәмизләнмәси јох, тәмиз виҹдандан өтрү Аллаһа диләк)+ сизи Иса Мәсиһин дирилмәси васитәсилә хилас едир. 22  О, ҝөјә галхандан сонра Аллаһын сағында әјләшди;+ мәләкләр, һакимијјәтләр вә гүввәләр она табе едилди.+

Һашијәләр

Һәрфән: габ.
Диҝәр вариант: онларын һәдәләриндән горхмајын.
Јахуд һөкм хәбәрини чатдырды.