Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Марк 1:1—45

МҮНДӘРИҸАТ

  • Вәфтизчи Јәһја тәблиғ едир (1—8)

  • Иса вәфтиз олунур (9—11)

  • Шејтан Исаны имтаһана чәкир (12, 13)

  • Иса Ҹәлиләдә тәблиғ етмәјә башлајыр (14, 15)

  • Иса илк шаҝирдләрини чағырыр (16—20)

  • Мурдар руһ говулур (21—28)

  • Иса Кәфәрнаһумда шәфа верир (29—34)

  • Кимсәсиз јердә дуа едир (35—39)

  • Ҹүзамлыны сағалдыр (40—45)

1  Аллаһын Оғлу* Иса Мәсиһ һаггындакы мүждәнин башланғыҹы.  Әшија пејғәмбәр белә јазмышдыр: «(Сәнин габағынҹа Өз елчими ҝөндәрирәм, о, сәнин јолуну һазырлајаҹаг.)+  Чөллүкдә кимсә гышгырыр: “Јеһова үчүн јол һазырлајын! Онун јолларыны һамарлајын”».+  Беләҹә, Вәфтизчи Јәһја чөллүкдә ҝүнаһларын бағышланмасы үчүн төвбә рәмзи олан вәфтизи* тәблиғ едирди.+  Бүтүн Јәһудијјә вә Јерусәлим әһли онун јанына ахышырды. Инсанлар ҝүнаһларыны ачыг-ашкар бојнуна алырды, Јәһја да онлары Иордан чајында вәфтиз едирди.+  Јәһја дәвә јунундан палтар ҝејир, белинә дәри гуршаг бағлајырды,+ чәјирткә вә чөл балы илә гидаланырды.+  О тәблиғ едәрәк дејирди: «Мәним архамҹа мәндән ҝүҹлүсү ҝәлир. Мән әјилиб онун сәндәлинин бағыны ачмаға белә, лајиг дејиләм.+  Мән сизи су илә вәфтиз етдим, о исә сизи мүгәддәс руһла вәфтиз едәҹәк».+  О ҝүнләрдә Иса Ҹәлиләнин Насирә шәһәриндән ҝәлиб Јәһја тәрәфиндән Иордан чајында вәфтиз олунду.+ 10  Иса судан чыхар-чыхмаз ҝөјләрин ачылдығыны вә мүгәддәс руһун ҝөјәрчин кими үзәринә ендијини ҝөрдү.+ 11  Һәмчинин ҝөјдән бир сәс ҝәлди: «Сән Мәним севимли Оғлумсан. Сәндән чох разыјам».+ 12  Мүгәддәс руһ дәрһал Исаны чөллүјә апарды. 13  О, гырх ҝүн орада чөл һејванларынын арасында галды. Шејтан ону имтаһана чәкди,+ мәләкләр исә она гуллуг етдиләр.+ 14  Јәһја һәбс едилдикдән сонра Иса Ҹәлиләјә ҝетди+ вә Аллаһын мүждәсини тәблиғ етмәјә башлады.+ 15  О дејирди: «Вахт јетишди, Аллаһын Падшаһлығы јахындыр. Төвбә един+ вә мүждәјә иман ҝәтирин». 16  Иса Ҹәлилә дәнизинин саһили бојунҹа ҝедәркән суја тор атан+ Шимону вә онун гардашы Андреасы+ ҝөрдү. Онлар балыгчы идиләр.+ 17  Иса онлара деди: «Ардымҹа ҝәлин. Бундан сонра балыг јох, инсан тутаҹагсыныз».+ 18  Онлар дәрһал торларыны атыб Исанын ардынҹа ҝетдиләр.+ 19  Бир гәдәр ирәли ҝедәндән сонра о, Зәбәдинин оғлу Јагубу вә онун гардашы Јәһјаны ҝөрдү. Онлар гајыгда идиләр вә торларыны тәмир едирдиләр.+ 20  Иса дәрһал онлары чағырды, онлар да аталары Зәбәдини муздлу ишчиләрлә гајыгда гојуб онунла ҝетдиләр. 21  Һамысы бир јердә Кәфәрнаһума ҝәлди. Шәнбә ҝүнү башлајан кими Иса синагога ҝирди вә вәз етмәјә* башлады.+ 22  Ҹамаат онун неҹә вәз етдијинә һејран галды, чүнки о, мирзәләр кими јох, ихтијар саһиби кими вәз едирди.+ 23  О вахт онларын синагогунда ичинә мурдар руһ ҝирмиш бир адам вар иди. Бирдән о гышгырды: 24  «Еј нәсрани Иса! Биздән нә истәјирсән?+ Бизи мәһв етмәјә ҝәлмисән? Сәнин ким олдуғуну јахшы билирәм, сән Аллаһын Мүгәддәсисән».+ 25  Лакин Иса она зәһмлә: «Сәсини кәс, ондан чых», — деди. 26  Мурдар руһ һәмин адамы гыҹ етди вә бағырыб ондан чыхды. 27  Һамыны һејрәт бүрүдү. Онлар өз араларында данышмаға башладылар: «Бу нәдир белә? Һәлә бу ҹүр вәз едән ҝөрмәмишик! Бу адам һәтта мурдар руһлара һөкм едир, онлар да итаәт едирләр!» 28  Онун сорағы тез бир заманда Ҹәлиләнин һәр тәрәфинә јајылды. 29  Синагогдан чыхан кими о, Јагуб вә Јәһја илә бәрабәр Андреас вә Шимонҝилә ҝетди.+ 30  Шимонун гајынанасы+ гыздырма ичиндә јатырды. Буну дәрһал Исаја чатдырдылар. 31  Иса гадына јахынлашды, әлиндән тутуб ону галдырды. Гадынын гыздырмасы кечди вә о дуруб онлара гуллуг етмәјә башлады. 32  Ахшам ҝүнәш батандан сонра ҹамаат бүтүн хәстәләри вә ичинә ҹин ҝирмиш адамлары онун јанына ҝәтирди.+ 33  Бүтүн шәһәр гапынын ағзына топлашмышды. 34  О, мүхтәлиф азары олан хәстәләри сағалтды+ вә чохлу ҹин говду, лакин ҹинләри данышмаға гојмады, чүнки ҹинләр онун Мәсиһ олдуғуну билирдиләр*. 35  Сәһәр ертәдән, һәлә алагаранлыг икән Иса дурду вә кимсәсиз бир јерә ҝедиб дуа етмәјә башлады.+ 36  Шимон исә јанындакыларла бирликдә ону ахтармаға ҝетди. 37  Онлар Исаны тапанда дедиләр: «Һамы сәни ахтарыр». 38  Лакин Иса онлара деди: «Ҝәлин башга јерә, јахын шәһәрләрә ҝедәк ки, мән мүждәни ораларда да тәблиғ едим, ахы мән бунун үчүн ҝәлмишәм».+ 39  Беләликлә, Иса бүтүн Ҹәлиләни ҝәзиб-долашараг онларын синагогларында тәблиғ едир вә ҹинләри говурду.+ 40  Бир дәфә бир ҹүзамлы ҝәлиб онун гаршысында диз чөкдү вә јалварды: «Әҝәр истәсән, мәни тәмизләјә биләрсән».+ 41  Исанын она јазығы ҝәлди, әлини узадыб она тохунду вә деди: «Истәјирәм. Тәмизлән».+ 42  О андаҹа ҹүзам кечди, һәмин адам тәмизләнди. 43  Иса ону дәрһал јола салды вә бәрк-бәрк тапшырды: 44  «Бах һа, буну һеч кәсә данышма. Анҹаг ҝет, өзүнү каһинә ҝөстәр вә онлара шәһадәт олсун дејә,+ тәмизләндијин үчүн Мусанын әмр етдији шејләри тәгдим ет».+ 45  О адам исә орадан ҝетди вә баш верәнләри данышыб аләмә јајды. Иса артыг һеч бир шәһәрә ачыг-ашкар ҝирә билмирди, шәһәрдән кәнарда кимсәсиз јерләрдә галырды. Адамлар исә һәр јердән онун јанына ҝәлирди.+

Һашијәләр

Јахуд тәлим вермәјә.
Диҝәр вариант: онун ким олдуғуну билирдиләр.