Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 15:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Тәнасүл үзвүнүн ифразатлары (1—33)

15  Јеһова сөзүнә давам едиб Муса илә Һаруна деди:  «Исраил оғулларына белә де: “Һансыса кишинин тәнасүл үзвүндән ифразат ҝәләрсә, о, мурдар сајылаҹаг.+  Бу ифразата ҝөрә о мурдар олаҹаг. Ифразат давамлы ахса да, лахталаныб галса да, бу киши мурдардыр.  Белә хәстәлији олан кишинин јатдығы јатаг вә үстүндә отурдуғу һәр шеј мурдар олаҹаг.  Онун јатағына тохунан адам палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+  Хәстә адамын отурдуғу һәр һансы бир шејин үстүндә отуран адам палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.  Хәстәјә тохунан палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.  Хәстә адам пак адамын үстүнә түпүрсә, о адам палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.  Хәстәнин отурдуғу јәһәр мурдар олаҹаг. 10  Онун отурдуғу һәр һансы бир шејә тохунан адам ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. Һәмин шеји әлинә ҝөтүрән адам да палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 11  Хәстә+ әлләрини јумамыш кимәсә тохунса, һәмин адам палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 12  Хәстәнин әл вурдуғу сахсы габ сындырылмалы, тахта габ исә јујулмалыдыр.+ 13  Адамын ифразаты дајананда о пакланмаг үчүн једди ҝүн ҝөзләмәлидир. Сонра палтарларыны јумалы вә ахар суда чиммәлидир. Беләликлә, о пак олаҹаг.+ 14  Сәккизинҹи ҝүн гумру гушу, јахуд бала ҝөјәрчин ҝөтүрмәли,+ Јеһованын өнүнә, Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтириб каһинә вермәлидир. 15  Каһин онлардан бирини ҝүнаһ гурбаны, диҝәрини јандырма гурбаны кими тәгдим етмәлидир. Беләликлә, каһин онун үчүн ифразатына ҝөрә Јеһованын өнүндә кәффарә вермиш олаҹаг. 16  Әҝәр һансыса кишидән тохум ахарса, о, бүтүн бәдәнини јумалыдыр. Бу адам ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ 17  О, үстүнә тохум төкүлән палтары вә ја дәри әшјаны јумалыдыр. Һәмин шеј ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 18  Киши гадынла јахынлыг едәрсә*, һәр икиси чиммәлидир. Онлар ахшама гәдәр мурдар олаҹаглар.+ 19  Ајбашы ганахмасы олан гадын једди ҝүн мурдар олаҹаг.+ Она тохунан адам ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ 20  Ајбашы вахты гадын нәјин үстүндә узанар вә ја отурарса, һәмин шеј мурдар олаҹаг.+ 21  Онун јатағына тохунан адам палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 22  Гадынын отурдуғу һәр һансы бир шејә тохунан адам палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 23  Гадынын отурдуғу истәр јатаг олсун, истәрсә дә башга бир шеј, она тохунан ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ 24  Әҝәр киши гадынла јахынлыг етсә вә онун ајбашы ганы илә мурдарланса,+ о, једди ҝүн мурдар олаҹаг. Онун јатдығы јатаг да мурдар олаҹаг. 25  Гадынын ајбашыдан әлавә, ҝүнләрлә ганахмасы оларса,+ јахуд ајбашысы ади вахтда олдуғундан узун чәкәрсә, о, бүтүн бу ҝүнләр әрзиндә ајбашы вахты олдуғу кими мурдар олаҹаг. 26  Ајбашы заманы олдуғу кими, ганахма вахты да јатдығы јатаг мурдар олаҹаг.+ Еләҹә дә, үстүндә отурдуғу һәр шеј ајбашы вахты олдуғу кими мурдар олаҹаг. 27  Бу шејләрә тохунан кәс мурдар олаҹаг. О, палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. Һәмин адам ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ 28  Ганахма дајанандан сонра гадын једди ҝүн ҝөзләмәлидир. Бундан сонра пак олаҹаг.+ 29  Сәккизинҹи ҝүн гумру гушу, јахуд бала ҝөјәрчин ҝөтүрмәли,+ Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтириб каһинә вермәлидир.+ 30  Каһин онлардан бирини ҝүнаһ гурбаны, диҝәрини јандырма гурбаны кими тәгдим етмәлидир. Беләҹә, о, ганахмаја ҝөрә мурдар олан гадын үчүн Јеһованын өнүндә кәффарә вермиш олаҹаг.+ 31  Беләликлә, Исраил оғулларына өзләрини пак сахламаға көмәк етмәлисиниз ки, онлар араларында олан Мүгәддәс чадырымы мурдарлајыб өз мурдарлыглары ичиндә өлмәсинләр.+ 32  Бу, ифразаты ахан, јахуд тохуму ахдығы үчүн мурдар олан киши,+ 33  ајбашы олан гадын,+ бәдәниндән ифразат ахан киши вә ја гадын,+ еләҹә дә мурдар гадынла јахынлыг едән киши үчүн олан ганундур”».

Һашијәләр

Һәрфән: јатыб тохумуну ахыдарса.