Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Әҝәр Кингзли баҹардыса, мән дә баҹарарам!»

«Әҝәр Кингзли баҹардыса, мән дә баҹарарам!»

КИНГЗЛИНИН чијнинә тохунуб ишарә вердикдән сонра о, Мүгәддәс Китабы охумаға башлады. Бу, онун Теократик Хидмәт Мәктәбиндә илк тапшырығы иди. О, һеҹалары бурахмадан һәр бир сөзү ајдын тәләффүз едирди. Амма мараглыдыр ки, Мүгәддәс Китабына бахмырды.

Шри-Ланкада јашајан Кингзли кор иди. О, һәмчинин зәиф ешидир вә әлил арабасы илә һәрәкәт едирди. Бәс неҹә олду ки, о, Јеһова Аллаһ һагда өјрәнди вә Теократик Хидмәт Мәктәбинә јазылды? Ҝәлин сизә данышым.

Кингзлини илк дәфә ҝөрәндә онун Мүгәддәс Китаб һәгигәтинә неҹә мараг ҝөстәрмәсинә мәәттәл галмышдым. О, артыг Јеһованын бир нечә Шаһиди илә Мүгәддәс Китабы арашдырмышды. Онун Брајл шрифтиндә олан «Әбәди һәјата апаран билик» китабы чох көһнәлмишди  *. О, мәнимлә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг верди. Анҹаг ики чәтинлик вар иди.

Биринҹиси, Кингзли гоҹаларын вә әлилләрин јашадығы евдә галырды. Сәс-күј олдуғундан вә Кингзли зәиф ешитдијиндән мән чох уҹадан данышмалы олурдум. Буна ҝөрә дә һәр һәфтә кечдијимиз дәрси евдәкиләрин һамысы ешидирди.

 Икинҹиси, Кингзли бир дәрс заманы чох аз мәлуматы охуја вә гавраја билирди. Дәрсимиз даһа сәмәрәли кечсин дејә Кингзли јахшы-јахшы һазырлашырды. О, кечәҹәјимиз дәрси габагҹадан тәкрар-тәкрар охујур, Брајл шрифтиндә олан Мүгәддәс Китабында ајәләрә бахыр вә бејниндә суалларын ҹавабыны һазырлајырды. Онун бу үсулу чох еффектли иди. Дәрс заманы о, халчанын үстүндә бардаш гуруб отурурду. Өјрәндикләри она елә ҝүҹлү тәсир едирди ки, бунлары уҹадан данышыр, данышдыгҹа да дөшәмәјә вурурду. Чох кечмәмиш биз һәфтәдә ики дәфә дәрс кечмәјә башладыг вә һәр дәрс ики саат чәкирди.

ЈЫҒЫНҸАГ ҜӨРҮШЛӘРИНДӘ ИШТИРАК ЕДИРДИ

Кингзли вә Паул

Кингзли Падшаһлыг залында кечирилән ҝөрүшләрдә иштирак етмәји чох арзулајырды, амма бу, елә дә асан дејилди. Ону әлил арабасына, машына миндириб-дүшүрмәјә, Падшаһлыг залына апарыб-ҝәтирмәјә көмәк лазым иди. Јығынҹағын бир чох үзвләри она нөвбә илә көмәк едирдиләр. Бу иши өзләринә шәрәф санырдылар. Ҝөрүш заманы Кингзли сәсҝүҹләндириҹинин јанында отурур, диггәтлә гулаг асыр вә һәтта шәрһләр верирди.

Беләҹә, бир мүддәтдән сонра Кингзли Теократик Хидмәт Мәктәбинә јазылмаг гәрарына ҝәлди. Илк тапшырығына ики һәфтә галмыш ондан мәшг едиб-етмәдијини сорушдум. О, әминликлә деди: «Бәли, гардаш, дүз 30 дәфә охумушам». Мән ону тәрифләдим вә хаһиш етдим ки, бир дә охусун гулаг асым. О, Мүгәддәс Китабыны ачды, бармагларыны Брајл шрифтиндә олан мәтнә гојараг охумаға башлады. Лакин фикир вердим ки, о, бармагларыны мәтнин үстүндә ҝәздирмир. Сән демә, о, һәмин парчаны башдан-ајағаҹан әзбәрләмишди!

Јанағымдан сүзүлән ҝөз јашлары ичиндә она бахырдым. Ҝөзләримә инана билмирдим. Кингзлидән сорушдум ки, ҹәми 30 дәфәјә бу парчаны неҹә әзбәрләјиб. О ҹаваб верди: «Јох, мән һәр ҝүн 30 дәфә мәшг едирәм». Кингзли бир ајдан чох халчанын үстүндә отуруб мәтни әзбәрләјәнә гәдәр тәкрар-тәкрар охујубмуш.

Онун Падшаһлыг залында тапшырығыны етмәјинин вахты ҝәлиб чатды. Кингзли тапшырығыны битирәндә залдан ҝурултулу алгыш гопду. Чохлары тәзә шаҝирдин әзмини ҝөрүб ағлајырды. Һәјәҹан кечирдијинә ҝөрә Мәктәбдә чыхыш етмәкдән имтина едән бир тәблиғчи јенидән Мәктәбә јазылмаг истәди. О деди: «Әҝәр Кингзли баҹардыса, мән дә баҹарарам!»

Кингзли үч ил Мүгәддәс Китабы өјрәнәндән сонра Јеһоваја һәср олунмасынын символу олараг 2008-ҹи ил сентјабрын 6-да вәфтиз олунду вә ҝөзләрини һәјата јумана кими Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етди. О, 2014-ҹү ил мајын 13-дә вәфат етди. Кингзли әмин иди ки, ҹәннәтдә сапсағлам шәкилдә хидмәтини давам етдирәҹәк (Әшј. 35:5, 6). Нәгл етди: Паул Макманус.

^ абз. 4 Бу нәшр 1995-ҹи илдә дәрҹ олунмушду, һал-һазырда исә чап едилмир.