Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Филиппилиләрә 2:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Тәвазөкарлыг (1—4)

  • Мәсиһин тәвазөкарлығы вә уҹалмасы (5—11)

  • Хиласа јетишмәјә чалышын (12—18)

    • Нур кими парлајын (15)

  • Тимути вә Епафродит Филиппијә ҝедир (19—30)

2  Инди ки Мәсиһлә вәһдәтдә бир-биринизи руһландырыр, бир-биринизә мәһәббәтлә тәсәлли верир, аранызда достлуг, меһрибанчылыг, шәфгәт вар,  севинҹим бүтөв олсун дејә, һәмфикир олун, аранызда гаршылыглы мәһәббәт олсун, ҹан бир гәлбдә*, јекдил олун.+  Һиккә илә+, тәкәббүрлә+ һеч нә етмәјин. Әксинә, тәвазөкар олуб башгаларыны өзүнүздән үстүн сајын.+  Тәкҹә өзүнүзү фикирләшмәјин,+ башгаларыны да фикирләшин.+  Мәсиһ Иса кими дүшүнүн.+  О, Аллаһын симасында олса да,+ һакимијјәти әлә кечирмәји, јәни Аллаһа бәрабәр олмағы фикринә белә, ҝәтирмәди.+  Әксинә, о өзүнү һәр шејдән мәһрум етди вә гул сурәтини гәбул едиб+ инсан олду.+  Үстәлик, о, јер үзүнә инсан кими ҝәләндә өзүнү ашағы тутду вә өлүмәдәк+ — ишҝәнҹә дирәји*+ үзәриндә өләнәдәк итаәткар галды.  Буна ҝөрә дә Аллаһ ону даһа јүксәк мөвгејә уҹалтды+ вә она бүтүн адлардан үстүн бир ад бәхш етди+ ки, 10  ҝөјдә, јердә вә јерин алтында оланларын һамысы Исанын ады гаршысында диз чөксүн,+ 11  һәр дил Иса Мәсиһин Аға олдуғуну ачыг-ашкар етираф етсин+ вә Атамыз Аллаһ шәрәфләнсин. 12  Мәним әзизләрим, һәмишә итаәткар олдуғунуз кими (сиз тәкҹә мән јанынызда оланда јох, инди јанынызда олмадығым бир вахтда даһа да ҹанла-башла итаәт едирсиниз), бундан сонра да горху вә еһтирамла хиласа јетишмәјә чалышын. 13  Ахы Аллаһ Өз хош мәрамына ҝөрә сизи гүввәтләндирир. О, гәлбиниздә һәм арзу ојадыр, һәм дә фәалијјәт ҝөстәрмәјиниз үчүн сизә ҝүҹ верир. 14  Һәр шеји шикајәтсиз+ вә мүбаһисәсиз+ един ки, 15  һәјат сөзүндән икиәлли јапышыб+ нур кими парладығыныз+ бу дүнјада, бу позғун вә әхлагсыз нәслин+ ичиндә ләкәсиз вә мәсум олуб Аллаһын гүсурсуз өвладлары+ оласыныз. 16  О заман бу јолда әбәс јерә гачмадығымы вә һәдәр јерә әлләшмәдијими биләрәк Мәсиһин ҝүнүндә севинә биләҹәјәм. 17  Имандан ирәли ҝәләрәк тәгдим етдијиниз гурбанын+ вә мүгәддәс хидмәтин үзәринә шәраб тәгдимәси+ кими төкүлмәјимә бахмајараг, мән чох шадам вә сизинлә бирликдә севинирәм. 18  Сиз дә мәнимлә баһәм севиниб-шадланын. 19  Әҝәр Ағамыз Иса мәсләһәт биләрсә, үмид едирәм, тезликлә Тимутини+ јаныныза ҝөндәрәҹәјәм ки, сиздән хәбәр тутуб руһланым. 20  Ахы онун кими ҹан-дилдән сизин гејдинизә галаҹаг башга һеч кимим јохдур. 21  Башгалары Мәсиһ Исанын јох, өз мәнафеләрини дүшүнүрләр. 22  Амма сиз Тимутинин неҹә ад газандығыны јахшы билирсиниз: о, атасы илә бәрабәр нөкәрчилик едән ушаг кими,+ мүждәнин вүсәт алмасында мәнимлә бирликдә ҹанла-башла хидмәт едиб. 23  Буна ҝөрә дә агибәтим мәлум олан кими мәһз ону ҝөндәрәҹәјимә үмид едирәм. 24  Һәмчинин инанырам ки, Аға мәсләһәт билсә, өзүм дә тезликлә јаныныза ҝәләҹәјәм.+ 25  Һәләлик исә мәнә хидмәт етмәк үчүн ҝөндәрдијиниз гардашым, әмәкдашым вә силаһдашым Епафродити сизә ҝери ҝөндәрмәји лазым билирәм.+ 26  Чүнки о, сизи јаман чох ҝөрмәк истәјир вә онун хәстә олдуғундан хәбәр тутдуғунуз үчүн бәрк мәјус олуб. 27  О, доғрудан да, хәстәләнмишди, лап өлүм ајағында иди. Лакин Аллаһын она јазығы ҝәлди, өзү дә тәк она јох, мәнә дә, јохса дәрдимин үстүнә дәрд ҝәләҹәкди. 28  Буна ҝөрә дә ону тәҹили јаныныза ҝөндәрмәк истәјирәм ки, ону јенидән ҝөрүб севинәсиниз, мәним дә ниҝаранчылығым азалсын. 29  Беләликлә, ону Ағанын хидмәтчиләрини гаршыладығыныз кими, ҝүләрүзлә гаршылајын вә белә адамларын гәдрини билин.+ 30  Чүнки о, Мәсиһин иши* уғрунда өзүнү тәһлүкәјә атараг өлүмлә үз-үзә дурду вә сизин јохлуғунузу һисс етдирмәмәк үчүн сизин әвәзинизә мәнә хидмәт етди.+

Һашијәләр

Јахуд там бирлик ичиндә.
Диҝәр вариант: Ағанын иши.