Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2015

Јадыныздадырмы?

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунузса, ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.

Мәсиһиләрин Иса Мәсиһә дуа етмәси ҹаиздирми?

Хејр. Иса Мәсиһ инсанларын Јеһоваја дуа етмәли олдуғуну өјрәдирди. О, өзү дә Јеһова Аллаһа дуа едирди (Мәт. 6:6—9; Јәһ. 11:41; 16:23). Ејнилә, Исанын илк давамчылары да она јох, Аллаһа дуа едирдиләр (Һәв. 4:24, 30; Кол. 1:3) (1/1, сәһифә 14).

Иса Мәсиһин өлүмүнү јад етмәјә һәр ил неҹә һазырлаша биләрик?

«Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн арашдырын» брошүрүндә бу һадисә илә бағлы ҝөстәрилән ајәләри охуја биләрик. Һәмчинин бу мүддәт әрзиндә хидмәтимизи ҝенишләндирә биләрик. Еләҹә дә Аллаһын бизә вердији үмидин үзәриндә дуа едиб дүшүнмәк фајдалы оларды (15/1, сәһифә 14—16).

Јапонијадакы гардашларымыз һансы ҝөзләнилмәз һәдијјәни алдылар?

Онлар «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ндән ҝөтүрүлүб јенидән чап олунан «Мәттанын мүждәси» китабыны алдылар. Баҹы-гардашлар китабы тәблиғдә инсанлара тәклиф етдиләр. Мүгәддәс Китабла таныш олмајан әксәр инсанлар китабы гәбул едирдиләр (15/2, сәһифә 3).

Биринҹи әсрдә һансы амилләр мүждәнин јајылмасына көмәк етмишди?

«Рома сүлһү» адланан дөврдә тоггушмалар аз олурду. Мәсиһин илк шаҝирдләри јахшы салынмыш јолларла раһат сәјаһәт едирдиләр. Јунан дилинин үмумишләк дилә чеврилмәси мүждәнин јајылмасына көмәк едирди. Бунун сајәсиндә һәтта империјаја сәпәләнмиш јәһудиләрә дә тәблиғ етмәк асан иди. Һәмчинин шаҝирдләр Рома ганунундан истифадә едәрәк мүждәни мүдафиә едирдиләр (15/2, сәһифә 20—23).

Нәјә ҝөрә сон илләр нәшрләримиздә Мүгәддәс Китабда нәјинсә вә ја һансыса һадисәнин башга бир шејин тимсалы олдуғу барәдә мәлумата надир һалларда раст ҝәлинир?

Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, бәзи шәхсләр нәјинсә тимсалыдыр. Буна бир нүмунә Галатијалылара 4:21—31 ајәләриндә јазылыб. Амма Мүгәддәс Јазылар һеч бир әсас вермирсә, биз һеч бир шәхсә вә ја һадисәјә нәјинсә тимсалы кими бахмамалыјыг. Бунунла белә, Мүгәддәс Китабдакы һадисәләрдән вә нүмунәләрдән өзүмүз үчүн ибрәт ҝөтүрә биләрик (Ром. 15:4) (15/3, сәһифә 17, 18).

Мисирдә гәдим зибилликдә тапылан папирус фрагменти нәјә ҝөрә ваҹиб тапынтыдыр?

Өтән әсрдә үстүндә «Јәһјанын мүждәси»ндән ајәләр јазылан фрагмент тапылмышды. Бу фрагмент Јәһјанын өз китабыны јаздығы вахтдан ҹәми бир нечә ониллик сонраја аид ола биләр. Онун мәзмуну бизим ҝүнләрә ҝәлиб чатан Мүгәддәс Китаб мәтнинин дәгиг олдуғуну тәсдиг едир вә бунунла да, Мүгәддәс Китабын етибарлы олдуғуну ҝөстәрир (1/4, сәһифә 10, 11).

Нәјә ҝөрә јығынҹагдан кәнаредилмә мәһәббәтин тәзаһүрүдүр?

Мүгәддәс Китабда јығынҹагдан кәнаредилмә барәдә данышылыр. Бу ҹидди өлчүнүн фајдалары вар (1 Кор. 5:11—13). Бунун сајәсиндә Аллаһын ады шәрәфләнир, јығынҹағын тәмизлији горунур. Һәмчинин белә ҹәза алан адамын ағлы башына ҝәлә биләр (15/4, сәһифә 29, 30).