Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Тәмиз галмаг мүмкүндүр

Тәмиз галмаг мүмкүндүр

«Әлләринизи паклајын!.. Үрәјинизи тәмизләјин!» (ЈАГ. 4:8).

1. Бу дүнја әхлаги тәмизлик һагда нә дүшүнүр?

ТӘМИЗЛИК һеч вахт дәбдә олмајыб, хүсусилә дә индики зәманәдә. Бир чох өлкәләрдә һомосексуализмә, никаһданкәнар интим мүнасибәтләрә нормал јанашылыр. Һәтта рекламларда, әјләнҹәләрдә бу ҹүр һәјат тәрзи тәрәннүм едилир (Зәб. 12:8). Әхлагсызлыг о гәдәр ҝениш јајылыб ки, адамда суал јараныр: «Ҝөрәсән, үмумијјәтлә тәмиз јашамаг мүмкүндүр?» Бирмәналы шәкилдә дејә биләрик ки, мүмкүндүр. Јеһованын көмәјилә әсил мәсиһиләр тәмиз гала биләрләр. (1 Салоникилиләрә 4:3—5 ајәләрини охујун.)

2, 3. а) Нәјә ҝөрә натәмиз истәкләри боғмаг сон дәрәҹә ваҹибдир? б) Бу мәгаләдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

2 Анҹаг илк нөвбәдә баша дүшмәлијик ки, тәмиз јашамаг үчүн әхлагсыз арзулары рәдд етмәк лазымдыр. Гармагдакы јем балығы ҹәлб етдији кими, әхлагсыз фикирләр вә еһтирас да мәсиһини өзүнә ҹәлб едиб тора сала биләр. Инсан өзүндә баш галдыран пис фикирләри вә һиссләри дәрһал боғмајанда, онлар инсаны өз әсири едир вә ҝүнаһа мејилләндирир. Вахт кечдикҹә ҝүнаһын ҹазибәси о гәдәр ҝүҹлү олур ки, натәмиз истәк «бојлу галыр». Бу һалда  һәтта Јеһованын хидмәтчиси дә шәраит јаранан кими өз нәфсинә ујғун даврана биләр. Нәтиҹәдә, нәфс ҝүнаһ доғар. (Јагуб 1:14, 15 ајәләрини охујун.)

3 Ҝөрдүјүмүз кими, ани бир истәк ҹидди ҝүнаһа ҝәтириб чыхара биләр. Буна ҝөрә дә биз сон дәрәҹә еһтијатлы олмалыјыг. Лакин вәзијјәт үмидсиз дејил. Әҝәр биз натәмиз истәкләрин үрәјимиздә көк салмасына јол вермәсәк, онда нә ҝүнаһ едәҹәјик, нә дә ки ҝүнаһын аҹы нәтиҹәләрини дадмалы олаҹағыг (Гал. 5:16). Ҝәлин бу ҹүр истәкләрлә мүбаризә апармагда бизә көмәк едәҹәк үч амили нәзәрдән кечирәк. Бунлар Јеһова илә мүнасибәтимиз, Онун Кәламында верилән мәсләһәтләр вә јеткин мәсиһиләрин көмәјидир.

«АЛЛАҺА ЈАХЫНЛАШЫН»

4. Јеһоваја јахынлашмаг нәјә ҝөрә ваҹибдир?

4 Аллаһа јахынлашмаг истәјән кәсләрә Мүгәддәс Китаб бу мәсләһәти верир: «Әлләринизи паклајын!.. Үрәјинизи тәмизләјин!» (Јаг. 4:8). Әҝәр Јеһова Аллаһла достлуғумузу гијмәтләндиририксә, онда һәјатымызын һәр саһәсиндә, еләҹә дә фикирләримиздә Ону разы салмаға чалышаҹағыг. Биз «гәлби тәмиз адам» олмаг истәјирик. Буна ҝөрә дә пак, нәҹиб вә тәрифәлајиг шејләр һагда дүшүнмәлијик (Зәб. 24:3, 4; 51:6; Филип. 4:8). Дүздүр, Јеһова гејри-камиллијимизә ҝөрә бизә ҝүзәштә ҝедир. Билир ки, биз јанлыш истәкләрә мејиллијик. Анҹаг биз баша дүшүрүк ки, јанлыш фикирләри вар ҝүҹүмүзлә боғмаг әвәзинә, онлары бејнимиздә јашаданда Јеһованы кәдәрләндиририк (Јар. 6:5, 6). Бу барәдә дүшүнәндә фикирләримизи тәмиз сахламаға даһа да гәтијјәтли олуруг.

5, 6. Дуа натәмиз истәкләрлә мүбаризәдә бизә неҹә көмәк едә биләр?

5 Пис фикирләрлә мүбаризәдә биз Јеһоваја там ҝүвәнә биләрик. Бунун үчүн Аллаһа дуа едиб Ондан көмәк истәмәлијик. Биз дуа едиб Јеһоваја јахынлашанда О да бизә јахынлашаҹаг. О, сәхавәтлә бизә мүгәддәс руһуну верәҹәк вә бизи пис фикирләрлә мүбаризә апармаға вә тәмиз галмаға даһа да әзмли едәҹәк. Она ҝөрә дә ҝәлин дуа едиб Јеһова Аллаһа билдирәк ки, гәлбимиздәки дүшүнҹәләрлә Ону мәмнун етмәк истәјирик (Зәб. 19:14). Ҝәлин Аллаһа јалвараг ки, бизи јохласын вә әҝәр үрәјимиздә һансыса пис мејил — јанлыш истәк вә ја фикир варса, ачыб бизә ҝөстәрсин (Зәб. 139:23, 24). Һәмишә Аллаһа дуа едәк ки, һәтта чәтин олса белә, әхлагсызлығы рәдд едиб тәмизлији горумаға бизә көмәк етсин (Мәт. 6:13).

6 Ола биләр ки, алдығымыз тәрбијәјә вә кечмиш вәрдишләримизә ҝөрә Јеһованын бәјәнмәдији әмәлләри инди дә хошлајырыг. Һәтта белә олан һалда да Јеһова бизә дәјишмәјә вә Она мәгбул шәкилдә ибадәт етмәјә көмәк едә биләр. Давуд падшаһ буну јахшы дәрк едирди. О, Бадсәба илә әхлагсызлыг едәндән сонра Јеһоваја јалварыб демишди: «Мәндә тәмиз үрәк јарат, ичимә тәзә, мәтин бир руһ гој» (Зәб. 51:10, 12). Ҝүнаһлы һәрәкәт бизи магнит кими өзүнә чәксә дә, Јеһова биздә Она итаәт етмәјә һәвәс, арзу ојада биләр. Һәтта јанлыш истәкләр үрәјимиздә дәрин көк атса да, тәмиз фикирләри боғмаға чалышса да, Јеһова аддымларымызы елә јөнәлдә биләр ки, биз Онун әмрләринә итаәт едиб онлара ујғун јашајаг. О, пис бир шејин бизә ағалыг етмәсинин гаршысыны ала биләр (Зәб. 119:133).

Ани бир јанлыш истәк үрәјимиздә көк атмаға башлајырса, ону дәрһал көкүндән гопармалыјыг (6-ҹы абзаса бахын)

«СӨЗҮН ИҸРАЧЫСЫ ОЛУН»

7. Аллаһын Кәламы бизи натәмиз фикирләрдән неҹә горујар?

7 Јеһова бизим көмәк үчүн етдијимиз дуалара Өз Кәламы васитәсилә ҹаваб верир. Аллаһын Кәламындакы «һикмәт илк нөвбәдә  сафдыр» (Јаг. 3:17). Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охујуб үзәриндә дүшүнмәк зеһнимизи пис фикирләрдән горујар (Зәб. 19:7, 11; 119:9, 11). Бундан әлавә, Мүгәддәс Китабдакы нүмунәләр вә мәсләһәтләр бизә көмәк едә биләр ки, натәмиз арзуларын гурбаны олмајаг.

8, 9. а) Бир ҹаванын әхлагсыз гадынын торуна дүшмәсинә нә сәбәб олду? б) «Мәсәлләр» китабынын 7-ҹи фәслиндән биз һансы ибрәти ҝөтүрүрүк?

8 Мәсәлләр 5:8 ајәсиндә јазылыб: «Белә [јәни әхлагсыз] гадындан узаг ҝәз, евинин гапысына јахын ҝетмә». «Мәсәлләр» китабынын 7-ҹи фәслиндә исә бу мәсләһәти гулагардына вурмағын нә гәдәр тәһлүкәли олдуғу тәсвир олунуб. Белә ки, бир ҹаван ҝеҹә вахты әхлагсыз гадынын евинин һәндәвәриндә долашыр. Күчәнин тининдә ачыг-сачыг ҝејимли һәмин гадын она јахынлашыр. Гадын ону өзүнә чәкиб өпүр. Ҹаван онун ишвәли сөзләри гаршысында «әријир», еһтирас она ҝүҹ ҝәлир. О, әхлагсызлыг едир. Чох јәгин ки, бу ҹаван белә иш тутмаг нијјәтиндә дејилди. О, нашылыг, ағылсызлыг етди. Бунунла белә, о, әмәлинин алтыны чәкәҹәк. Каш о, бу гадындан узаг ҝәзәрди! (Мәс. 7:6—27).

9 Ола билсин, биз дә һәрдән бу ҝәнҹ кими дүшүнҹәсиз давранырыг, өзүмүзү јанлыш арзулар ојадан вәзијјәтләрә салырыг. Мәсәлән, адәтән, ҝеҹә вахты бәзи  телевизија каналларында ачыг-сачыг верилишләр, филмләр ҝедир. Буна ҝөрә дә уҹдантутма бүтүн каналлара чевирмәк тәһлүкәли ола биләр. Интернетдә бүтүн линкләри ачмаг вә ја порнографија, интим хидмәт рекламлары олан сөһбәт отагларына вә сајтлара ҝирмәк дә тәһлүкәлидир. Белә етсәк, биздә јерсиз һиссләр ојадан шејләрлә гаршылаша биләрик. Бу исә бизим тәмиз галмаг үчүн апардығымыз мүбаризәни зәифләдә биләр.

10. Нә үчүн флирт тәһлүкәлидир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

10 Мүгәддәс Китаб һәмчинин әкс ҹинслә мүнасибәтдә өзүмүзү неҹә апармалы олдуғумуза даир бизә мәсләһәт верир. (1 Тимутијә 5:2 ајәсини охујун). Бу мәсләһәтдән бирмәналы шәкилдә ајдын олур ки, флирт етмәк олмаз. Бәзиләри фикирләшир ки, әҝәр әкс ҹинсә тохунмурсанса, онда романтик чалар дашыјан ҝөз-гаш һәрәкәтләриндә, ишвәли давранышда пис бир шеј јохдур. Анҹаг флирт етмәк вә ја флиртә ҹаваб вермәк инсанда натәмиз фикирләр јарада, бу исә, өз нөвбәсиндә, әхлагсызлыға ҝәтириб чыхара биләр. Белә һаллар баш вериб, инди дә баш верә биләр.

11. Һәзрәти Јусиф бизә нәдә өрнәкдир?

11 Һәзрәти Јусиф белә вәзијјәтдә ағылла давранмышды. Ағасы Фитфирин арвады ону һеј јолдан чыхармаға чалышыр, Јусиф исә онун бүтүн тәклифләрини рәдд едирди. Гадын ондан әл чәкмирди. Ҝедиб-ҝәлиб ону өзү илә «тәкликдә галмаға» разы салмаг истәјирди (Јар. 39:7, 8, 10). Мүгәддәс Китаб үзрә бир алимин шәрһинә әсасән, Фитфирин арвады Јусифә бу тәклифи етмәклә үмид едирди ки, тәкликдә галсалар, Јусиф биринҹи аддымы атаҹаг. Лакин Јусиф гадына нә үз верирди, нә дә онун јолданчыхаран тәклифләринә ујурду. Бәли, о, гәтијјән бу гадынла ешгбазлыг етмәк истәмирди. Тутдуғу гәти мөвге сајәсиндә онун үрәјиндә јанлыш арзулар көк атмады. Гадын Јусифи онунла јахынлыг етмәјә мәҹбур етмәк истәјәндә Јусиф гәтијјәтлә һәрәкәт етди, «онун әлиндән чыхыб бајыра гачды» (Јар. 39:12).

12. Ҝөзләрин үрәјә тәсир етдијини һарадан билирик?

12 Мүгәддәс Китаб һәмчинин хәбәрдарлыг едир ки, ҝөзләр үрәји аздыра биләр. Инсанын ҝөзү гајнајанда онда еһтирас ојана, јахуд ҹоша биләр. Иса Мәсиһ хәбәрдарлыг етмишди ки, «гадына бахыб она гаршы шәһвәтлә аловланан һәр бир адам артыг үрәјиндә онунла зина етмиш олур» (Мәт. 5:28). Давуд падшаһла нә баш вердијини јадымыза салаг. О, «дамдан баханда бир чимән гадын» ҝөрдү (2 Ишм. 11:2). Белә вәзијјәтдә о нә ҝөзүнү чәкди, нә дә фикрини башга јерә јөнәлтди. Нәтиҹәдә исә өзҝәсинин арвадына тамаһ салды вә онунла јахынлыг етди.

13. Нәјә ҝөрә ҝөзләримизлә әһд бағламалыјыг вә буна нә дахилдир?

13 Әхлагсыз фантазијалары дәф етмәк үчүн биз, Әјјуб пејғәмбәр кими, ҝөзләримизлә әһд бағламалыјыг (Әјј. 31:1, 7, 9). Гәти шәкилдә гәрара алмалыјыг ки, ҝөзләримизи идарә едәҹәк вә башгасына шәһвәтлә бахмајаҹағыг. Бу, һәм дә о демәкдир ки, истәр компүтердә, истәр реклам лөвһәләриндә, истәр журналларын үз габығында, истәрсә дә башга јердә олан еротик шәкилләрдән ҝөзүмүзү чәкәҹәјик.

14. Тәмиз галмаг мәсләһәти бизә неҹә фајда ҝәтирә биләр?

14 Беләликлә, јанлыш арзуларла мүбаризә апармагла бағлы бәзи мәгамлары нәзәрдән кечирдик. Бу мүбаризәдә һансыса зәифлијинизин олдуғуну ҝөрүрсүнүзсә,  дәрһал һәрәкәтә кечин. Аллаһын Кәламындакы мәсләһәтә үрәкдән табе олун. Бу, сизә ҝүнаһдан гачмаға вә тәмиз галмаға көмәк едәҹәк. (Јагуб 1:21—25 ајәләрини охујун.)

«ГОЈ ЈЫҒЫНҸАҒЫН АҒСАГГАЛЛАРЫНЫ ЧАҒЫРСЫН»

15. Натәмиз арзуларла мүбаризә апарырыгса, нә үчүн диндашларымыздан көмәк истәмәлијик?

15 Әҝәр биз натәмиз истәкләрлә мүбаризә апарырыгса, көмәк үчүн иман баҹы-гардашларымыза да мүраҹиәт едә биләрик. Әлбәттә, бу ҹүр мәһрәм мөвзуну башгасы илә мүзакирә етмәк асан дејил. Лакин ҹәсарәт тапыб јеткин мәсиһини вәзијјәтимиздән һалы етсәк, онун меһрибанлыгла вердији мәсләһәт бизә һәгигәтин ҝөзүнә дик бахмаға көмәк едәр (Мәс. 18:1; Ибр. 3:12, 13). Јеткин мәсиһинин көмәјилә биз өз зәиф ҹәһәтләримизи мүәјјән едә биләрик. Бу исә бизә Јеһованын мәһәббәтини итирмәмәк үчүн лазыми дәјишикликләр етмәјә көмәк едәҹәк.

16, 17. а) Ағсаггаллар натәмиз арзуларла мүбаризә апаранлара неҹә көмәк едә биләрләр? Нүмунә чәкин. б) Нәјә ҝөрә порнографијаја баханлар дәрһал көмәк истәмәлидирләр?

16 Хүсусилә дә мәсиһи ағсаггаллар бизә көмәк едә биләрләр. (Јагуб 5:13—15 ајәләрини охујун.) Бразилијадан олан бир ҹаван гардаш узун илләр натәмиз арзуларла мүбаризә апармышды. О дејир: «Мән билирдим ки, фикирләрим Јеһованын хошуна ҝәлмир, амма бу барәдә башгаларына данышмаға утанырдым». Хошбәхтликдән, јығынҹагда бир диггәтҹил ағсаггал ону көмәк истәмәјә тәшвиг етмишди. Гардаш дејир: «Ағсаггалларын меһрибан, мүлајим рәфтары мәни һејран етди. Мән өзүмү буна лајиг һесаб етмирдим. Онлар диггәтлә мәнә гулаг асдылар. Мүгәддәс Китабдан Јеһованын мәни севдијини ҝөстәрдиләр вә мәнимлә бирҝә дуа етдиләр. Бунун сајәсиндә онларын Мүгәддәс Китабдан вердији мәсләһәти гәбул етмәк мәнә асан олду». Инди бунун үстүндән илләр кечиб вә гардаш руһани ҹәһәтдән инкишаф едиб. О дејир: «Инди мән баша дүшүрәм ки, өз јүкүмүзү тәкбашына дашымагданса, көмәк истәмәлијик. Бу, чох ваҹибдир».

17 Натәмиз истәкләрин мәнбәји порнографија олдугда, көмәк истәмәк хүсусилә ваҹибдир. Көмәк истәмәји нә гәдәр јубатсаг, натәмиз истәкләрин бојлу галыб ҝүнаһ доғмаг риски бир о гәдәр артыр. Бу исә башгаларына јара вураҹаг вә Јеһованын адына ләкә ҝәтирәҹәк. Бир чох мәсиһиләр Јеһованы разы салмаг вә мәсиһи јығынҹағында галмаг истәдикләри үчүн ағсаггалларын көмәјини гәбул етмишләр (Јаг. 1:15; Зәб. 141:5; Ибр. 12:5, 6).

ТӘМИЗЛИЈИ ГОРУМАҒА ГӘТИ ГӘРАРЛЫ ОЛУН!

18. Сиз нәјә гәти гәрарлысыныз?

18 Шејтан дүнјасы әхлагсызлыг ҝирдабында батдыгҹа батыр. Амма Јеһова Аллаһын садиг бәндәләри вар ҝүҹләрилә чалышырлар ки, белә бир дүнјада фикирләрини тәмиз сахласынлар вә Онун јүксәк әхлаг гајдаларына әмәл етсинләр. Бу, Јеһованы неҹә дә фәрәһләндирир! Буна ҝөрә дә ҝәлин һәр биримиз Јеһова илә достлуғумузу горумаға, Онун Өз Кәламы вә мәсиһи јығынҹағы васитәсилә вердији мәсләһәтләри гәбул етмәјә гәти гәрарлы олаг. Тәмизлији горумаг бу ҝүн бизә мәмнунлуг вә гәлб раһатлығы ҝәтирир (Зәб. 119:5, 6). Һәм дә ҝөзәл ҝәләҹәјә, Шејтансыз, тәмиз дүнјада әбәди јашамаға гапы ачыр.