Вәһј 21:1—27

  • Јени ҝөј вә јени јер (1—8)

    • Артыг өлүм олмајаҹаг (4)

    • Һәр шеји тәзә едирәм (5)

  • Јени Јерусәлимин тәсвири (9—27)

21  Сонра мән јени ҝөј вә јени јер ҝөрдүм.+ Чүнки көһнә ҝөјлә көһнә јер јох олмушду,+ дәниз+ дә артыг јох иди.  Мән һәмчинин мүгәддәс шәһәри, Јени Јерусәлими ҝөрдүм. О, ҝөјдән, Аллаһын јанындан+ енирди вә санки, нишанлысы үчүн бәзәниб-дүзәнмишди.+  Бу вахт тахтдан ҝәлән ҝур сәс ешитдим: «Будур, Аллаһын чадыры инсанларладыр. О, онларла мәскән салаҹаг, онлар да Онун халгы олаҹаглар. Аллаһ Өзү онларла олаҹаг.+  О, онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк.+ Артыг өлүм олмајаҹаг.+ Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг,+ чүнки әввәлки шејләр кечиб ҝетди».  Тахтда+ отуран деди: «Будур, Мән һәр шеји тәзә едирәм».+ Сонра әлавә етди: «Јаз, чүнки бу сөзләр доғру вә етибарлыдыр».  Сонра О, мәнә деди: «Онлар јеринә јетди! Мән Алфа вә Омегајам*, әввәл вә ахырам.+ Сусајана һәјат чешмәсиндән сују һавајы верәҹәјәм.+  Галиб ҝәлән бунлары мирас алаҹаг. Мән онун Аллаһы олаҹағам, о да Мәним оғлум олаҹаг.  Анҹаг горхагларын, имансызларын+, ијрәнҹ әмәл саһибләринин,+ гатилләрин, әхлагсызларын*,+ ҹиндарлыгла мәшғул оланларын, бүтпәрәстләрин вә бүтүн јаланчыларын+ агибәти од вә күкүрдлә јанан ҝөл олаҹаг.+ Бу, икинҹи өлүмү билдирир».+  Ахырынҹы једди бәла+ илә долу једди ҹамы олан једди мәләкдән бири мәнә јахынлашыб деди: «Ҝедәк сәнә ҝәлини, Гузунун арвадыны+ ҝөстәрим». 10  О, руһун гүввәси илә мәни бөјүк вә уҹа бир дағын башына апарды вә мәнә ҝөјдән, Аллаһын јанындан енән мүгәддәс Јерусәлим шәһәрини ҝөстәрди.+ 11  Шәһәр Аллаһын ҹалалы илә пар-пар парылдајыр,+ чох гијмәтли даш кими, бүллуртәк бәрг вуран јәшәм дашы кими ишылдајырды.+ 12  Шәһәрин бөјүк вә һүндүр дивары вә он ики дарвазасы вар иди. Дарвазаларда он ики мәләк дурмушду вә Исраил оғулларынын он ики гәбиләсинин ады дарвазаларын үстүндә јазылмышды. 13  Шәһәрин үч дарвазасы шәргә, үчү шимала, үчү ҹәнуба, үчү дә гәрбә ачылырды.+ 14  Шәһәр диварынын бүнөврәсиндә он ики даш вар иди. Дашларын үстүндә Гузунун он ики һәварисинин+ ады јазылмышды. 15  Мәнимлә данышанын әлиндә шәһәри, дарвазалары вә диварлары өлчмәк үчүн бир гызыл гамыш чубуг варды.+ 16  Шәһәр дөрдбуҹаг шәклиндә иди, узунлуғу вә ени бир иди. О, шәһәри гамыш чубугла өлчдү, 12 000 стади* чыхды. Шәһәрин узунлуғу, ени вә һүндүрлүјү бирдир. 17  О, шәһәр диварларыны да өлчдү. Һәм бәшәри өлчү, һәм мәләк өлчүсү илә диварларын һүндүрлүјү 144 гулаҹ* иди. 18  Дивар јәшәм дашындан,+ шәһәрин өзү исә халис гызылдан иди, шәффаф шүшәјә бәнзәјирди. 19  Шәһәр диварларынын бүнөврәси мүхтәлиф гијмәтли дашлардан иди: биринҹи бүнөврә дашы јәшәм дашындан, икинҹиси ҝөј јагутдан, үчүнҹүсү халседон дашындан, дөрдүнҹүсү зүмрүддән, 20  бешинҹиси сардониксдән, алтынҹысы сард дашындан, једдинҹиси хризолитдән, сәккизинҹиси берил дашындан, доггузунҹусу топаздан, онунҹусу хризопраздан, он биринҹиси ҝиасинтдән вә он икинҹиси аметистдән иди. 21  Он ики дарваза исә он ики мирвари иди. Һәр дарваза бир мирваридән иди. Шәһәрин баш күчәси халис гызыл иди, шәффаф шүшәјә бәнзәјирди. 22  Мән орада мәбәд ҝөрмәдим, чүнки бу шәһәрин мәбәди Гадир Аллаһ Јеһова+ вә Гузудур. 23  Шәһәрин ҝүнәш вә ај ишығына еһтијаҹы јохдур, чүнки ону Аллаһын ҹалалы ишыгландырыр+ вә Гузу шәһәрин чырағыдыр.+ 24  Халглар онун нурунда јеријәҹәкләр,+ дүнјанын падшаһлары өз ҹалалыны ораја ҝәтирәҹәкләр. 25  Шәһәрин дарвазалары ҝүн әрзиндә бағланмајаҹаг. Орада ҝеҹә дә олмајаҹаг.+ 26  Халгларын ҹалалыны вә шәрәфини ораја ҝәтирәҹәкләр.+ 27  Анҹаг мурдар шејләр, ијрәнҹ әмәл саһибләри вә јаланчылар о шәһәрә әсла ҝирмәјәҹәк.+ Ораја јалныз адлары Гузунун һәјат китабына јазыланлар ҝирәҹәк.+

Һашијәләр

Јунан әлифбасында биринҹи вә ахырынҹы һәрфләрин ады.
Тәх. 2220 км. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 64 м. Б14 әлавәсинә бах.