Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 40:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

 • Халг үчүн тәсәлли (1—11)

  • Чөллүкдә сәс (3—5)

 • Аллаһын әзәмәти (12—31)

  • Халглар бир дамла су кими (15)

  • Аллаһ јерин даирәси үзәриндә (22)

  • Һәр улдуз ады илә чағырылыр (26)

  • Аллаһ јорулмур (28)

  • Јеһоваја ҝүвәнәнләрин ҝүҹү (29—31)

40  Аллаһыныз дејир: «Тәсәлли верин халгыма, тәсәлли верин.+   Јерусәлимин гәлбини овундурун,Она бәјан един ки, иҹбари хидмәти баша чатыб,Тәгсиринин һаггы өдәнилиб.+ Бүтүн ҝүнаһларынын ҹәзасыны Јеһовадан бүтөвлүклә алыб».+   Чөллүкдә кимсә гышгырыр: «Јеһова үчүн јолу тәмизләјин!+ Аллаһымыз үчүн сәһрада һамар јол+ дүзәлдин.+   Гој бүтүн дәрәләр јүксәлсин,Бүтүн дағлар, тәпәләр алчалсын. Әјри-үјрү торпаг һамар олаҹаг,Кәлә-көтүр јерләр дүзәнҝаһа дөнәҹәк.+   Јеһованын ҹалалы ашкар олаҹаг,+Бүтүн бәшәр буну ҝөрәҹәк,+Чүнки буну Јеһова дејиб».   Динләјин! Бири дејир: «Гышгыр!» О бири сорушур: «Нә гышгырым?» «Бүтүн бәшәр јашыл от кимидир. Хејирхаһлығы чөл чичәјинә бәнзәр.+   Јеһованын нәфәси үзәринә әсир,+От гурујур,Чичәкләр солур.+ Инсан да ки јашыл отдан фәргләнмир.   От гурујар,Чичәк солар,Лакин Аллаһымызын сөзү әбәди галар».+   Еј Сиона мүждә ҝәтирән гадын,+Уҹа даға галх. Еј Јерусәлимә мүждә ҝәтирән гадын,Сәсини уҹалт, горхма, сәсини уҹалт! Јәһуда шәһәрләринә елан ет: «Будур Аллаһыныз!»+ 10  Будур, Күлли-Ихтијар Јеһова ҝүҹ-гүдрәтлә ҝәлир,Онун голу һакимијјәт сүрәҹәк.+ Будур, Онун верәҹәји мүкафат јанындадыр,Өдәјәҹәји музд өнүндәдир.+ 11  Чобан кими сүрүсүнә бахаҹаг,+ Әли илә гузуларыны бир јерә топлајаҹаг,Онлары гојнунда апараҹаг, Јаныбалалылары нәвазишлә сүрәҹәк.+ 12  Ким сују овҹу илә өлчүб,+Ким ҝөјләри гарышы илә өлчүб? Ким јерин торпағыны өлчү габына јығыб,+Ким дағлары,Тәпәләри тәрәзидә чәкиб? 13  Ким Јеһованын руһуну өлчүб*?Ким Она мәсләһәт верә биләр?+ 14  О нәји исә анламаг үчүн кимдән көмәк истәјиб?Ким Она әдаләт јолуну өјрәдир,Ким Она елм верир,Ким Она әсил идрак јолуну ҝөстәрир?+ 15  Халглар чәлләкдән даман бир дамла су кимидир,Тәрәзинин ҝөзүндәки тоз сајылыр.+ Будур, О, адалары тоз кими һаваја галдырыр. 16  Һәтта Ливанын бүтүн ағаҹлары оду горумаға чатмаз,Оранын һејванлары јандырма гурбаны үчүн бәс еләмәз. 17  Бүтүн халглар онун өнүндә һечдир,+Онлар Онун үчүн һеч нәдир, бош шејдир.+ 18  Бәс онда сиз Аллаһы кимә охшадардыныз?+ Ону нәјә бәнзәдәрдиниз?+ 19  Уста бүт төкүр,Зәрҝәр ону гызылла өртүр,+Ҝүмүш зәнҹирләр дүзәлдир. 20  Тәгдимә үчүн чүрүмәјән бир ағаҹ сечир,+Јериндә мөһкәм дуран Бүт дүзәлтдирмәк үчүнМаһир уста ахтарыр.+ 21  Мәҝәр хәбәрин јохдур? Мәҝәр ешитмәмисән? Мәҝәр башланғыҹдан сәнә дејилмәјиб? Јерин тәмәли гојуландан бәри дәрк етмәмисән?+ 22  Јерин даирәси үзәриндә Мәскунлашан вар,+Јерин сакинләри исә чәјирткә кимидир. О, ҝөјләри зәриф парча кими сәрир,Онлары јашајыш чадырытәк ачыр.+ 23  О, мәнсәб саһибләрини алчалдыр,Јерин һакимләрини пуч едир. 24  Онлар әкиләр-әкилмәз,Сәпиләр-сәпилмәз,Ҝөвдәләри көк атар-атмаз,Үфүрән кими гурујурлар,Күләк онлары саман кими совурур.+ 25  О мүгәддәс Олан белә дејир: «Мәни кимә бәнзәдәрсиниз ки, Мәни она тај тутасыныз? 26  Башынызы галдырыб ҝөјләрә бахын, Бүтүн бунлары ким јарадыб?+ Ҝөјләрин ордусуну сајы илә Чыхаран!О, онларын һәр бирини ады илә чағырыр.+ Онун һәдсиз гүввәси, мөһтәшәм ҝүҹү сајәсиндә+Бирҹәҹији дә әскилмир. 27  Еј Јагуб, еј Исраил, нә үчүн дејирсән:“Јеһова нәләр чәкдијими ҝөрмүр,Аллаһ мәндән әдаләти әсирҝәјир”?+ 28  Мәҝәр хәбәрин јохдур? Мәҝәр ешитмәмисән? Јерин һүдудларыны јарадан Јеһова әбәдијјән Аллаһдыр.+ О, әсла јорулмур, тагәтдән дүшмүр.+ Онун зәкасы ағласығмаздыр.+ 29  О, јорғунлара ҝүҹ,Тагәтсизләрә гүввәт верир.+ 30  Ҹаванлар јорулар, тагәтдән дүшәр,Ҹаһыллар бүдрәјиб јыхылар, 31  Амма Јеһоваја бел бағлајанларын ҝүҹү тәзәләнәр. Гарталтәк ганад ачыб сүзәр,+ Гачанда тагәтдән дүшмәз,Јеријәндә јорулмазлар».+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: дәрк едиб.