Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2015

Мәсиһ. Аллаһын гүдрәти

Мәсиһ. Аллаһын гүдрәти

«Мәсиһ Аллаһын гүдрәти»дир (1 КОР. 1:24).

1. Нә үчүн һәвари Булус Мәсиһи «Аллаһын гүдрәти» адландырмышды?

ЈЕҺОВА Өз ҝүҹүнү Иса Мәсиһ васитәсилә еҹазкар шәкилдә тәзаһүр етдирмишди. Мәсиһин ҝөстәрдији мөҹүзәләрдән бәзиләри һаггында Мүждәләрдә мүәјјән тәфәррүатлар гејд олунуб. Бу тәфәррүатлары нәзәрдән кечирдикдә иманымыз даһа да мөһкәмләнир. Сөзсүз, Иса Мүждәләрдә јазыланлардан даһа чох мөҹүзә ҝөстәрмишди (Мәт. 9:35; Лука 9:11). Бәли, Аллаһын гүдрәти Иса васитәсилә тәзаһүр олунурду. Елә һәвари Булус да һаглы олараг демишди ки, «Мәсиһ Аллаһын гүдрәти»дир (1 Кор. 1:24). Бәс Мәсиһин ҝөстәрдији мөҹүзәләрдән биз нә өјрәнә биләрик?

2. Исанын мөҹүзәләриндән нә өјрәнә биләрик?

2 Исанын јердә ҝөрдүјү гүдрәтли ишләр онун өз Падшаһлығында јер үзүндә едәҹәји даһа бөјүк ишләрин нүмунәси иди. Иса ҝәләҹәкдә дүнја мигјасында даһа бөјүк мөҹүзәләр ҝөстәрәҹәк. Биз һәмчинин Исанын мөҹүзәләриндән онун вә Атасынын кејфијјәтләри һагда чох шеј өјрәнә биләрик. Ҝәлин Исанын ҝөстәрдији мөҹүзәләрдән бәзиләрини нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк бу мөҹүзәләр бизә инди вә ҝәләҹәкдә неҹә тәсир едә биләр.

 СӘХАВӘТЛИ ОЛМАҒЫ ӨЈРӘДӘН МӨҸҮЗӘ

3. а) Һансы зәрурәтдән ирәли ҝәләрәк Иса илк мөҹүзәсини ҝөстәрди? (б) Ганәдәки мөҹүзә Исанын сәхавәтли олдуғуну неҹә ҝөстәрди?

3 Иса илк мөҹүзәсини Ҹәлиләнин Ганә шәһәриндә кечирилән тојда ҝөстәрмишди. Ҝөрүнүр, һәмин тојда гонагларын сајы ҝөзләниләндән чох иди. Һәр неҹә олса да, шәраб гуртармышды. Тоја тәшриф бујуранларын арасында Исанын анасы Мәрјәм дә вар иди. Сөзсүз, о, өз оғлу һаггында дејилән пејғәмбәрлик сөзләри үзәриндә илләрдир дүшүнүрдү. О билирди ки, онун оғлу «Һагг-Тааланын Оғлу» адланаҹаг (Лука 1:30—32; 2:52). Иса һәлә һеч бир мөҹүзә ҝөстәрмәсә дә, јәгин Мәрјәм инанырды ки, оғлунда гејри-ади гүввә вар. Мәрјәмлә Иса Ганәдәки јени ҹүтлүјүн һалына аҹыјыб онлары хәҹаләтдән гуртармаг истәди. Иса јахшы билирди ки, гонаглары разы салмаг ваҹибдир. Буна ҝөрә дә о, тәхминән 380 литр сују әла шәраба чевирди. (Јәһја 2:3, 6—11 ајәләрини охујун.) Бәс бу мөҹүзәни ҝөстәрмәјә Иса борҹлу иди? Гәтијјән. Садәҹә олараг, онун инсанлара ҹаны јанырды, һәм дә о, бунунла Атасы кими сәхавәт ҝөстәрирди.

4, 5. а) Исанын ҝөстәрдији илк мөҹүзәдән нә өјрәнирик? б) Ганәдәки мөҹүзә ҝәләҹәклә бағлы бизә нәји өјрәдир?

4 Иса сују мөҹүзәви шәкилдә бөјүк күтләјә кифајәт едәҹәк гәдәр әла нөв шәраба чевирди. Бу мөҹүзәдән нә өјрәнирик? Исанын белә бир мөҹүзә ҝөстәрмәси онун вә Атасынын инсанларын һиссләринә өнәм вердијинә дәлаләт едир. Нә Јеһова, нә дә Оғлу Иса хәсис дејил. Бир тәсәввүр един: Јеһова Өз гүдрәтилә јени дүнјада «бүтүн халглар үчүн» бөјүк зијафәт гураҹаг. (Әшија 25:6 ајәсини охујун.)

5 Бир дүшүнүн: елә вахт олаҹаг ки, һәр кәсин сағлам гида, раһат ев кими зәрури тәләбатлары өдәниләҹәк. Ҝәлин Јеһованын ҹәннәтдә сәхавәтлә бәхш едәҹәји ҝөзәл немәтләр һагда дүшүнәрәк севинҹимизи даһа да артыраг.

Биз башгаларына вахт ајыранда Иса кими сәхавәтли олдуғумузу ҝөстәририк (6-ҹы абзаса бахын)

6. Иса гејри-ади ҝүҹүндән кимләр үчүн истифадә едирди вә бу саһәдә биз она неҹә бәнзәјә биләрик?

6 Мараглыдыр ки, Иблис Исаны дашы чөрәјә чевирмәјә тәһрик едәндә о, буну рәдд етди. О истәмирди ки, өзүндә олан гејри-ади ҝүҹдән өз истәкләрини тәмин етмәк үчүн истифадә етсин (Мәт. 4:2—4). Лакин о, башгаларынын дадына чатмаг, онларын еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн өз ҝүҹүндән истифадә едирди. Бәс биз Иса кими, неҹә фәдакарлыг ҝөстәрә биләрик? О, Аллаһын хидмәтчиләрини һәмишә вермәјә, бөлүшмәјә сәсләјирди (Лука 6:38). Бәс биз башгаларыны јемәјә вә руһани сөһбәтә дәвәт етмәклә сәхавәт ҝөстәрә биләрик? Јахуд јығынҹагдан сонра вахт ајырыб кимәсә нәдәсә көмәк едә биләрик, мәсәлән, гардашын чыхышыны мәшг етмәсинә гулаг аса биләрик? Хидмәтдә көмәјә еһтијаҹы оланлара неҹә дәстәк олмаг олар? Беләликлә, имкан дахилиндә  мадди вә руһани ҹәһәтдән башгаларына гаршы сәхавәтли олмагла Иса кими даврандығымызы ҝөстәрә биләрик.

«ҺАМЫ ЈЕЈИБ ДОЈДУ»

7. Бу пис дүнја дурдугҹа нә гачылмаздыр?

7 Касыбчылыг һәмишә олуб. Јеһова гәдим Исраил халгына демишди ки, өлкәдә һәмишә касыблар олаҹаг (Ган. 15:11). Әсрләр сонра Иса да демишди: «Касыблар һәмишә јаныныздадыр» (Мәт. 26:11). Иса касыбларын јер үзүндә һәмишә олаҹағыны нәзәрдә тутурду? Хејр. О демәк истәјирди ки, бу пис дүнја нә гәдәр ки вар, касыбчылыг һәмишә олаҹаг. Амма Исанын ҝөстәрдији мөҹүзәләрин Аллаһын Падшаһлығында һәјатын неҹә олаҹағына ишарә етдијини билмәк неҹә дә хошдур! О вахт боллуг олаҹаг вә бүтүн еһтијаҹлар өдәниләҹәк!

8, 9. а) Һансы зәрурәтдән ирәли ҝәләрәк Иса минләрлә инсана мөҹүзәви шәкилдә јемәк вермишди? б) Исанын минләрлә инсаны једиздирмәсиндә сәни риггәтә ҝәтирән нәдир?

8 Мәзмурчу дуасында Јеһоваја демишди: «Әлини ачырсан, һәр бир мәхлугу истәјинә чатдырырсан» (Зәб. 145:16). «Аллаһын гүдрәти» олан Мәсиһ Атасы кими, тез-тез әлини ачыб давамчыларынын еһтијаҹларыны өдәјирди. Онун бу ҹүр һәрәкәти садәҹә онда олан гүдрәтин тәзаһүрү дејилди. О, инсанларын һалына јанырды. Ҝәлин Мәтта 14:14—21 ајәләринә нәзәр салаг. (Охујун.) Шаҝирдләри јемәклә бағлы мәсләһәтләшмәк үчүн Исанын јанына ҝәлдиләр. Онлар јәгин һәм өзләри аҹ идиләр, һәм дә әтраф шәһәрләрдән пијада ҝәлән ҹамаатын аҹ вә јорғун олмасына ҝөрә нараһат олурдулар (Мәт. 14:13). Бәс Иса нә етди?

9 О, беш чөрәк вә ики балыгла 5000 кишини, һәмчинин чохлу сајда гадынлары вә ушаглары једиздирди. Исанын өз гејри-ади ҝүҹүндән истифадә едәрәк һәм бөјүкләрин, һәм дә кичикләрин шәфгәтлә гајғысына галмасы бәјәм сизи валеһ етмир? Ҹамаат јејиб дојмушду. Белә чыхыр ки, јемәк бол иди. Иса ҹамаата садәҹә олараг јаван чөрәк јох, тутумлу јемәк верди ки, онлар узун јолу гәт едиб евләринә чата билсинләр (Лука 9:10—17). Һәлә үстәлик, он ики сәбәт ағзына гәдәр долу галмышды.

10. Тезликлә неҹә бир дүнја олаҹаг?

10 Бу ҝүн инсанларын әдаләтсиз рәһбәрлији уҹбатындан минләрлә инсанын зәрури еһтијаҹлары өдәнилмәмиш галыр. Һәтта һәмиманлыларымыздан бәзиләри ҝүҹ-бәла илә доланыр, гарын долусу јемәк јејә билмир. Лакин тезликлә елә бир ҝүн ҝәләҹәк ки, салеһ инсанлар әдаләтсизлијин вә јохсуллуғун олмадығы бир дүнјада јашајаҹаг. Мәҝәр сизин ҝүҹүнүз чатсајды, инсанларын тәләбатларыны өдәмәздиниз? Гадир Аллаһын буну етмәјә һәм ҝүҹү, һәм дә истәји вар вә О, тезликлә буну едәҹәк. Бәли, хошбәхт һәјат чох јахындыр! (Зәбур 72:16 ајәсини охујун.)

11. Нәјә ҝөрә әминсиниз ки, Мәсиһ өз ҝүҹүндән бүтүн дүнјада истифадә едәҹәк вә бу, сизи нәјә тәшвиг едир?

11 Иса јер үзүндә оларкән мөҹүзәви ишләрини үч ил јарым әрзиндә кичик бир әразидә ҝөрмүшдү (Мәт. 15:24). О, Падшаһ кими јер үзүнү идарә едән заман онун фәалијјәт даирәси дүнјанын һүдудларынадәк узанаҹаг (Зәб. 72:8). Исанын мөҹүзәләри бизи әмин едир ки, о, чох тезликлә өз сәлаһијјәтиндән бизим рифаһымыз наминә истифадә етмәк истәјир. Биз мөҹүзә ҝөстәрә билмәсәк дә, инсанларын диггәтини шөвглә Аллаһын Кәламына јөнәлдә биләрик. Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләри хошбәхт ҝәләҹәјә зәманәт  верир. Јеһованын Шаһидләри олан бизләр ҝәләҹәклә бағлы малик олдуғумуз бу дәјәрли биликләри башгаларына чатдырмағы өзүмүзә борҹ билирик (Ром. 1:14, 15). Бу, бизи Аллаһын Падшаһлығы һагда мүждәни башгаларына чатдырмаға тәшвиг едир (Зәб. 45:1; 49:3).

ТӘБИӘТ ГҮВВӘЛӘРИНИ ИДАРӘ ЕДИР

12. Исанын јерин екосистеминә јахшы бәләд олдуғуну нәдән билирик?

12 Аллаһ јер күрәсини вә онда олан һәр шеји јанында уста кими чалышан јеҝанә Оғлу илә бирликдә јаратмышды (Мәс. 8:22, 30, 31; Кол. 1:15—17). Буна ҝөрә дә Иса јерин екосистеминә јахшы бәләддир. О, јерин ресусларындан дүзҝүн шәкилдә неҹә истифадә етмәји вә онлары әдаләтлә неҹә бөлүшдүрмәји јахшы билир.

Исанын өз гејри-ади гүввәсиндән неҹә истифадә етмәсиндә сизи риггәтә ҝәтирән нәдир? (13, 14-ҹы абзаса бахын)

13, 14. Мәсиһин тәбиәт гүввәләрини идарә едә билдијини ҝөстәрән нүмунә чәкин.

13 Иса јер үзүндә оланда тәбиәт гүввәләрини идарә етмәклә ҝөстәрмишди ки, о, «Аллаһын гүдрәти»дир. Ҝәлин шаҝирдләрин һәјатына тәһлүкә јарадан фыртына заманы Исанын нә етдијинә бахаг. (Марк 4:37—39 ајәләрини охујун.) Мүгәддәс Китаб үзрә бир алим гејд етмишди: «[Марк 4:37 ајәсиндә “фыртына” кими тәрҹүмә олунан] Јунан сөзү шиддәтли гасырға, туфан мәнасында ишләнир. Бу сөз һеч вахт ани әсән шиддәтли күләји билдирмәк үчүн ишләнмир. . . Бу сөз әсил туфаны билдирир. Белә ки, бу заман ҝөјүн үзүнү гара булудлар алыр, илдырым чахыр, шиддәтли күләк әсир, лејсан јағыр, һәр шеј алт-үст олур».

14 Белә бир мәнзәрәни тәсәввүр един: Мәсиһ хидмәтдән јорғун гајыдыб јатыр. Далғалар зәрбә илә гајыға чырпылыр, көпүклү су гајыға долур. Туфанын сәсинә, далғаларын гајығы атыб-тутмасына бахмајараг, Иса ојанмыр. О, чох јорулуб. Тәшвишә дүшән шаҝирдләр Исаны ојадыб дејирләр: «Батырыг» (Мәт. 8:25). Иса галхыб күләјә вә дәнизә әмр едир: «Дајан! Сакит ол!» Шиддәтли күләк дајаныр. Әтрафа дәрин сүкут чөкүр (Марк 4:39). Иса неҹә дә мөһтәшәм ҝүҹ нүмајиш етдирир!

15. Јеһова Аллаһ тәбиәт гүввәләрини идарә етмәјә гадир олдуғуну неҹә ҝөстәриб?

15 Мәсиһин гүдрәтинин мәнбәји Јеһова Аллаһдыр. Буна ҝөрә дә там әсасла инана биләрик ки, Јеһова тәбиәт гүввәләрини идарә етмәјә там гадирдир. Бир нечә нүмунәјә бахаг. Дашгындан габаг Јеһова демишди: «Дүз једди ҝүндән сонра елә едәҹәјәм ки, јер үзүнә гырх ҝүн-гырх ҝеҹә јағыш јағаҹаг» (Јар. 7:4). Ејнилә, Чыхыш 14:21 ајәсиндә охујуруг ки, Јеһова бүтүн ҝеҹә гүввәтли шәрг күләји илә дәнизин сујуну говду. Јунус 1:4 ајәсиндә јазылыб: «Јеһова дәнизин үзәринә ҝүҹлү күләк ҝөндәрди вә дәниздә фыртына гопду. Ҝәми аз гала батаҹагды». Јеһованын тәбиәт үнсүрләрини идарә етмәјә гадир олдуғуну билмәк неҹә дә хошдур. Бәли, планетимизин ҝәләҹәји етибарлы әлләрдәдир.

16. Јараданын вә Онун илкин Оғлунун тәбиәт гүввәләрини идарә етмәјә гадир олдуғуну билмәк нәјә ҝөрә севиндириҹидир?

16 Јараданымызын вә Онун јанында уста кими чалышмыш Мәсиһин гүдрәти барәдә дүшүнмәк инсана гәлб раһатлығы верир. Онларын бүтүн диггәти 1000 ил әрзиндә јерә ҹәмләнәндә бәшәријјәт тәһлүкәсизликдә јашајаҹаг. Дәһшәтли тәбии фәлакәтләр кечмишдә галаҹаг. Јени дүнјада тајфундан, сунамидән, вулкандан, зәлзәләдән горхмаға һеч бир сәбәб олмајаҹаг. Тәбиәт гүввәләри һеч кәси тәләф етмәјәҹәк, һеч кәсә хәтәр јетирмәјәҹәк, чүнки Аллаһын чадыры инсанларла олаҹаг. Белә һәјат неҹә дә ҝөзәл  олаҹаг! (Вәһј 21:3, 4). Әмин ола биләрик ки, Мәсиһ Миниллик һөкмранлығы заманы Аллаһдан алдығы гүдрәтлә тәбиәт гүввәләрини идарә едәҹәк.

АЛЛАҺДАН ВӘ МӘСИҺДӘН ӨРНӘК АЛЫН

17. Јеһова Аллаһла Иса Мәсиһдән неҹә өрнәк ала биләрик?

17 Јеһова Аллаһдан вә Иса Мәсиһдән фәргли олараг, биз тәбии фәлакәтләрин гаршысыны ала билмирик. Анҹаг бизим бәзи шејләрә ҝүҹүмүз чатыр. Мисал үчүн, биз Мәсәлләр 3:27 ајәсиндә јазыланы тәтбиг едә биләрик. (Охујун.) Баҹы-гардашларымыз чәтинликлә үзләшәндә биз онлара тәсәлли верә вә әмәли, емосионал, руһани ҹәһәтдән көмәк едә биләрик (Мәс. 17:17). Мәсәлән, тәбии фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә јардым әлимизи узада биләрик. Гасырғадан еви ҹидди хәсарәт алан бир дул баҹы дејир: «Мән Јеһованын тәшкилатында олдуғум үчүн, тәкҹә әмәли көмәк јох, һәм дә руһани көмәк алдығым үчүн чох хошбәхтәм». Гасырға заманы еви учан башга бир баҹынын үмиди һәр јандан үзүлмүшдү. Көмәк аландан сонра о демишди: «Ҝөзләримә инанмырам. Һиссләрими ифадә етмәјә сөз тапмырам... Шүкүр сәнә, Јеһова!» Биз чох хошбәхтик ки, бизим һәр заман бир-биринә әл тутан баҹы-гардашларымыз вар. Севинҹимизин ән бөјүк сәбәби исә одур ки, Јеһова Аллаһла Иса Мәсиһ бизим гајғымыза галыр.

18. Исаны мөҹүзәләр ҝөстәрмәјә нә сөвг едирди?

18 Бәли, хидмәти заманы Иса сүбут етди ки, о, «Аллаһын гүдрәти»дир. Бәс Исаны мөҹүзәләр ҝөстәрмәјә нә сөвг едирди? О, һеч вахт өз гүдрәтиндән башгаларында тәәссүрат ојатмаг үчүн, јахуд өз хејри үчүн истифадә етмирди. Әксинә, Исанын мөҹүзәләриндән онун бәшәријјәтә олан севҝиси ҝөрүнүрдү. Нөвбәти мәгаләдә бу һагда данышаҹағыг.