Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ибраниләрә 4:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын истираһәтинә говушмамағын тәһлүкәси (1—10)

  • Аллаһын истираһәтинә говушмагла бағлы нәсиһәтләр (11—13)

    • Аллаһын сөзү ҹанлыдыр (12)

  • Али баш каһин олан Иса (14—16)

4  Беләликлә, Аллаһын истираһәтинә говушмаг вәди һәлә гүввәдә икән диггәтли олаг ки, ондан мәһрум олмајаг.+  Мүждә онлара тәблиғ олундуғу кими, бизә дә тәблиғ олунуб.+ Лакин ешитдикләри сөзүн онлара хејри олмады, чүнки онларын иманы итаәт едәнләрин иманы кими дејилди.  Иман едән бизләр истираһәтә говушуруг. Онлар һагда исә О, белә дејиб: «Буна ҝөрә гәзәбләниб анд ичдим: “Онлар истираһәтимә говушмајаҹаглар”»,+ һәрчәнд О, ишләрини бәшәрин тәмәли гојулан вахтдан битириб.+  Бир јердә једдинҹи ҝүн һаггында белә дејир: «Аллаһ једдинҹи ҝүн иш ҝөрмәјиб истираһәт етмәјә башлады»+  вә јенә тәкрар едир: «Онлар истираһәтимә говушмајаҹаглар».+  Беләликлә, мүждәни илк ешидәнләр итаәтсизлик уҹбатындан истираһәтә говушмадылар. Анҹаг бәзиләри һәлә истираһәтә говушмалыдырлар дејә,+  О, хејли вахтдан сонра Давудун мәзмурунда «бу ҝүн» дејәрәк јенидән бир ҝүн тәјин едир. Неҹә ки јухарыда дејилиб: «Бу ҝүн Мәнә гулаг асын: үрәјинизи инадкар етмәјин».+  Јушә+ онлары истираһәт јеринә ҝәтирсәјди, Аллаһ артыг башга бир ҝүн һаггында данышмазды.  Демәли, Аллаһын халгыны һәлә шәнбә истираһәти ҝөзләјир.+ 10  Аллаһ иш ҝөрмәјиб истираһәт етдији кими, Аллаһын истираһәтинә говушмуш адам да иш ҝөрмәјиб истираһәт едир.+ 11  Буна ҝөрә дә ҝәлин вар ҝүҹүмүзлә чалышыб бу истираһәтә говушаг ки, һеч кәс онлар кими итаәтсизлик јолуна дүшмәсин.+ 12  Чүнки Аллаһын сөзү ҹанлы вә гүдрәтлидир;+ о, һәр ҹүр икиағызлы гылынҹдан+ итидир вә о гәдәр дәринә ишләјир ки, бәдәнлә руһу, ојнагларла илији бир-бириндән ајырыр, үрәјин дүшүнҹә вә нијјәтләрини үзә чыхарыр. 13  Һеч кәс вә һеч нә Онун ҝөзүндән ҝизли гала билмәз,+ һәр шеј апачыг Онун ҝөзү өнүндәдир. Биз Она ҹаваб верәҹәјик.+ 14  Беләликлә, ҝөјләрә дахил олмуш Аллаһын Оғлу Исанын+ шәхсиндә али баш каһинимиз вар дејә, ҝәлин јорулмадан онун һагда шәһадәт верәк.+ 15  Чүнки о, елә баш каһин дејил ки, зәифликләримизи анлаја билмәсин,+ һалымыза аҹымасын, ахы о да бизим кими, һәр ҹәһәтдән сынаныб, лакин ҝүнаһ етмәјиб.+ 16  Буна ҝөрә дә ҝәлин Аллаһын лүтф тахтына јахынлашыб Она ҹәсарәтлә дуа едәк+ ки, дара дүшәндә Аллаһдан мәрһәмәт вә лүтф ҝөрәк.

Һашијәләр