Levitico 5:1-19

  • Espesipikong mga kasalanan at kaukulang mga handog (1-6)

    • Pagtatapat sa kasalanan ng iba (1)

  • Mga puwedeng ihandog ng mahihirap (7-13)

  • Handog para sa pagkakasala dahil sa di-sinasadyang kasalanan (14-19)

5  “‘Kung ang isang tao* ay magkasala dahil narinig niyang may panawagan sa publiko na tumestigo*+ pero hindi niya ipinaalám ang pagkakasala kahit na isa siyang saksi o nakita niya iyon o nalaman niya ang tungkol dito, mananagot siya sa kasalanan niya.  “‘O kapag ang isang tao* ay nakahipo ng anumang marumi, bangkay man ito ng maruming mailap na hayop, maruming maamong hayop, o maruming hayop na nagkukulumpon,*+ siya ay marumi at nagkasala kahit hindi niya iyon alam.  O kung mahipo ng sinuman ang karumihan ng isang tao+—anumang karumihan na puwedeng magparumi sa kaniya—kahit hindi niya iyon alam noong una pero nalaman din niya nang maglaon, siya ay nagkasala.  “‘O kung ang sinuman ay nagpadalos-dalos sa panunumpa na gawin ang isang bagay—mabuti man iyon o masama, anuman iyon—pero naisip niya nang maglaon na naging padalos-dalos siya sa panunumpa, siya ay nagkasala.*+  “‘Kung magawa niya ang isa sa mga kasalanang iyon, dapat niyang ipagtapat+ kung ano ang naging kasalanan niya.  Dadalhin din niya kay Jehova ang kaniyang handog para sa pagkakasala dahil sa nagawa niyang kasalanan,+ isang babaeng kordero* o isang batang babaeng kambing mula sa kawan, bilang handog para sa kasalanan. Pagkatapos, ang saserdote ay magbabayad-sala para sa kaniya dahil sa kasalanan niya.  “‘Pero kung hindi niya kayang maghandog ng isang tupa, dapat siyang magdala kay Jehova ng dalawang batubato o dalawang inakáy ng kalapati+ bilang handog para sa pagkakasala, isa bilang handog para sa kasalanan at isa bilang handog na sinusunog.+  Dadalhin niya ang mga iyon sa saserdote; unang ihahandog ng saserdote ang handog para sa kasalanan at gigilitan ang leeg nito nang hindi pinuputol ang ulo nito.  Tutuluan niya ng dugo ng handog para sa kasalanan ang gilid ng altar, pero ang matitirang dugo ay patutuluin niyang mabuti sa paanan ng altar.+ Iyon ay handog para sa kasalanan. 10  Ihahandog niya ang isa pa bilang handog na sinusunog ayon sa itinakdang paraan;+ at ang saserdote ay magbabayad-sala para sa kaniya dahil sa kasalanan niya, at mapatatawad siya.+ 11  “‘Kung hindi niya kayang magbigay ng dalawang batubato o dalawang inakáy ng kalapati, dapat siyang maghandog para sa kasalanan niya ng ikasampu ng isang epa*+ ng magandang klase ng harina bilang handog para sa kasalanan. Hindi niya ito dapat lagyan ng langis o olibano, dahil iyon ay handog para sa kasalanan. 12  Dadalhin niya iyon sa saserdote, at ang saserdote ay kukuha ng sandakot bilang alaalang handog* at pauusukin iyon sa altar, sa ibabaw ng mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy. Iyon ay handog para sa kasalanan. 13  Ang saserdote ay magbabayad-sala para sa kaniya dahil sa kasalanan niya, alinman sa mga kasalanang ito, at mapatatawad siya.+ Ang matitira sa handog ay mapupunta sa saserdote,+ gaya ng handog na mga butil.’”+ 14  Sinabi pa ni Jehova kay Moises: 15  “Kung ang sinuman ay gumawi nang di-tapat dahil sa di-sinasadyang pagkakasala laban sa mga banal na bagay ni Jehova,+ dapat siyang magdala kay Jehova ng isang malusog na lalaking tupa mula sa kawan bilang handog para sa pagkakasala;+ ang halaga nito sa siklong* pilak ay ayon sa siklo ng banal na lugar.*+ 16  At dahil sa kasalanang nagawa niya laban sa banal na lugar, babayaran din niya ang halagang iyon at magdaragdag pa siya ng sangkalima* ng halaga nito.+ Ibibigay niya iyon sa saserdote, para ang saserdote ay makapagbayad-sala+ para sa kaniya sa pamamagitan ng lalaking tupa na handog para sa pagkakasala, at mapatatawad siya.+ 17  “Kung ang sinuman ay magkasala dahil sa paggawa ng alinman sa mga ipinagbabawal ni Jehova, kahit hindi niya ito alam, nagkasala pa rin siya at mananagot sa kasalanan niya.+ 18  Dapat siyang magdala sa saserdote ng isang malusog na lalaking tupa mula sa kawan ayon sa tinatayang halaga, bilang handog para sa pagkakasala.+ At ang saserdote ay magbabayad-sala para sa kaniya dahil sa pagkakamali na nagawa niya nang hindi niya nalalaman, at mapatatawad siya. 19  Iyon ay handog para sa pagkakasala. Siya ay talagang nagkasala kay Jehova.”

Talababa

Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Lit., “ang isang tinig ng pagsumpa (panunumpa).” Malamang na isang panawagan may kinalaman sa isang kasalanan at may kasamang pagsumpa laban sa may-sala o laban sa saksi na ayaw tumestigo.
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Maliliit na hayop na nagsasama-sama.
Lumilitaw na hindi niya tinupad ang panata niya.
O “batang tupa.”
Ang ikasampu ng isang epa ay 2.2 L. Tingnan ang Ap. B14.
Tingnan sa Glosari.
Ang isang siklo ay 11.4 g. Tingnan ang Ap. B14.
O “ayon sa banal na siklo.”
20 porsiyento.