Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Aklat ng Levitico

Kabanata

Nilalaman

  • 1

    • Handog na sinusunog (1-17)

  • 2

    • Handog na mga butil (1-16)

  • 3

    • Handog na pansalo-salo (1-17)

      • Huwag kumain ng taba o dugo (17)

  • 4

    • Handog para sa kasalanan (1-35)

  • 5

    • Espesipikong mga kasalanan at kaukulang mga handog (1-6)

      • Pagtatapat sa kasalanan ng iba (1)

    • Mga puwedeng ihandog ng mahihirap (7-13)

    • Handog para sa pagkakasala dahil sa di-sinasadyang kasalanan (14-19)

  • 6

    • Karagdagang detalye sa handog para sa pagkakasala (1-7)

    • Mga tagubilin sa paghahandog (8-30)

      • Handog na sinusunog (8-13)

      • Handog na mga butil (14-23)

      • Handog para sa kasalanan (24-30)

  • 7

    • Mga tagubilin sa paghahandog (1-21)

      • Handog para sa pagkakasala (1-10)

      • Handog na pansalo-salo (11-21)

    • Ipinagbawal ang pagkain ng dugo at taba (22-27)

    • Bahagi ng saserdote (28-36)

    • Katapusan ng mga tagubilin sa paghahandog (37, 38)

  •   8

    • Pag-aatas ng mga saserdote mula sa pamilya ni Aaron (1-36)

  • 9

    • Inialay ni Aaron ang mga handog para sa pag-aatas (1-24)

  • 10

    • Pinatay ni Jehova sina Nadab at Abihu sa pamamagitan ng apoy (1-7)

    • Mga tuntunin sa pag-inom at pagkain para sa mga saserdote (8-20)

  • 11

    • Malilinis at maruruming hayop (1-47)

  • 12

    • Paglilinis matapos manganak (1-8)

  • 13

    • Mga tagubilin tungkol sa ketong (1-46)

    • Ketong sa damit (47-59)

  • 14

    • Paglilinis mula sa ketong (1-32)

    • Paglilinis ng bahay na may ketong (33-57)

  • 15

    • Maruruming likido na lumalabas sa ari (1-33)

  • 16

    • Araw ng Pagbabayad-Sala (1-34)

  • 17

    • Tabernakulo, ang lugar para sa paghahandog (1-9)

    • Ipinagbawal ang pagkain ng dugo (10-14)

    • Mga tuntunin tungkol sa mga hayop na natagpuang patay (15, 16)

  • 18

    • Mga pakikipagtalik na labag sa kautusan (1-30)

      • Huwag gayahin ang mga Canaanita (3)

      • Insesto (6-18)

      • Sa panahon ng pagreregla (19)

      • Homoseksuwal na gawain (22)

      • Pakikipagtalik sa hayop (23)

      • ‘Maging malinis, o isusuka kayo ng lupain’ (24-30)

  • 19

    • Mga batas sa pagiging banal (1-37)

      • Tamang pag-aani (9, 10)

      • Malasakit sa bingi at bulag (14)

      • Paninirang-puri (16)

      • Huwag magkimkim ng sama ng loob (18)

      • Ipinagbawal ang mahika at espiritismo (26, 31)

      • Ipinagbawal ang tato (28)

      • Paggalang sa matatanda (32)

      • Pakikitungo sa mga dayuhan (33, 34)

  • 20

    • Pagsamba kay Molec; espiritismo (1-6)

    • Maging banal at igalang ang mga magulang (7-9)

    • Kamatayan para sa imoral na pagtatalik (10-21)

    • Maging banal para manatili sa lupain (22-26)

    • Dapat patayin ang mga espiritista (27)

  • 21

    • Mga saserdote, dapat na banal at walang dungis (1-9)

    • Hindi dapat dungisan ng mataas na saserdote ang sarili niya (10-15)

    • Dapat na walang pisikal na kapintasan ang mga saserdote (16-24)

  • 22

    • Kalinisan ng saserdote at pagkain ng mga banal na bagay (1-16)

    • Malulusog na handog lang ang katanggap-tanggap (17-33)

  • 23

    • Mga banal na araw at kapistahan (1-44)

      • Sabbath (3)

      • Paskuwa (4, 5)

      • Kapistahan ng Tinapay na Walang Pampaalsa (6-8)

      • Paghahandog ng mga unang bunga (9-14)

      • Kapistahan ng mga Sanlinggo (15-21)

      • Tamang pag-aani (22)

      • Kapistahan ng Pagpapatunog ng Trumpeta (23-25)

      • Araw ng Pagbabayad-Sala (26-32)

      • Kapistahan ng mga Kubol (33-43)

  • 24

    • Langis para sa mga ilawan sa tabernakulo (1-4)

    • Mga tinapay na pantanghal (5-9)

    • Binato ang lumapastangan sa pangalan ng Diyos (10-23)

  • 25

    • Taon ng Sabbath (1-7)

    • Taon ng Jubileo (8-22)

    • Pagsasauli ng mga pag-aari (23-34)

    • Pakikitungo sa mahihirap (35-38)

    • Batas tungkol sa mga alipin (39-55)

  • 26

    • Umiwas sa idolatriya (1, 2)

    • Pagpapala dahil sa pagsunod (3-13)

    • Parusa dahil sa pagsuway (14-46)

  • 27

    • Pagtubos sa mga ipinanata (1-27)

    • Mga bagay na inialay kay Jehova magpakailanman (28, 29)

    • Pagtubos sa ikasampung bahagi (30-34)