Apocalipsis 21:1-27

21  At nakita ko ang isang bagong langit+ at isang bagong lupa;+ sapagkat ang dating langit+ at ang dating lupa+ ay lumipas na, at ang dagat+ ay wala na.  Nakita ko rin ang banal na lunsod,+ ang Bagong Jerusalem, na bumababang galing sa langit+ mula sa Diyos at nahahandang gaya ng isang kasintahang babae+ na nagagayakan para sa kaniyang asawang lalaki.+  Nang magkagayon ay narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi: “Narito! Ang tolda+ ng Diyos ay nasa sangkatauhan, at tatahan+ siyang kasama nila, at sila ay magiging kaniyang mga bayan.+ At ang Diyos mismo ay sasakanila.+  At papahirin niya ang bawat luha+ sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan,+ ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa man.+ Ang mga dating bagay ay lumipas na.”+  At ang Isa na nakaupo sa trono+ ay nagsabi: “Narito! Ginagawa kong bago ang lahat ng bagay.”+ Gayundin, sinabi niya: “Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo.”  At sinabi niya sa akin: “Naganap na ang mga iyon! Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas.+ Sa sinumang nauuhaw ay magbibigay ako mula sa bukal ng tubig ng buhay nang walang bayad.+  Mamanahin ng sinumang nananaig ang mga bagay na ito, at ako ay magiging kaniyang Diyos+ at siya ay magiging aking anak.+  Ngunit kung tungkol sa mga duwag at sa mga walang pananampalataya+ at sa mga kasuklam-suklam sa kanilang karumihan+ at sa mga mamamaslang+ at sa mga mapakiapid+ at sa mga nagsasagawa ng espiritismo at sa mga mananamba sa idolo+ at sa lahat ng sinungaling,+ ang kanilang magiging bahagi ay sa lawa na nagniningas sa apoy+ at asupre.+ Ito ay nangangahulugan ng ikalawang kamatayan.”+  At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na punô ng pitong huling salot,+ at nakipag-usap siya sa akin at nagsabi: “Halika rito, ipakikita ko sa iyo ang kasintahang babae, ang asawa ng Kordero.”+ 10  Kaya dinala niya ako sa kapangyarihan ng espiritu sa isang malaki at napakataas na bundok,+ at ipinakita niya sa akin ang banal na lunsod+ na Jerusalem na bumababang galing sa langit mula sa Diyos+ 11  at taglay ang kaluwalhatian ng Diyos.+ Ang kaningningan nito ay tulad ng isang napakahalagang bato, gaya ng batong jaspe na kumikinang na sinlinaw ng kristal.+ 12  Ito ay may malaki at napakataas na pader+ at may labindalawang pintuang-daan, at sa mga pintuang-daan ay may labindalawang anghel, at may nakasulat na mga pangalan niyaong labindalawang tribo ng mga anak ni Israel.+ 13  Sa silangan ay may tatlong pintuang-daan, at sa hilaga ay tatlong pintuang-daan, at sa timog ay tatlong pintuang-daan, at sa kanluran ay tatlong pintuang-daan.+ 14  Ang pader ng lunsod ay mayroon ding labindalawang batong pundasyon,+ at sa mga iyon ay naroon ang labindalawang pangalan ng labindalawang apostol+ ng Kordero. 15  At ang isa na nakikipag-usap sa akin ay may hawak na panukat na isang ginintuang tambo,+ upang masukat niya ang lunsod at ang mga pintuang-daan nito at ang pader nito.+ 16  At ang lunsod ay nakatayong parisukat, at ang haba nito ay kasinlaki ng lapad nito. At sinukat niya ng tambo ang lunsod,+ labindalawang libong estadyo; ang haba at ang lapad at ang taas nito ay magkakasukat. 17  Gayundin, sinukat niya ang pader nito, isang daan at apatnapu’t apat na siko, ayon sa panukat ng tao, na siya ring sa anghel. 18  At ang kayarian ng pader nito ay jaspe,+ at ang lunsod ay dalisay na ginto na tulad ng malinaw na salamin. 19  Ang mga pundasyon+ ng pader ng lunsod ay nagagayakan ng bawat uri ng mahalagang bato:+ ang unang pundasyon ay jaspe,+ ang ikalawa ay safiro,+ ang ikatlo ay calcedonia, ang ikaapat ay esmeralda,+ 20  ang ikalima ay sardonica, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay crisolito,+ ang ikawalo ay berilo, ang ikasiyam ay topacio,+ ang ikasampu ay crisopasio, ang ikalabing-isa ay jacinto, ang ikalabindalawa ay amatista.+ 21  Gayundin, ang labindalawang pintuang-daan ay labindalawang perlas; ang bawat isa sa mga pintuang-daan ay gawa sa isang perlas.+ At ang malapad na daan ng lunsod ay dalisay na ginto, gaya ng malinaw na salamin. 22  At wala akong nakitang templo roon,+ sapagkat ang Diyos na Jehova+ na Makapangyarihan-sa-lahat+ ang templo nito,+ gayundin ang Kordero.+ 23  At ang lunsod ay hindi nangangailangan ng araw ni ng buwan man upang sumikat dito, sapagkat nililiwanagan ito ng kaluwalhatian ng Diyos,+ at ang lampara nito ay ang Kordero.+ 24  At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito,+ at dadalhin ng mga hari sa lupa ang kanilang kaluwalhatian sa loob nito.+ 25  At ang mga pintuang-daan nito ay hindi na isasara pa sa araw,+ sapagkat ang gabi ay hindi iiral doon.+ 26  At dadalhin nila ang kaluwalhatian at ang karangalan ng mga bansa sa loob nito.+ 27  Ngunit anumang bagay na hindi sagrado at sinumang gumagawa ng kasuklam-suklam+ na bagay at ng kasinungalingan+ ay hindi sa anumang paraan papasok sa loob nito;+ tangi lamang yaong mga nakasulat sa balumbon ng buhay ng Kordero.+

Talababa