Apocalipsis 4:1-11

4  Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko, at, narito! isang bukás na pinto sa langit, at ang unang tinig na aking narinig ay gaya ng sa trumpeta,+ na nagsasalita sa akin, na nagsasabi: “Umakyat ka rito,+ at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat maganap.”+  Pagkatapos ng mga bagay na ito ay kaagad akong napasakapangyarihan ng espiritu: at, narito! isang trono+ ang nasa kinalalagyan nito sa langit,+ at may isang nakaupo sa trono.+  At ang nakaupo, sa kaanyuan,+ ay tulad ng batong jaspe+ at ng mahalagang kulay-pulang bato, at sa palibot ng trono ay may isang bahagharing+ tulad ng esmeralda+ ang kaanyuan.  At sa palibot ng trono ay may dalawampu’t apat na trono, at sa mga tronong ito+ ay nakita kong nakaupo ang dalawampu’t apat+ na matatanda+ na nadaramtan ng mapuputing panlabas na kasuutan,+ at sa kanilang mga ulo ay may mga ginintuang korona.+  At mula sa trono ay may lumalabas na mga kidlat+ at mga tinig at mga kulog;+ at may pitong lampara+ ng apoy na nagniningas sa harap ng trono, at ang mga ito ay nangangahulugang pitong espiritu+ ng Diyos.  At sa harap ng trono ay may gaya ng isang malasalaming dagat+ na tulad ng kristal. At sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may apat na nilalang na buháy+ na punô ng mga mata sa harap at sa likuran.  At ang unang nilalang na buháy ay tulad ng leon,+ at ang ikalawang nilalang na buháy ay tulad ng guyang toro,+ at ang ikatlong nilalang na buháy+ ay may mukhang tulad ng sa tao, at ang ikaapat na nilalang na buháy+ ay tulad ng lumilipad na agila.+  At kung tungkol sa apat na nilalang na buháy,+ ang bawat isa sa kanila ay may tig-aanim na pakpak;+ sa palibot at sa ilalim ay punô sila ng mga mata.+ At wala silang pahinga araw at gabi habang kanilang sinasabi: “Banal, banal, banal ang Diyos na Jehova,+ ang Makapangyarihan-sa-lahat,+ ang nakaraan at ang ngayon+ at ang darating.”  At kailanma’t ang mga nilalang na buháy ay naghahandog ng kaluwalhatian at karangalan at pasasalamat+ sa Isa na nakaupo sa trono,+ ang Isa na nabubuhay magpakailan-kailanman,+ 10  ang dalawampu’t apat na matatanda+ ay sumusubsob sa harap ng Isa na nakaupo sa trono at sumasamba+ sa Isa na nabubuhay magpakailan-kailanman, at inihahagis nila ang kanilang mga korona sa harap ng trono, na sinasabi: 11  “Ikaw ang karapat-dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian+ at ng karangalan+ at ng kapangyarihan,+ sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay,+ at dahil sa iyong kalooban+ ay umiral sila at nalalang.”+

Talababa