Apocalipsis 14:1-20

14  At nakita ko, at, narito! ang Kordero+ na nakatayo sa Bundok Sion,+ at ang kasama niya ay isang daan at apatnapu’t apat na libo+ na may pangalan niya at pangalan ng kaniyang Ama+ na nakasulat sa kanilang mga noo.  At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig+ at gaya ng dagundong ng malakas na kulog; at ang tinig na narinig ko ay gaya ng mga mang-aawit na sinasaliwan ang kanilang sarili ng alpa+ na tumutugtog sa kanilang mga alpa.  At umaawit sila+ ng wari’y isang bagong awit+ sa harap ng trono at sa harap ng apat na nilalang na buháy+ at ng matatanda;+ at walang sinuman ang maaaring lubos na matuto ng awit na iyon kundi ang isang daan at apatnapu’t apat na libo,+ na binili+ mula sa lupa.  Ito ang mga hindi nagparungis ng kanilang sarili sa mga babae;+ sa katunayan, sila ay mga birhen.+ Ito ang mga patuloy na sumusunod sa Kordero saanman siya pumaroon.+ Ang mga ito ay binili+ mula sa sangkatauhan bilang mga unang bunga+ sa Diyos at sa Kordero,  at walang nasumpungang kabulaanan sa kanilang mga bibig;+ sila ay walang dungis.+  At nakakita ako ng isa pang anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit,+ at mayroon siyang walang-hanggang mabuting balita+ na ipahahayag bilang masayang pabalita doon sa mga tumatahan sa lupa, at sa bawat bansa at tribo at wika at bayan,+  na nagsasabi sa malakas na tinig: “Matakot kayo sa Diyos+ at magbigay sa kaniya ng kaluwalhatian,+ sapagkat dumating na ang oras ng paghatol niya,+ kaya sambahin ninyo ang Isa na gumawa+ ng langit at ng lupa at dagat at mga bukal ng mga tubig.”+  At isa pa, ang ikalawang anghel, ang sumunod, na nagsasabi: “Siya ay bumagsak na! Ang Babilonyang+ Dakila ay bumagsak na,+ siya na nagpainom sa lahat ng bansa ng alak+ ng galit ng kaniyang pakikiapid!”+  At isa pang anghel, ang ikatlo, ang sumunod sa kanila, na nagsasabi sa malakas na tinig: “Kung ang sinuman ay sasamba sa mabangis na hayop+ at sa larawan nito,+ at tatanggap ng marka sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay,+ 10  iinom din siya ng alak ng galit ng Diyos na ibinubuhos nang walang halo sa kopa ng kaniyang poot,+ at pahihirapan+ siya sa apoy at asupre+ sa paningin ng mga banal na anghel at sa paningin ng Kordero. 11  At ang usok ng kanilang pahirap ay pumapailanlang magpakailan-kailanman,+ at wala silang pahinga araw at gabi, yaong mga sumasamba sa mabangis na hayop at sa larawan nito, at sinumang tumatanggap ng marka+ ng pangalan nito. 12  Dito nangangahulugan ng pagbabata para sa mga banal,+ yaong mga tumutupad ng mga utos ng Diyos+ at ng pananampalataya+ kay Jesus.” 13  At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi: “Isulat mo: Maligaya ang mga patay+ na mamamatay na kaisa ng Panginoon+ mula sa panahong ito.+ Oo, ang sabi ng espiritu, pagpahingahin sila mula sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat ang mga bagay na ginawa nila ay yayaong kasama nila.” 14  At nakita ko, at, narito! isang puting ulap, at sa ulap ay may nakaupong tulad ng isang anak ng tao,+ na may ginintuang korona+ sa kaniyang ulo at isang matalas na karit sa kaniyang kamay. 15  At isa pang anghel ang lumabas mula sa santuwaryo ng templo, na sumisigaw sa malakas na tinig sa isa na nakaupo sa ulap: “Gamitin mo ang iyong karit at gumapas ka,+ sapagkat dumating na ang oras upang gumapas, sapagkat ang aanihin+ sa lupa ay lubusang hinog na.”+ 16  At isinulong ng isa na nakaupo sa ulap ang kaniyang karit sa lupa, at ang lupa ay nagapasan. 17  At isa pa uling anghel ang lumabas mula sa santuwaryo ng templo na nasa langit,+ na siya rin ay may matalas na karit. 18  At isa pa uling anghel ang lumabas mula sa altar at siya ay may awtoridad sa apoy.+ At sumigaw siya sa malakas na tinig sa isa na may matalas na karit, na sinasabi: “Gamitin mo ang iyong matalas na karit at tipunin mo ang mga kumpol ng punong ubas ng lupa,+ sapagkat nahinog na ang mga ubas nito.” 19  At isinulong ng anghel+ ang kaniyang karit sa lupa at tinipon ang punong ubas+ ng lupa, at inihagis niya iyon sa malaking pisaan ng ubas ng galit ng Diyos.+ 20  At ang pisaan ng ubas ay niyurakan sa labas ng lunsod,+ at lumabas ang dugo mula sa pisaan ng ubas at umabot hanggang sa mga renda ng mga kabayo,+ sa layo na isang libo anim na raang estadyo.+

Talababa