Apocalipsis 9:1-21

9  At hinipan ng ikalimang anghel ang kaniyang trumpeta.+ At nakita ko ang isang bituin+ na nahulog sa lupa mula sa langit, at ang susi+ ng hukay ng kalaliman+ ay ibinigay sa kaniya.  At binuksan niya ang hukay ng kalaliman, at mula sa hukay ay pumailanlang ang usok+ na gaya ng usok ng isang malaking hurno,+ at ang araw ay nagdilim,+ gayundin ang hangin, dahil sa usok ng hukay.  At mula sa usok ay lumabas ang mga balang+ sa ibabaw ng lupa; at binigyan sila ng awtoridad, na gaya ng awtoridad na taglay ng mga alakdan+ sa lupa.  At sinabihan sila na huwag pinsalain ang pananim sa lupa ni ang anumang luntiang bagay ni ang anumang punungkahoy, kundi yaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo.+  At pinagkalooban ang mga balang, hindi upang patayin sila, kundi upang pahirapan+ sila nang limang buwan, at ang pahirap sa kanila ay gaya ng pahirap ng alakdan+ kapag nananakit ito ng tao.  At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan+ ngunit sa anumang paraan ay hindi ito masusumpungan, at nanaisin nilang mamatay ngunit ang kamatayan ay patuloy na tumatakas mula sa kanila.  At ang mga wangis ng mga balang ay kahalintulad ng mga kabayong+ nakahanda sa pakikipagbaka; at nasa kanilang mga ulo ang tila mga koronang tulad ng ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao,+  ngunit sila ay may buhok na gaya ng buhok ng mga babae.+ At ang kanilang mga ngipin ay gaya niyaong sa mga leon;+  at sila ay may mga baluti+ na tulad ng mga baluting bakal. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo+ ng maraming kabayo na tumatakbo patungo sa pakikipagbaka.+ 10  Gayundin, sila ay may mga buntot at mga tibo na tulad ng mga alakdan;+ at nasa mga buntot nila ang kanilang awtoridad na saktan ang mga tao nang limang buwan. 11  Mayroon silang hari, ang anghel ng kalaliman.+ Sa Hebreo ang kaniyang pangalan ay Abadon, ngunit sa Griego ay may pangalan siyang Apolyon.+ 12  Ang isang kaabahan ay natapos na. Narito! Dalawa pang kaabahan+ ang darating pagkatapos ng mga bagay na ito. 13  At hinipan ng ikaanim na anghel+ ang kaniyang trumpeta.+ At narinig ko ang isang tinig+ mula sa mga sungay ng ginintuang altar+ na nasa harap ng Diyos 14  na nagsabi sa ikaanim na anghel, na may trumpeta: “Kalagan mo ang apat na anghel+ na nakagapos+ sa malaking ilog ng Eufrates.”+ 15  At kinalagan ang apat na anghel, na nakahanda na para sa oras at araw at buwan at taon, upang patayin ang isang katlo ng mga tao. 16  At ang bilang ng mga hukbong mangangabayo ay dalawang laksa ng mga laksa: narinig ko ang kanilang bilang. 17  At ganito ko nakita ang mga kabayo sa pangitain, at yaong mga nakaupo sa kanila: sila ay may mga baluting pula na gaya ng apoy at asul na gaya ng jacinto at dilaw na gaya ng asupre; at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon,+ at mula sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre.+ 18  Sa pamamagitan ng tatlong salot na ito ay napatay ang isang katlo ng mga tao, dahil sa apoy at sa usok at sa asupre na lumalabas mula sa kanilang mga bibig. 19  Sapagkat ang awtoridad ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig at nasa kanilang mga buntot; sapagkat ang kanilang mga buntot ay tulad ng mga serpiyente+ at may mga ulo, at sa pamamagitan ng mga ito ay namiminsala sila. 20  Ngunit ang mga nalabi sa mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay,+ upang hindi nila sambahin ang mga demonyo+ at ang mga idolo na ginto at pilak+ at tanso at bato at kahoy, na hindi nakakakita ni nakaririnig ni nakalalakad;+ 21  at hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpaslang+ at ang kanilang mga espiritistikong gawain+ at ang kanilang pakikiapid at ang kanilang mga pagnanakaw.

Talababa