Apocalipsis 6:1-17

6  At nakita ko nang buksan ng Kordero+ ang isa sa pitong tatak,+ at narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buháy+ na nagsabi na may tinig na gaya ng kulog: “Halika!”+  At nakita ko, at, narito! isang kabayong puti;+ at ang isa na nakaupo+ sa ibabaw nito ay may isang busog;+ at isang korona ang ibinigay sa kaniya,+ at humayo siyang nananaig+ at upang lubusin ang kaniyang pananaig.+  At nang buksan niya ang ikalawang tatak, narinig ko ang ikalawang nilalang na buháy+ na nagsabi: “Halika!”  At may isa pang lumabas, isang kabayong kulay-apoy; at ang isa na nakaupo sa ibabaw nito ay pinagkaloobang mag-alis ng kapayapaan mula sa lupa upang magpatayan sila sa isa’t isa; at isang malaking tabak ang ibinigay sa kaniya.+  At nang buksan niya+ ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buháy+ na nagsabi: “Halika!” At nakita ko, at, narito! isang kabayong itim; at ang isa na nakaupo sa ibabaw nito ay may isang pares ng timbangan+ sa kaniyang kamay.  At narinig ko ang isang tinig na para bang nasa gitna+ ng apat na nilalang na buháy+ na nagsabi: “Isang quarto ng trigo para sa isang denario,+ at tatlong quarto ng sebada para sa isang denario; at huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak.”+  At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buháy+ na nagsabi: “Halika!”  At nakita ko, at, narito! isang kabayong maputla; at ang isa na nakaupo sa ibabaw nito ay may pangalang Kamatayan. At ang Hades+ ay sumusunod kaagad sa kaniya. At binigyan sila ng awtoridad sa ikaapat na bahagi ng lupa, upang pumatay sa pamamagitan ng mahabang tabak+ at ng kakapusan sa pagkain+ at ng nakamamatay na salot at ng mababangis na hayop+ sa lupa.  At nang buksan niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng altar+ ang mga kaluluwa+ niyaong mga pinatay+ dahil sa salita ng Diyos at dahil sa gawaing pagpapatotoo+ na taglay nila noon. 10  At sumigaw sila sa malakas na tinig, na sinasabi: “Hanggang kailan, Soberanong+ Panginoon na banal at totoo,+ na magpipigil ka sa paghatol+ at sa paghihiganti para sa aming dugo+ sa mga tumatahan sa ibabaw ng lupa?” 11  At isang mahabang damit na puti+ ang ibinigay sa bawat isa sa kanila; at sinabihan silang magpahinga nang kaunting panahon pa, hanggang sa mapuno ang bilang ng kanila ring mga kapuwa alipin at ng kanilang mga kapatid na malapit nang patayin+ na gaya rin nila. 12  At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak, at isang malakas na lindol ang naganap; at ang araw ay naging itim na gaya ng telang-sako+ na balahibo, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo,+ 13  at ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na naglalaglag ng mga hilaw na igos nito kapag inuuga ng malakas na hangin. 14  At ang langit ay nahawi gaya ng isang balumbon na inilululon,+ at ang bawat bundok at ang bawat pulo ay naalis mula sa kanilang mga dako.+ 15  At ang mga hari sa lupa at ang matataas ang katungkulan at ang mga kumandante ng militar at ang mayayaman at ang malalakas at ang bawat alipin at ang bawat malayang tao ay nagtago sa mga yungib at sa mga batong-limpak+ ng mga bundok. 16  At patuloy nilang sinasabi sa mga bundok at sa mga batong-limpak: “Mahulog kayo sa amin+ at itago ninyo kami mula sa mukha ng Isa na nakaupo sa trono+ at mula sa poot ng Kordero,+ 17  sapagkat dumating na ang dakilang araw+ ng kanilang poot,+ at sino ang makatatayo?”+

Talababa