Apocalipsis 17:1-18

17  At isa sa pitong anghel na may pitong mangkok+ ang lumapit at nakipag-usap sa akin, na sinasabi: “Halika, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa dakilang patutot+ na nakaupo sa maraming tubig,+  na pinakiapiran ng mga hari sa lupa,+ samantalang yaong mga nananahan sa lupa ay nilasing sa alak ng kaniyang pakikiapid.”+  At dinala niya ako sa isang ilang sa kapangyarihan ng espiritu.+ At nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang kulay-iskarlatang mabangis na hayop+ na punô ng mapamusong na mga pangalan+ at may pitong ulo+ at sampung sungay.  At ang babae ay nagagayakan ng purpura+ at iskarlata,+ at napapalamutian ng ginto at mahalagang bato at mga perlas+ at may ginintuang kopa+ sa kaniyang kamay na punô ng mga kasuklam-suklam na bagay+ at ng maruruming bagay ng kaniyang pakikiapid.+  At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, isang hiwaga:+ “Babilonyang Dakila, ang ina ng mga patutot+ at ng mga kasuklam-suklam na bagay sa lupa.”+  At nakita ko na ang babae ay lasing sa dugo+ ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus.+ Buweno, sa pagkakita sa kaniya ay namangha ako nang may malaking pagkamangha.+  Kung kaya sinabi sa akin ng anghel: “Bakit ka namangha? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae+ at ng mabangis na hayop na sinasakyan niya na may pitong ulo at sampung sungay:+  Ang mabangis na hayop na iyong nakita ay naging siya,+ ngunit wala na, at gayunma’y malapit nang umahon mula sa kalaliman,+ at ito ay patungo na sa pagkapuksa. At kapag nakita nila kung paanong ang mabangis na hayop ay naging siya, ngunit wala na, at gayunma’y darating, yaong mga tumatahan sa lupa ay mamamangha nang may paghanga, ngunit ang kanilang mga pangalan ay hindi napasulat sa balumbon ng buhay+ mula pa nang pagkakatatag ng sanlibutan.+  “Dito pumapasok ang katalinuhan na may karunungan:+ Ang pitong ulo+ ay nangangahulugang pitong bundok,+ na sa ibabaw nito ay nakaupo ang babae. 10  At may pitong hari: lima ang bumagsak na,+ isa ang narito,+ ang isa ay hindi pa dumarating,+ ngunit pagdating niya ay mananatili siya nang maikling panahon.+ 11  At ang mabangis na hayop na naging siya ngunit wala na,+ ito rin mismo ay ikawalong hari, ngunit nagmula sa pito, at ito ay patungo sa pagkapuksa. 12  “At ang sampung sungay na iyong nakita ay nangangahulugang sampung hari,+ na hindi pa tumatanggap ng kaharian, ngunit tumatanggap sila ng awtoridad bilang mga hari nang isang oras na kasama ng mabangis na hayop. 13  Ang mga ito ay may iisang kaisipan, kung kaya ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at awtoridad sa mabangis na hayop.+ 14  Ang mga ito ay makikipagbaka sa Kordero,+ ngunit, dahil sa siya ay Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari,+ dadaigin sila ng Kordero.+ Gayundin, yaong mga tinawag at pinili at tapat na kasama niya ay mananaig din.”+ 15  At sinasabi niya sa akin: “Ang mga tubig na iyong nakita, na kinauupuan ng patutot, ay nangangahulugan ng mga bayan at mga pulutong at mga bansa at mga wika.+ 16  At ang sampung sungay+ na iyong nakita, at ang mabangis na hayop,+ ang mga ito ay mapopoot sa patutot+ at gagawin siyang wasak at hubad, at uubusin ang kaniyang mga kalamnan at lubusan siyang susunugin sa apoy.+ 17  Sapagkat inilagay iyon ng Diyos sa kanilang mga puso upang isakatuparan ang kaniyang kaisipan,+ ang pagsasakatuparan nga ng kanilang iisang kaisipan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang kaharian sa mabangis na hayop,+ hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos.+ 18  At ang babae+ na iyong nakita ay nangangahulugang ang dakilang lunsod na may kaharian sa mga hari sa lupa.”+

Talababa