Apocalipsis 1:1-20

1  Isang pagsisiwalat+ ni Jesu-Kristo, na ibinigay ng Diyos sa kaniya,+ upang ipakita sa kaniyang mga alipin+ ang mga bagay na kailangang maganap sa di-kalaunan.+ At isinugo niya ang kaniyang anghel+ at iniharap ito sa mga tanda+ sa pamamagitan niya sa kaniyang aliping si Juan,+  na nagpatotoo sa salita na ibinigay ng Diyos+ at sa patotoo na ibinigay ni Jesu-Kristo,+ maging sa lahat ng bagay na kaniyang nakita.  Maligaya+ siya na bumabasa nang malakas+ at yaong mga nakikinig sa mga salita ng hulang ito,+ at tumutupad sa mga bagay na nakasulat dito;+ sapagkat ang takdang panahon ay malapit na.+  Si Juan sa pitong kongregasyon+ na nasa distrito ng Asia: Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa “Isa na ngayon at ang nakaraan at ang darating,”+ at mula sa pitong espiritu+ na nasa harap ng kaniyang trono,  at mula kay Jesu-Kristo, “ang Tapat na Saksi,”+ “Ang panganay mula sa mga patay,”+ at “Ang Tagapamahala ng mga hari sa lupa.”+ Sa kaniya na umiibig sa atin+ at nagkalag sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo+  at ginawa niya tayong isang kaharian,+ mga saserdote+ sa kaniyang Diyos at Ama—oo, sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang kalakasan magpakailanman.+ Amen.  Narito! Dumarating siya na nasa mga ulap,+ at makikita siya ng bawat mata,+ at niyaong mga umulos sa kaniya;+ at dadagukan ng lahat ng mga tribo sa lupa ang kanilang sarili sa pamimighati dahil sa kaniya.+ Oo, Amen.  “Ako ang Alpha at ang Omega,”+ sabi ng Diyos na Jehova, “ang Isa na ngayon at ang nakaraan at ang darating,+ ang Makapangyarihan-sa-lahat.”+  Akong si Juan, ang inyong kapatid at kabahagi ninyo sa kapighatian+ at sa kaharian+ at sa pagbabata+ na kasama ni Jesus,+ ay nasa isla na tinatawag na Patmos dahil sa pagsasalita tungkol sa Diyos at sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus.+ 10  Sa pamamagitan ng pagkasi+ ay dumating ako+ sa araw ng Panginoon,+ at narinig ko sa aking likuran ang isang malakas na tinig+ na tulad ng sa trumpeta, 11  na nagsasabi: “Ang iyong nakikita ay isulat+ mo sa isang balumbon at ipadala mo iyon sa pitong kongregasyon,+ sa Efeso+ at sa Smirna+ at sa Pergamo+ at sa Tiatira+ at sa Sardis+ at sa Filadelfia+ at sa Laodicea.”+ 12  At bumaling ako upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin, at, pagbaling ko, nakakita ako ng pitong ginintuang kandelero,+ 13  at sa gitna ng mga kandelero ay may isang tulad ng anak ng tao,+ nadaramtan ng kasuutan na abot hanggang sa paa, at may bigkis na isang ginintuang pamigkis sa dibdib. 14  Bukod diyan, ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay maputi+ na gaya ng puting balahibo ng tupa, gaya ng niyebe, at ang kaniyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na apoy;+ 15  at ang kaniyang mga paa ay tulad ng mainam na tanso+ kapag nagbabaga sa hurno; at ang kaniyang tinig+ ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. 16  At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin,+ at mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas at mahabang tabak na may dalawang talim,+ at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw kapag sumisikat ito sa kaniyang kalakasan.+ 17  At nang makita ko siya, bumagsak akong parang patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay at sinabi: “Huwag kang matakot.+ Ako ang Una+ at ang Huli,+ 18  at ang isa na nabubuhay;+ at namatay ako,+ ngunit, narito! ako ay nabubuhay magpakailan-kailanman,+ at nasa akin ang mga susi ng kamatayan+ at ng Hades.+ 19  Kaya nga isulat mo ang mga bagay na iyong nakita, at ang mga bagay na ngayon at ang mga bagay na magaganap pagkatapos ng mga ito.+ 20  Kung tungkol sa sagradong lihim ng pitong bituin+ na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong ginintuang kandelero:+ Ang pitong bituin ay nangangahulugang mga anghel ng pitong kongregasyon, at ang pitong kandelero ay nangangahulugang pitong kongregasyon.+

Talababa