Apocalipsis 22:1-21

22  At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay,+ malinaw na gaya ng kristal, na umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero+  sa gitna ng malapad na daan nito. At sa panig na ito ng ilog at sa panig na iyon ay may mga punungkahoy+ ng buhay na nagluluwal ng labindalawang ani ng bunga, na nagbibigay ng kanilang mga bunga sa bawat buwan.+ At ang mga dahon ng mga punungkahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa.+  At hindi na magkakaroon pa ng anumang sumpa.+ Kundi ang trono ng Diyos+ at ng Kordero+ ay doroon sa lunsod, at ang kaniyang mga alipin ay mag-uukol sa kaniya ng sagradong paglilingkod;+  at makikita nila ang kaniyang mukha,+ at ang kaniyang pangalan ay sasakanilang mga noo.+  Gayundin, ang gabi ay mawawala na,+ at hindi sila mangangailangan ng liwanag ng lampara ni mayroon man silang liwanag ng araw, sapagkat ang Diyos na Jehova ang magpapasikat ng liwanag+ sa kanila, at mamamahala sila bilang mga hari magpakailan-kailanman.+  At sinabi niya sa akin: “Ang mga salitang ito ay tapat at totoo;+ oo, si Jehova na Diyos ng mga kinasihang kapahayagan+ ng mga propeta+ ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kailangang maganap sa di-kalaunan.+  At, narito! ako ay dumarating nang madali.+ Maligaya ang sinumang tumutupad sa mga salita ng hula sa balumbong ito.”+  Buweno, akong si Juan ang nakaririnig at nakakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, sumubsob ako upang sumamba+ sa harap ng mga paa ng anghel na nagpapakita sa akin ng mga bagay na ito.  Ngunit sinabi niya sa akin: “Mag-ingat ka! Huwag mong gawin iyan! Ako ay kapuwa mo alipin lamang at ng iyong mga kapatid na mga propeta+ at niyaong mga tumutupad sa mga salita sa balumbong ito. Sambahin mo ang Diyos.”+ 10  Sinabi rin niya sa akin: “Huwag mong tatakan ang mga salita ng hula sa balumbong ito, sapagkat ang takdang panahon ay malapit na.+ 11  Siya na gumagawa ng kalikuan, hayaan siyang gumawa pa ng kalikuan;+ at hayaang ang marumi ay maparumi pa;+ ngunit hayaang ang matuwid+ ay gumawa pa ng katuwiran, at hayaang ang banal ay mapabanal pa.+ 12  “ ‘Narito! Ako ay dumarating nang madali,+ at ang gantimpala+ na aking ibibigay ay nasa akin, upang iukol sa bawat isa ang ayon sa kaniyang gawa.+ 13  Ako ang Alpha at ang Omega,+ ang una at ang huli,+ ang pasimula at ang wakas. 14  Maligaya yaong mga naglalaba ng kanilang mahabang damit,+ upang ang awtoridad na pumaroon sa mga punungkahoy ng buhay+ ay maging kanila at upang makapasok sila sa loob ng lunsod sa pamamagitan ng mga pintuang-daan nito.+ 15  Sa labas ay naroon ang mga aso+ at ang mga nagsasagawa ng espiritismo+ at ang mga mapakiapid+ at ang mga mamamaslang at ang mga mananamba sa idolo at ang bawat isa na umiibig at gumagawa ng kasinungalingan.’+ 16  “ ‘Ako, si Jesus, ay nagsugo ng aking anghel upang magpatotoo sa inyo tungkol sa mga bagay na ito para sa mga kongregasyon. Ako ang ugat+ at ang supling+ ni David, at ang maningning na bituing pang-umaga.’ ”+ 17  At ang espiritu+ at ang kasintahang babae+ ay patuloy na nagsasabi: “Halika!” At ang sinumang nakikinig ay magsabi: “Halika!”+ At ang sinumang nauuhaw ay pumarito;+ ang sinumang nagnanais ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad.+ 18  “Ako ay nagpapatotoo sa bawat isa na nakikinig sa mga salita ng hula sa balumbong ito: Kung ang sinuman ay magdagdag+ sa mga bagay na ito, idaragdag sa kaniya ng Diyos ang mga salot+ na nakasulat sa balumbong ito; 19  at kung ang sinuman ay mag-alis ng anuman mula sa mga salita ng balumbon ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi mula sa mga punungkahoy ng buhay+ at mula sa banal na lunsod,+ na mga bagay na nakasulat sa balumbong ito. 20  “Siya na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito ay nagsasabi, ‘Oo; ako ay dumarating nang madali.’ ”+ “Amen! Pumarito ka, Panginoong Jesus.” 21  Nawa’y mapasa mga banal ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Panginoong Jesu-Kristo.+

Talababa