Apocalipsis 11:1-19

11  At isang tambo na tulad ng isang tungkod+ ang ibinigay sa akin habang sinasabi niya: “Tumindig ka at sukatin mo ang santuwaryo ng templo+ ng Diyos at ang altar at yaong mga sumasamba roon.  Ngunit kung tungkol naman sa looban na nasa labas+ ng santuwaryo ng templo, lubusan mo itong pabayaan at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay na ito sa mga bansa,+ at yuyurakan nila ng kanilang mga paa ang banal na lunsod+ sa loob ng apatnapu’t dalawang buwan.+  At ang aking dalawang+ saksi ay pangyayarihin kong manghula+ nang isang libo dalawang daan at animnapung araw na nadaramtan ng telang-sako.”+  Ang mga ito ay isinasagisag ng dalawang punong olibo+ at ng dalawang kandelero+ na nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa.+  At kung nais ng sinuman na pinsalain sila, lumalabas ang apoy mula sa kanilang mga bibig at nilalamon ang kanilang mga kaaway;+ at kung nanaisin ng sinuman na pinsalain sila, sa ganitong paraan siya dapat patayin.  Ang mga ito ay may awtoridad na sarhan ang langit+ upang walang bumuhos na ulan+ sa mga araw ng kanilang panghuhula, at may awtoridad sila sa mga tubig upang gawing dugo+ ang mga ito at upang hampasin ang lupa ng bawat uri ng salot sa tuwing kanilang naisin.  At kapag natapos na nila ang kanilang pagpapatotoo, ang mabangis na hayop na umaahon mula sa kalaliman+ ay makikipagdigma sa kanila at dadaigin sila at papatayin sila.+  At ang kanilang mga bangkay ay malalagay sa malapad na daan ng dakilang lunsod na sa espirituwal na diwa ay tinatawag na Sodoma+ at Ehipto, kung saan ang kanilang Panginoon ay ibinayubay rin.+  At yaong mula sa mga bayan at mga tribo at mga wika at mga bansa+ ay titingin sa kanilang mga bangkay nang tatlo at kalahating araw,+ at hindi nila hahayaang mailagay sa libingan ang kanilang mga bangkay. 10  At yaong mga tumatahan sa lupa ay nagsasaya+ dahil sa kanila at nagkakatuwaan, at magpapadala sila ng mga kaloob sa isa’t isa,+ sapagkat pinahirapan ng dalawang propetang ito yaong mga tumatahan sa lupa. 11  At pagkatapos ng tatlo at kalahating araw+ ay pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay mula sa Diyos,+ at tumayo sila sa kanilang mga paa, at dinatnan ng malaking takot yaong mga nagmamasid sa kanila. 12  At narinig nila ang isang malakas na tinig+ mula sa langit na nagsasabi sa kanila: “Umakyat kayo rito.”+ At umakyat sila sa langit na nasa ulap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. 13  At nang oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol, at ang ikasampu+ ng lunsod ay bumagsak; at pitong libong tao ang napatay ng lindol, at ang iba ay natakot at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit.+ 14  Ang ikalawang kaabahan+ ay natapos na. Narito! Ang ikatlong kaabahan ay dumarating nang madali. 15  At hinipan ng ikapitong anghel ang kaniyang trumpeta.+ At nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, na nagsasabi: “Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon+ at ng kaniyang Kristo,+ at mamamahala siya bilang hari magpakailan-kailanman.”+ 16  At ang dalawampu’t apat na matatanda+ na nakaupo sa kanilang mga trono sa harap ng Diyos ay nagsubsob ng kanilang mga mukha+ at sumamba sa Diyos,+ 17  na sinasabi: “Pinasasalamatan ka namin,+ Diyos na Jehova, ang Makapangyarihan-sa-lahat,+ ang Isa na ngayon+ at ang nakaraan, sapagkat kinuha mo na ang iyong dakilang kapangyarihan+ at nagsimulang mamahala bilang hari.+ 18  Ngunit ang mga bansa ay napoot, at ang iyong sariling poot ay dumating, at ang takdang panahon upang hatulan ang mga patay, at upang ibigay ang kanilang gantimpala+ sa iyong mga alipin na mga propeta+ at sa mga banal at doon sa mga natatakot sa iyong pangalan, sa maliliit at sa malalaki,+ at upang ipahamak+ yaong mga nagpapahamak sa lupa.”+ 19  At ang santuwaryo ng templo ng Diyos na nasa langit+ ay nabuksan, at ang kaban+ ng kaniyang tipan ay nakita sa santuwaryo ng kaniyang templo.+ At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at makapal na graniso.

Talababa