Apocalipsis 20:1-15

20  At nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit na taglay ang susi ng kalaliman+ at ang isang malaking tanikala sa kaniyang kamay.  At sinunggaban niya ang dragon,+ ang orihinal na serpiyente,+ na siyang Diyablo+ at Satanas,+ at iginapos siya sa loob ng isang libong taon.  At inihagis niya siya sa kalaliman+ at isinara iyon at tinatakan iyon sa ibabaw niya, upang hindi na niya mailigaw pa ang mga bansa hanggang sa matapos ang isang libong taon. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay kailangan siyang pakawalan nang kaunting panahon.+  At nakakita ako ng mga trono,+ at may mga nakaupo sa mga iyon, at binigyan sila ng kapangyarihang humatol.+ Oo, nakita ko ang mga kaluluwa niyaong mga pinatay sa pamamagitan ng palakol dahil sa patotoo na kanilang ibinigay tungkol kay Jesus at dahil sa pagsasalita tungkol sa Diyos, at yaong mga hindi sumamba sa mabangis na hayop+ ni sa larawan+ man nito at hindi tumanggap ng marka sa kanilang noo at sa kanilang kamay.+ At sila ay nabuhay at namahala bilang mga hari+ na kasama ng Kristo sa loob ng isang libong taon.  (Ang iba pa sa mga patay+ ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang isang libong taon.)+ Ito ang unang+ pagkabuhay-muli.  Maligaya+ at banal+ ang sinumang may bahagi sa unang pagkabuhay-muli; sa mga ito ay walang awtoridad+ ang ikalawang kamatayan,+ kundi sila ay magiging mga saserdote+ ng Diyos at ng Kristo, at mamamahala sila bilang mga hari na kasama niya sa loob ng isang libong taon.+  At sa sandaling matapos na ang isang libong taon, si Satanas ay pakakawalan mula sa kaniyang bilangguan,  at lalabas siya upang iligaw yaong mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, ang Gog at Magog, upang tipunin sila para sa digmaan. Ang bilang ng mga ito ay gaya ng buhangin sa dagat.+  At sila ay humayo sa kalaparan ng lupa at pinalibutan ang kampo ng mga banal+ at ang lunsod na minamahal.+ Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at nilamon sila.+ 10  At ang Diyablo+ na nagliligaw sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan na kapuwa ng mabangis na hayop+ at ng bulaang propeta;+ at pahihirapan sila araw at gabi magpakailan-kailanman. 11  At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang isa na nakaupo roon.+ Mula sa harap niya ay tumakas ang lupa at ang langit,+ at walang dakong nasumpungan para sa kanila. 12  At nakita ko ang mga patay, ang malalaki at ang maliliit,+ na nakatayo sa harap ng trono, at nabuksan ang mga balumbon. Ngunit may iba pang balumbon na nabuksan; ito ang balumbon ng buhay.+ At ang mga patay ay hinatulan batay sa mga bagay na nakasulat sa mga balumbon ayon sa kanilang mga gawa.+ 13  At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay+ na nasa kanila, at hinatulan sila nang isa-isa ayon sa kanilang mga gawa.+ 14  At ang kamatayan+ at ang Hades ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ay nangangahulugan ng ikalawang kamatayan,+ ang lawa ng apoy.+ 15  Karagdagan pa, ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay+ ay inihagis sa lawa ng apoy.+

Talababa