Apocalipsis 8:1-13

8  At nang buksan niya+ ang ikapitong tatak,+ nagkaroon ng katahimikan sa langit nang mga kalahating oras.  At nakita ko ang pitong anghel+ na nakatayo sa harap ng Diyos, at binigyan sila ng pitong trumpeta.  At isa pang anghel ang dumating at tumayo sa may altar,+ taglay ang isang ginintuang sisidlan ng insenso; at binigyan siya ng maraming insenso+ upang ihandog iyon kasama ng mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng ginintuang altar na nasa harap ng trono.  At ang usok ng insenso ay pumailanlang mula sa kamay ng anghel kasama ng mga panalangin+ ng mga banal sa harap ng Diyos.  Ngunit kaagad na kinuha ng anghel ang sisidlan ng insenso, at pinunô niya iyon ng isang bahagi ng apoy+ mula sa altar at inihagis iyon sa lupa.+ At nagkaroon ng mga kulog+ at mga tinig at mga kidlat+ at isang lindol.+  At ang pitong anghel na may pitong+ trumpeta+ ay humanda na upang hipan ang mga iyon.  At hinipan ng una ang kaniyang trumpeta. At nagkaroon ng graniso at apoy+ na may halong dugo, at inihagis iyon sa lupa; at ang isang katlo ng lupa ay nasunog, at ang isang katlo ng mga punungkahoy ay nasunog,+ at ang lahat ng luntiang pananim+ ay nasunog.  At hinipan ng ikalawang anghel ang kaniyang trumpeta. At isang bagay na tulad ng isang malaking bundok+ na nagniningas sa apoy ang inihagis sa dagat.+ At ang isang katlo ng dagat ay naging dugo;+  at ang isang katlo ng mga nilalang na nasa dagat na may mga kaluluwa ay namatay,+ at ang isang katlo ng mga barko ay nawasak. 10  At hinipan ng ikatlong anghel ang kaniyang trumpeta. At isang malaking bituin na nagniningas na gaya ng lampara ang nahulog mula sa langit,+ at nahulog ito sa isang katlo ng mga ilog at sa mga bukal ng mga tubig.+ 11  At ang pangalan ng bituin ay tinatawag na Ahenho. At ang isang katlo ng mga tubig ay naging ahenho, at marami sa mga tao ang namatay dahil sa mga tubig, sapagkat ang mga ito ay pinapait.+ 12  At hinipan ng ikaapat na anghel ang kaniyang trumpeta. At ang isang katlo ng araw ay hinampas at ang isang katlo ng buwan at ang isang katlo ng mga bituin, upang ang isang katlo nila ay magdilim+ at ang araw ay hindi magkaroon ng liwanag sa isang katlo+ nito, at gayundin naman ang gabi. 13  At nakita ko, at narinig ko ang isang agila+ na lumilipad sa kalagitnaan ng langit+ na nagsabi sa malakas na tinig: “Sa aba, sa aba, sa aba+ niyaong mga tumatahan sa lupa dahil sa nalalabing mga tunog ng trumpeta ng tatlong anghel na malapit nang humihip sa kanilang mga trumpeta!”+

Talababa