Apocalipsis 10:1-11

10  At nakakita ako ng isa pang malakas na anghel+ na bumababa mula sa langit, na nagagayakan ng ulap,+ at isang bahaghari ang nasa kaniyang ulo, at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw,+ at ang kaniyang mga paa+ ay gaya ng maapoy na mga haligi,  at taglay niya sa kaniyang kamay ang isang maliit na balumbon na nakabukas. At inilagay niya ang kaniyang kanang paa sa dagat, ngunit ang kaniyang kaliwa ay sa lupa,+  at sumigaw siya sa malakas na tinig na gaya ng leon+ kapag umuungal. At nang sumigaw siya, ang pitong kulog+ ay nagpahugong ng kani-kanilang tinig.  At nang magsalita ang pitong kulog, ako ay magsusulat na sana; ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit+ na nagsabi: “Tatakan mo ang mga bagay+ na sinalita ng pitong kulog, at huwag mong isulat ang mga iyon.”  At ang anghel na nakita kong nakatayo sa dagat at sa lupa ay nagtaas ng kaniyang kanang kamay sa langit,+  at sa pamamagitan ng Isa na nabubuhay+ magpakailan-kailanman,+ na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon at ng lupa+ at ng mga bagay na naririto at ng dagat at ng mga bagay na naroroon,+ ay sumumpa siya: “Hindi na magluluwat pa;+  kundi sa mga araw ng pagpapatunog ng ikapitong anghel,+ kapag malapit na niyang hipan ang kaniyang trumpeta,+ ang sagradong lihim+ ng Diyos ayon sa mabuting balita na ipinahayag niya sa kaniyang sariling mga alipin na mga propeta+ ay tunay ngang sumapit na sa katapusan.”  At ang tinig+ na aking narinig mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi: “Humayo ka, kunin mo ang nakabukas na balumbon na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa.”+  At pumaroon ako sa anghel at sinabi ko sa kaniya na ibigay sa akin ang maliit na balumbon. At sinabi niya sa akin: “Kunin mo at ubusin mo ito,+ at papapaitin nito ang iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay magiging matamis ito na gaya ng pulot-pukyutan.” 10  At kinuha ko ang maliit na balumbon mula sa kamay ng anghel at inubos iyon,+ at sa aking bibig ay matamis ito na gaya ng pulot-pukyutan;+ ngunit nang maubos ko na ito ay pinapait nito ang aking tiyan. 11  At sinasabi nila sa akin: “Dapat kang manghulang muli may kinalaman sa mga bayan at mga bansa at mga wika at maraming hari.”+

Talababa