Apocalipsis 13:1-18

13  At tumayo ito sa buhanginan+ ng dagat. At nakita ko ang isang mabangis na hayop+ na umaahon mula sa dagat,+ na may sampung sungay+ at pitong ulo,+ at sa mga sungay nito ay may sampung diadema, ngunit sa mga ulo nito ay may mga pangalang mapamusong.+  At ang mabangis na hayop na nakita ko ay tulad ng leopardo,+ ngunit ang mga paa nito ay gaya ng sa oso,+ at ang bibig nito ay gaya ng bibig ng leon.+ At ibinigay ng dragon+ sa hayop ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang trono at dakilang awtoridad.+  At nakita ko ang isa sa mga ulo nito na para bang sinugatan ng ikamamatay, ngunit ang nakamamatay na tama+ nito ay gumaling, at ang buong lupa ay sumunod sa mabangis na hayop nang may paghanga.  At sinamba nila ang dragon sapagkat ibinigay nito ang awtoridad sa mabangis na hayop, at sinamba nila ang mabangis na hayop sa mga salitang: “Sino ang tulad ng mabangis na hayop, at sino ang maaaring makipagbaka sa kaniya?”  At binigyan ito ng bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay+ at mga pamumusong,+ at binigyan ito ng awtoridad na kumilos sa loob ng apatnapu’t dalawang buwan.+  At ibinuka nito ang kaniyang bibig sa mga pamumusong+ laban sa Diyos, upang mamusong sa kaniyang pangalan at sa kaniyang tahanan, yaon ngang mga tumatahan sa langit.+  At pinagkalooban+ ito na makipagdigma sa mga banal at daigin sila,+ at binigyan ito ng awtoridad sa bawat tribo at bayan at wika at bansa.  At lahat niyaong tumatahan sa lupa ay sasamba sa kaniya; walang isa man sa mga pangalan nila ang nakasulat sa balumbon+ ng buhay ng Kordero na pinatay,+ mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.+  Kung ang sinuman ay may tainga, hayaan siyang makinig.+ 10  Kung ang sinuman ay nauukol sa pagkabihag, paroroon siya sa pagkabihag.+ Kung ang sinuman ay papatay sa pamamagitan ng tabak, dapat siyang patayin sa pamamagitan ng tabak.+ Dito nangangahulugan ng pagbabata+ at pananampalataya+ ng mga banal.+ 11  At nakita ko ang isa pang mabangis na hayop+ na umaahon mula sa lupa,+ at ito ay may dalawang sungay na tulad ng isang kordero, ngunit nagsimula itong magsalitang gaya ng isang dragon.+ 12  At ginagamit nito ang lahat ng awtoridad ng unang mabangis na hayop+ sa paningin nito. At pinasasamba nito ang lupa at yaong mga tumatahan dito sa unang mabangis na hayop, na may nakamamatay na tama na gumaling.+ 13  At nagsasagawa ito ng mga dakilang tanda,+ anupat nagagawa pa nitong magpababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng sangkatauhan. 14  At inililigaw nito ang mga tumatahan sa lupa, dahil sa mga tanda na ipinagkaloob dito na gawin sa paningin ng mabangis na hayop, habang sinasabi nito sa mga tumatahan sa lupa na gumawa ng isang larawan+ ng mabangis na hayop na nagkaroon ng tama ng tabak+ at gayunma’y muling nabuhay. 15  At pinagkalooban ito na magbigay ng hininga sa larawan ng mabangis na hayop, upang ang larawan ng mabangis na hayop ay kapuwa makapagsalita at magpangyaring mapatay ang lahat niyaong sa anumang paraan ay hindi sasamba sa larawan+ ng mabangis na hayop. 16  At pinipilit nito ang lahat ng tao,+ ang maliliit at ang malalaki, at ang mayayaman at ang mga dukha, at ang malalaya at ang mga alipin, upang mabigyan nila sila ng isang marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo,+ 17  at upang walang sinumang makabili o makapagtinda maliban sa tao na may marka, ang pangalan+ ng mabangis na hayop o ang bilang ng pangalan nito.+ 18  Dito pumapasok ang karunungan: Tuusin niyaong may katalihuhan ang bilang ng mabangis na hayop, sapagkat ito ay bilang ng isang tao;+ at ang bilang nito ay anim na raan at animnapu’t anim.+

Talababa